כבד את אביך ואת אמך

עשרת הדברות הדיברה 5 כבד את אביך ואת אמך הלכות חלק א הלכות קיצור שולחן ערוך

כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה אשר ה אלקיך נתן לך"  שיעור וידאו פודקאסט

בס"ד עשרת הדברות הדברה ה 5  כבד את אביך ואת אמך הלכות חלק א הלכות קיצור שולחן ערוך| הפרלמנט לומד 14 מי יודע

פרלמנט ניו יורק לומד לפחות 14 הלכות שקשורות לעשרת הדברות, השבוע מקיצור שולחן ערוך הדברה החמישית: "כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר ה אלקיך נתן לך"  

תוכן עניינים של השיעור כבד את אביך ואת אמך

00:00 סיפור קצר על כיבוד אב ואם

01:44 למה כיבוד אב ואם זה הדברה החמישית?

06:51 צריך ליזהר מאד בכבוד אביו ואמו ובמוראם.

07:31 שלושה שותפין הן באדם

07:53 מורא מההורים מה זה? עד כמה זה?

10:12 איזה כבוד צריך לתת להורים?

11:01 האם מותר להעיר הורים משנתם?

12:08 בין ההורים.

12:42 חייב לעמוד בפני אביו ובפני אמו.

12:48 חייב לכבדם גם לאחר מותם

12:58 אפילו אביו רשע ובעל עבירות, מכבדו ומתיירא

13:10 אם ראיתה את אבא שלך עובר עבירה, מה עושים?

13:36 אמר לו אביו לעבור על דברי תורה, בין על מצוַת עשה בין מצוַת לא תעשה, אפילו על מצווה של דבריהם, לא ישמע לו

14:03 אם הבן רוצה ללכת לאיזה מקום ללמוד דברי תורה ואבא לא רוצה?

14:28 אם אביך אומר לך לא להתחתן עם בחירת ליבך

14:45 אשה צריכה להקשיב לבעל או להורים שלה?

15:28 "ארור מקלה אביו ואמו".

15:50 להכאיב להורים אפילו כדרך רפואה האם מותר?

16:40 הורים משוגעים מה לעשות?

16:54 לא להכביד על הילדים

17:08 להכות את  הבכור

17:52 לכבד הורים חורגים?

18:22 כיבוד אח בכור, חמיו וחמותו ואת סבא שלך

19:04 איך באמת מכבדים הורים?

#עשרת_הדברות #14_מי_יודע #הלכה_למעשה

פרלמנט, הפרלמנט, 10, עשרת, הדיברות, דברות, 14 מי יודע, הלכה, הלכות, לומדים, יהדות, הגות, חבד, צבי, וילור, צידון, צבי וילור צידון, עשרת הדברות, לימודי, יהדות, שיעור, ניו יורק, תורה, הלכה למעשה, תורה, לימודי, ניו יורק, מצוות, כבוד, אב, אם, כבד את אביך ואת אמך, קיצור שולחן ערוך

#פרלמנט #הפרלמנט #הדיברות, #דברות, #הלכה,#הלכות #לומדים #יהדות, #הגות #חבד #_צבי_וילור_צידון #עשרת_הדברות #לימודי #יהדות #תורה#כבוד#אב#אם

ללמוד עוד
https://heb.centernyc.com/ten-commandments/

לכל השיעורים על 10 הדברות
https://heb.centernyc.com/category/%d7%99%d7%94%d7%93%d7%95%d7%aa/10-%d7%94%d7%93%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa/

להצטרפות לזריקת חסידות בוואצאפ קבוצה שקטה
https://chat.whatsapp.com/FDILd1fiGKSF9T6brhnIOL

להצטרפות לזריקת חסידות בפייסבוק
https://www.facebook.com/chacisik

כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא"  אז בדרכלל אנחנו לומדים 14 הפעם בגלל שזה נושא חשוב ועמוק נלמד 21 הלכות בקיצור ובשיעור הבא שנצלם נלמד יותר שאלות ותשובות

אז תרשמו לסירטונים ותהיו מעודכנים מתי השיעור הבא

(א)

צריך ליזהר מאד בכבוד אביו ואמו ובמוראם, שהשווה אותן הכתוב לכבודו ולמוראו יתברך שמו. כתיב: "כבד את אביך ואת אמך", וכתיב: "כבד את ה' מהונך"; באביו ואמו כתיב: "איש אמו ואביו תיראו", וכתיב: "את ה' אלהיך תירא". כדרך שציווה על כבוד שמו הגדול ומוראו, כן ציווה על כבודם ומוראם.

שלושה שותפין הן באדם: הקדוש ברוך הוא, אביו, ואמו. (איש מזריע לובן שבו, אשה מזרעת אודם שבו, והקדוש ברוך הוא נפח בו נשמה, מראה עין, ושמיעת אוזן, ודיבור). בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, אומר הקדוש ברוך הוא: מעלה אני עליהם כאלו דרתי ביניהם וכיבדוני.

(ב)

איזהו מורא? לא יעמוד במקומו המיוחד לו לעמוד שם בסוד זקנים עם חביריו, או מקום המיוחד לו להתפלל, ולא ישב במקום המיוחד לו להסב בביתו, ולא יסתור את דבריו, ולא יכריע את דבריו בפניו, אפילו לומר "נראין דברי אבא".

עד היכן מוראם? היה הבן לבוש חמודות ויושב בראש הקהל, ובאו אביו או אמו וקרעו את בגדיו והכוהו על ראשו וירקו בפניו, לא יכלים אותם ולא יצער בפניהם ולא יכעס כנגדם, אלא ישתוק ויירא מן מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שציווה בכך. אבל יכול לתבוע אותם לדין על ההפסד.

(ג)

איזהו כבוד? מאכילו ומשקהו, מלביש ומכסה, מכניס ומוציא. ויתננו לו בסבר פנים יפות, שאפילו מאכילו בכל יום פטומות,(תרנגולים מפוטמים) והראה לו פנים זועפים, נענש עליו.

(ד)

היה אביו או אמו ישנים, ומפתח חנותו של הבן תחת ראשיהם, אסור להקיצם משנתם, אף על פי שיפסיד ריוח הרבה. אבל אם יגיע ריוח לאביו אם יקיצו, ואם לא יקיצו יצטער על מניעת הריוח, מצווה להקיצו, כיוון שישמח בזה.

וכן מצווה להקיצו ללכת לבית הכנסת או לשאר דבר מצווה, מפני שכולם חייבים בכבוד המקום ברוך הוא.

 (ו)

אמרה לו אמו: עשה זאת, ועשה, ואחר כך בא אביו ושאל אותו: מי אמר לך לעשות זאת? והוא מרגיש שאם יאמר שאמו אמרה לו – יכעס אביו על אמו, אל יאמר לו שאמו אמרה לו לעשות הדבר, אף על פי שעל ידי כן יכעס האב עליו.

(ז)

חייב לעמוד בפני אביו ובפני אמו.

(ח)

חייב לכבדם גם לאחר מותם

 (ט)

אפילו אביו רשע ובעל עבירות, מכבדו ומתיירא

(י)

ראה לאביו שעובר על דברי תורה, לא יאמר לו: עברת על דברי תורה, אלא יאמר לו: אבא! כתיב בתורה כך וכך? כאילו הוא שואל ממנו ולא כמזהירו, והאב יבין מעצמו ולא יתבייש.

(יא)

אמר לו אביו לעבור על דברי תורה, בין על מצוַת עשה בין מצוַת לא תעשה, אפילו על מצווה של דבריהם, לא ישמע לו

(יב)

אם הבן רוצה ללכת לאיזה מקום ללמוד דברי תורה, מפני ששם יהיה לו תועלת יותר מבכאן, והאב מוחה בידו מאיזה טעם, אינו חייב לשמוע לאביו,

וכן אם הבן רוצה לישא אשה והאב אינו מתרצה, אין הבן חייב לשמוע לו.

(יג)

אחד האיש ואחד האשה חייבים בכיבוד אב ואם; אלא שהאשה הנשואה לבעל, כיוון שהיא משועבדת לבעל, לפיכך היא פטורה מכיבוד אב ואם. ואך אם בעלה אינו מקפיד עליה, מחוייבת בכל דבר שאפשר לה.

(יד)

כל המבזה אביו או אמו, אפילו בדברים ואפילו ברמיזה, הרי זה בכלל ארור מפי הגבורה, שנאמר: "ארור מקלה אביו ואמו".

(טו)

היה קוץ תחוב לאביו או לאמו, לא יוציאנו, שמא יעשה בהם חבורה (שהוא באיסור חיוב חנק). וכן אם הבן הוא רופא, לא יקיז להם דם ולא יחתוך בהם אבר, אף על פי שהוא מכוון לרפואה. במה דברים אמורים? בשיש אחֵר לעשות; אבל אם אין שם אחר לעשות והן מצטערין, הרי הוא מקיז וחותך כפי צורך הרפואה.

(טז)

מי שנטרפה דעתו של אביו או של אמו, משתדל לנהוג עמהם כפי דעתם עד שירחם ה' עליהם. ואם אי אפשר לו לעמוד, מפני שנשתטו ביותר, יניחם וילך לו, ויצווה לאחרים להנהיגם כראוי להם.

(יז)

אסור לאדם להכביד עולו על בניו ולדקדק בכבודו עמהם, שלא יביאם לידי מכשול, אלא ימחול ויעלים עיניו מהם, שהאב שמחל על כבודו, כבודו מחול.

(יח)

אסור להכות את בנו הגדול. ואין גדלות זה תלוי בשנים, אלא הכל לפי טבעו של הבן, כל שיש לחוש שיתריס כנגדו בדיבור או במעשה, אפילו אינו בר מצווה, אסור להכותו, אלא יוכיחו בדברים. וכל המכה את בנו הגדול מנדין אותו, שהרי הוא עובר על "לפני עור לא תתן מכשול".

(יט)

חייב אדם לכבד אשת אביו אף על פי שאינה אמו, כל זמן שאביו קיים. וכן חייב לכבד בעל אמו כל זמן שאמו קיימת. ודבר הגון הוא לכבדם גם לאחר מיתת אביו ואמו.

(כ)

חייב אדם בכבוד אחיו הגדול ממנו, בין שהוא אחיו מן האב בין מן האם. וחייב אדם בכבוד חמיו וחמותו (כדמצינו בדוד המלך עליו השלום שחלק כבוד לשאול המלך שהיה חמיו, וקראו "אבי", שאמר לו: "אבי ראה גם ראה"). וחייב בכבוד אבי אביו, אלא שכבוד אביו גדול מכבוד אבי אביו.

(כא)

מי שהוא רוצה באמת לכבד את אביו ואת אמו, יעסוק בתורה ובמעשים טובים, שזהו הכבוד הגדול להאבות, שאומרים הבריות: אשרי לאב ואם שגידלו בן כזה. אבל אם אין הבן הולך בדרך הישר, הרי אבותיו ישאו חרפה עליו, והוא מבייש אותם בבושה שאין גדולה הימנה.

וכן האב שרוצה לרחם על בניו באמת, יעסוק בתורה ובמעשים טובים, ויהא נוח לשמים ונוח לבריות, ויתכבדו בניו בו. אבל מי שאינו הולך בדרך הישר, גם זרעו מגונה אחריו. וכן בעוון אבות בניו מתים, כדכתיב: "פוקד עון אבות על בנים". ואין אכזריות גדולה מזאת שהוא גורם בחטאיו שימותו בניו. ואין לך מרחם על בניו יותר מן הצדיק, כי זכותו עומד לאלף דור.

(כב)

גֵר, אסור לקלל אביו הגוי ולא יבזהו, שלא יאמרו: באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה, אלא נוהג בהם מקצת כבוד.

5/5

תגובה אחת

 1. מרגש עד דמעות 🙂
  האגדה מספרת על תינוק שעמד לצאת לעולם,פנה אל הקב'ה ושאל:אומרים לי שמחר אני הולך להיוולד , איך אני אצליח לחיות כשאני כל כך קטן בעולם???
  ענה לו הקב'ה: “בחרתי לך מלאך בין הרבה מלאכים שיחכה לך וישמרו עליך”
  שאל התינוק: “פה בשמים כדי להיות מאושר,אני שר ומחייך האם זה יספיק גם בעולם כדי להיות מאושר?
  ענה הקב'ה: ”אל תפחד תינוק שלי, המלאך שלך ישיר ויחייך לך ואתה תרגיש את האהבה ותהיה מאושר“…
  התינוק המשיך ושאל:”אבל איך אני אבין שידברו איתי?? הרי אני לא מבין את השפה שהם מדברים האנשים שבעולם??“
  ענה לו הקב'ה ” המלאך שלך יגיד לך את המילים הכי מתוקות ומלאות אהבה ועם הרבה סבלנות אתה תלמד לדבר..“
  שאל התינוק:” מה אעשה כשאני ארצה לדבר אתך??..“
  ענה הקב'ה:” המלאך שלך ילמד אותך להתפלל וזה יהיה הקשר ביננו..“
  אמר התינוק :” אבל אני אהיה עצוב כשלא אראה אותך עוד ..“
  אמר הקב'ה:” אל תדאג, המלאך שלך יספר לך עליי וידריך אותך בדרך התורה והמצוות וזה יהיה הקשר ביננו..“
  אמר התינוק..” אנא ממך אם אני כבר עוזב, אז לפחות תגיד לי מה שם המלאך שלי..“
  השיב הקב'ה..: ” לא משנה מה השם, …אתה תקרא לו – אמא ! ❤️❤️❤️

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

עשרת הדברות הדיברה 5 כבד את אביך ואת אמך הלכות חלק א הלכות קיצור שולחן ערוך

עוד פוסטים דומים

ראש חודש ניסן "החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה" בחודש ניסן יש כוח להגשים נסים, מי ייתן והחודש הזה חודש ניסן יבוא עלינו לטובה ולברכה לפרנסה טובה, ולבריאות, לזוגיות, לאושר, ולשמחה

ברכה לראש חודש ניסן

ברכה לחודש ניסן – ראש חודש ניסן "החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה" בחודש ניסן יש כוח להגשים נסים, מי ייתן והחודש

קרא עוד
כִּי-ה-אֱלֹקיךָ-מִתְהַלֵּךְ-בְּקֶרֶב-מַחֲנֶךָ

מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל

"לָתֵת אֹֽיְבֶיךָ לְפָנֶיךָ"מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל צבא הגנה לישראל להצלחה בתפקידו נגד אויבי ישראל:👈 מוקדש לזכות כחות הבטחון המגנים על עם ישראל, שיתן להם הכח

קרא עוד
ברכה לראש השנה

ברכות לראש השנה

יהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, מראשית השנה ועד אחרית שנה, שנה של הצלחות, שמחה, בריאות, אושר ועושר. שנה של

קרא עוד
הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

לקראת השנה החדשה והטובה הכנתי לנו שיעור בהלכות ראש השנה וגם כמובן ראש השנה שחל בשבת.
בתקווה שנחגוג את ראש השנה הבא עלינו לטובה בבית המקדש ה 3 עם מלך מלכי המלכים

קרא עוד
ביטול עין הרע

ביטול עין הרע

בלי עין הרע מכתב מהרבי מליובאוויטש אודות אדם שחשש מעין הרע: …ובמה שכותב אודות פלוני-בן-פלוני [-אדם מסוים] שחושש לעין הרע וכו', הרי בענינים כגון אלו [-עין

קרא עוד
דוקא אדם עסוק יצליח

דוקא אדם עסוק יצליח!

מכתב מהרבי מליובאוויטש למר שניאור זלמן שז"ר בנוגע לעסקן מסויים שיסייע לגייס תומכים לפעולות חב"ד: [בנוגע לעסקן מסויים, שבשיחה עמו עלתה] הצעה שהציעו לו שיתעסק בהמצאת

קרא עוד
עירוב תבשילין

עירוב תבשילין הלכה למעשה

כאשר יום-טוב חל ביום שישי, קיים צורך לתת פתרון לבישול ועשיית מלאכות לצורך השבת. כידוע, מותר לבשל ולהכין אוכל בחג לצורך החג עצמו בלבד, אבל לא לצורך

קרא עוד