הלכות וסגולות סוכות

בסוכות תשבו שבעת ימים

״בסוכות תשבו שבעת ימים…״
כמה רגעים על אחד החגים החשובים ביותר לעם ישראל
אז למי ששכח למה קוראים ״לחג סוכות״ בשמו? מהם ערכי החג? מהם מצוות ״חג הסוכות״? הכל נמצא כאן
אז קודם כל ״לחג הסוכות״ קוראים בשמו "חג סוכות" משום שבימי החג נהוג לשבת בתוך ״סוכה״ כפי שנאמר
"למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים" (ויקרא) מכאן שמקור שמו של החג במצווה המרכזית שלו ישיבה בסוכה זכר לסוכות שבהן ישבו בני ישראל בצאתם ממצרים לפי פרשנות אחרת הישיבה בסוכה היא זכר "ענני הכבוד" שהגנו על בני ישראל במדבר ״חג סוכות״ מתחיל חמישה ימים לאחר יום הכיפורים
סוכות הוא ״חג מקראי״ הנחוג במשך שבעה ימים
בחג הסוכות מצווה ליטול את ארבעת המינים.
״ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל ושמחתם לפני ה׳ אליהכם שבעת ימים״
נטילת ארבעת המינים או נטילת לולב כפי שהמצווה מכונה בלשון חז"ל היא לקיחת ארבעה מיני צמחים לולב (השדרה המרכזית של הדקל) אתרוג (ממשפחת פירות ההדר) שלושה הדסים ושתי ערבות (ערבי נחל) ונענועם בכל יום מימי החג חוץ מיום השבת במקרא כתוב בפירוש רק לגבי הלולב ("כפות תמרים") והערבה ("ערבי נחל") ואילו לגבי האתרוג ("פרי עץ הדר") וההדס ("ענף עץ עבות") המקרא כותב באופן עמום ומהות הפרי התפרשה על ידי חכמי תורה שבעל פה.
אחד ההסברים שניתנו למצווה זו היא לשמוח עם ״הטבע״ ולהודות לאלוהים על האסיף דרשנים שונים סיפקו הסברים רבים לשאלה מדוע נבחרו דוקא ארבעת המינים הללו. יש שראו בהם סמל לאנשים השונים בעם ישראל לפי תכונותיו של כל מין, כך שכל אחד מארבעת המינים מאופיין בתכונות מיוחדות ויחד הם מסמלים את עם ישראל.
אתרוג – יש בו טעם (בהיותו פרי) וגם ריח טוב.
לולב – טעם יש לו (פרי התמר) אך ריח אין לו.
הדס – יש לו ריח אך אין לו טעם.
ערבה – אין לה לא טעם ולא ריח.
חלוקה זו מסמלת את כל הסוגים שבעם ישראל
טעם וריח – אלה היהודים שיש בהם גם תורה וגם מעשים טובים.
טעם בלי ריח – יהודים בעלי תורה שאינם עוסקים כל כך במעשים טובים.
ריח בלי טעם – בעלי מעשים טובים אך אין להם תורה לא טעם ולא ריח.
חג סוכות שמח.

הלכות סוכות

"אין לך מעוטר ומשופע במצוות ובקרבנות כחג הזה:
סוכה, ארבעה מינים של לולב -שהן מצוות מן התורה;
ניסוך המים – שהוא הלכה למשה מסיני; ערבה בהושענא
רבה – שהוא מנהג הנביאים; ותוספת ציווי על שמחה – שגם
היא מן התורה, ככתוב:
"ושמחת בחגך… והיית אך שמח" (דברים טז) וכן נאמר לעניין מצוות הלולב: "ושמחתם לפני ה' אלקיכם שבעת ימים" (ויקרא כג) . לפיכך אנו קוראים אותו בתפילה: "זמן שמחתנו".
(ספר התודעה)

מצוות השמחה בחג הסוכות (אתר הידברות)

ב'פלא יועץ' מובא בשם 'גורי האר"י' ז"ל, שמי שיהא שמח וטוב לב ולא יצטער כלל בחג הקדוש הזה, מובטח לו שתעלה לו שנה טובה ויהיה לעולם שמח". הרמב"ם: "השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהן, עבודה גדולה היא". הגאון מוילנא אמר שמצווה זו היא מן המצוות הקשות שבמצוות החג, שישיש וישמח בכל רגע ורגע מן היום טוב, ולא יבא לידי עצבות אפילו לרגע כמימרא. יש להרבות בתפילה ולבקש מה' על שמחת הנפש, ואף דוד המלך התפלל על השמחה: "שמח נפש עבדך", וכן בתפילת שמונה עשרה: "והסר ממנו יגון ואנחה".

6 סגולות מצוות סוכה (מאתר הידברות)

1. על ידי קיום מצוות סוכה יש ביד האדם לקרוע גזר דינו שפסקו עליו בימים הנוראים – על ידי השמחה במצוות סוכה.

2. בשכר מצוות סוכה זוכה האדם להינצל מן הדינים והפורענויות. מקור הדברים הוא בזוהר, שיעקב ברח מעשיו אל תוך הסוכה.

3. ה'תפארת שלמה' מבאר את דברי חז"ל: "מצטער פטור מן הסוכה" – בסגולת מצוות סוכה אפשר להיפטר מצערו ומצוקותיו, והיינו ש'מצטער פטור' מצרותיו על ידי מצוות 'סוכה'. באופן זהה מבואר 'חולין ומשמשיהן פטורין מן הסוכה' – שיהיו נפטרין מכל חולי ומכאוב, ויתרפאו רפואת הנפש ורפואת הגוף על ידי הסוכה.

4. ה"שפת אמת" מפרש את נוסח הברכה בשמונה עשרה: "מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה" – מלך – זהו ראש השנה, ממית ומחיה – זהו יום הכיפורים, שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא מלכותו במשפט וחותך קצבת חיים לכל ברואיו, 'ומצמיח ישועה' – בחג הסוכות שאפשר לפעול ישועות ולבטל את הגזרות רעות, וכל המשפט בראש השנה היה להצמיח ישועה זו.

5. המקיים מצוות סוכה זוכה לאריכות ימים. ניתן לרמוז מהפסוק: "כל האזרח בישראל ישבו בסוכות", "אזרח" בגימטריה "גבורה", שהבטיח הקב"ה שכל היושבים בסוכה יהיו אורחים וזקנים, ולכן אזרח בגימטריה גבורות, שיגיע לגבורות, כמו שכתוב 'ואם בגבורות שמונים שנה'.

6. ה'כף החיים' מביא בשם ה'יפה ללב': "מאן דזהיר במצוות סוכה, ולעשותה כתיקונה, מובטח לו שלא יהיה מריבה בתוך ביתו כל אותה שנה', ובספר 'סגולת ישראל' מביא סגולה למחלוקת: "ילמד מסכת סוכה בכל ימות השנה, כמו שנאמר: "תצפנם בסוכה מריב לשונות".

שיר הלל לסוכות

ארבעת המינים למה

תגובה אחת

 1. — קיצור הלכות חול המועד —
  לימוד ההלכות יהיו לעילוי נשמות החיילים הקדושים
  גל קובי ותומר חזן יהי זכרם ברוך
  א: ימי חול המועד נקראים בתורה "מקראי קודש". בימים אלה אסור לעבוד (למעט מקרים מיוחדים) ובזה שונים משאר ימי החול שאין בהם קדושה.
  ב: אסור להסתפר ולהתגלח בימי חול המועד, כולל ערב שמחת תורה.
  ג: אסור לכבס בחול המועד אפילו לצורך מיידי, למעט מגבות ובגדי קטנים.
  ד: כתיבה רגילה מותרת בחול המועד, ויש מחמירים לשנות קצת בכתיבה.
  ה: כתב אומנותי (סת"ם, גרפיקה..) אסור. לכן אין לתקן ס"ת תיקון מקצועי כשיש ס"ת אחר.
  ו: יש מתירים כתיבת חידושי תורה במעבד תמלילים בחול המועד. (ילקו"י) ויש אוסרים.
  ז: אסור לסחור בחול המועד למכור או לקנות, למעט מוצרים שצריך לחול המועד, או שעלול להיות הפסד כספי מהקרן אם לא ימכרו המוצרים מידית.
  ח: פועל שחושש שיפוטר אם לא יעבוד בחול המועד, ולא יכול לקבל חופשה על חשבון חופשתו השנתית, רשאי לעבוד בחול המועד.(הגר"ע יוסף)
  ט: עבודה שהיא לצורך רבים מותרת בחול המועד, (וצריך קודם לשאול רב)
  י: אין מניחים תפילין בחול המועד
  (ההלכות נלקחו מדף הידברות)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שתפו או הדפיסו
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on print
הדפס
רשומות אחרונות: מרכז ניו יורק - לישראלים בניו יורק

יט תמוז הילולא הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל

י"ט תמוז יום הסתלקות הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל. נולד בירושלים כ"ט תמוז תרפ"ד יום פטירת רש"י הקדוש, ונימול על ידי רבה של ירושלים הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל.בילדותו למד בתלמוד תורה 'בני ציון' ולאחר מכן בישיבת 'פורת יוסף' כאשר רבו המובהק היה מרן הגאון רבי עזרא עטיה זצוק"ל. הרב למד תורה […]

יז בתמוז – הסברים הלכות וכו. לפי חב"ד

שבעה עשר תמוז הוא יום תענית לזכר כמה מאורעות פורענות שאירעו בו, ובראשם בקיעת חומת העיר ירושלים לקראת חורבן בית המקדש הראשון והשני. ביום זה מתחילים שלושה שבועות של אבלות לזכר החורבן הנקראים ימי בין המצרים.בביאת המשיח, יהפך שבעה עשר בתמוז – עם כל הצומות – ליום שמחה ומועד. בע"ה. אירועי היום :במשנה- נמנים חמישה […]

ציטוטים ומשפטים ושיעורים על ואהבת לרעך כמוך

ואהבת לרעך כמוך – צוות מרכז ניו ניו יורק ריכז ציטוטים ומשפטים על אהבת ישראל על פי פשוטו של הפסוק, אסור לאדם לבקש נקמה בזולת או ליטור לו טינה או לבקש את רעתו, וממשיך הכתוב לומר "ואהבת לרעך כמוך" – אהוב את הרֵע כשם שאתה אוהב את עצמך. המשך הפסוק – "אני ה'", מצביע על […]

יום הילולת הצדיק רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מצאנז-קלויזנבורג – ט תמוז

רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם – המון מידע סרטונים וכו על הצדיק זצ"ל מכונה ע"ש ספריו שפע חיים ודברי יציב, ד' בשבט תרס"ה – ט' בתמוז תשנ"ד היה האדמו"ר הראשון של חסידות צאנז-קלויזנבורג, חסידות שמקורה בחסידות צאנז. עמד בראש החסידות משנת תש"ו ועד לפטירתו בשנת תשנ"ד. מייסד קריית צאנז בנתניה ומרכז רפואי לניאדו. כיהן גם כרב […]

הילולא של הרב שלמה דיין זצוק"ל ט תמוז

לא הרבה מכירים את הרב שלמה דיין זצוק"ל. (ה'תרפ"ד, 1924 – ט בתמוז ה'תשמ"ה, 28 ביוני 1985) יום פטירתו חל ב ט תמוז. עליו העיד הרב מרדכי שרעבי זצוק"ל ש"הינו אחד מל"ו הצדיקים בדורנו". רוב הזמן התכסה הרב דיין במסתורין ובצנעה, תחת מעטה בגדים פשוטים שלא חשפו את אישיותו המרוממת, נשמה אצילה שניתנה בגוף קדוש […]

עוד כתבות קשורות באתר מרכז ניו יורק
רעיונות למתנות רומנטיות
זוגיות

המלצות ורעיונות למתנות רומנטיות לחג האהבה מאמזון ועוד

חג האהבה ממש בקרוב ט"ו באב הפתיעו את אהובכם במתנה יחודית עכשיו! אלה רשימת המומלצים שלי כמובן שניתן להזמין כל אחד מהם כרגע אונליין מאמזון, עלי אקספרס ועוד. אם יש לכם עוד רעיונות למתנה רומנטית כתבו

לחץ כאן להמשיך לקרוא
תשעה באב צום קל ומועיל ברכה
אב

ט באב

לקראת 9 תשעה באב צוות מרכז ניו יורק מרכז מספר דברי תורה. שנוכל להבין את המהות של היום צום הזה. רבי שלום נח ברזובסקי זצ"ל שנפטר ב ז באב תש"ס 2000. המכונה ה"נתיבות שלום". הוא היה אדמו"ר

לחץ כאן להמשיך לקרוא
הסוד-שבסוד
אב

ה' בחודש מנחם אב,הילולת רבי יצחק לוריא (מכונה "האר"י הקדוש", "האר"י ז"ל ולעתים "האריז"ל החי")

רבי יצחק לוריא מכונה "האר"י הקדוש היה ממקובלי צפת ומחשובי המקובלים שבכל הדורות. שיטתו – קבלת האר"י – היתה לשיטה המרכזית בלימוד הקבלה, ועליה מבוססים גם חלקים נרחבים בתורת החסידות. תולדות חייו של האר"י הקדוש: רבי יצחק לוריא

לחץ כאן להמשיך לקרוא
אב

ג' באב יום הילולת הצדיק הרב שמשון בן פסח מאוסטרופולי זצ"ל

הערב ומחר ג' באב יום הילולת הצדיק הרב שמשון בן פסח מאוסטרופולי היה רב ומקובל, נולד בקוריץ בווהלין בשנת ה'ש"ס (1600) בערך, ונרצח ב- ג' באב בעת פרעות גזרות ת"ח 1648 בעיר פולונה הי"ד.אימו הייתה בתו

לחץ כאן להמשיך לקרוא
רש"י ציטוטים ומשפטים מחזקים
תמוז

כ"ט תמוז הילולא של רש"י רבי שלמה יצחקי

רבי שלמה ב"ר יצחק (ידוע כרבי שלמה יצחקי, רש"י) היה גדול מפרשי המקרא והתלמוד, פוסק, ראש ישיבה ופייטן חשוב בצרפת בימי הביניים. כ"ט תמוז יום ההילולא של רש"י תולדות חייו נולד לאביו רבינו יצחק הצרפתי, בעיר טרואה (Troyes, 'טרויישׂ'

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ציטוט של הרב יוסף שלום אלישיב
תמוז

כ"ח תמוז יום ההילולא של הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל | סיפור חייו ויחסו לחסידות חב"ד

יום ההילולא של הגאון רבי יוסף שלום אלישיב כ"ח תמוז. רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל היה מגדולי פוסקי זמננו, תלמיד חכם, פוסק הלכה וממנהיגי הציבור הליטאי. לאחר פטירתו של הרב שך היה הרב אלישיב מנהיגו של הציבור הליטאי

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ציטוט על חינוך ילדים
חינוך ילדים

כ"ז בתמוז – הרב יהודה עמיטל ז"ל | ציטוט על חינוך

הרב עמיטל, מייסד ישיבת הר עציון, ניצול שואה, שר לשעבר, שחינך דורות של תלמידים. הנה רק כמה עקרונות חינוכיים שלו: • "ילדים יכולים לחוש האם דברי ההורים הם כנים או שהם הצגה. אחת הבעיות המרכזיות בחינוך

לחץ כאן להמשיך לקרוא
כ"ז תמוז, יום ההילולא התשיעי של הצדיק רבי אלעזר אבוחצירא זיע"א
תמוז

כ"ז תמוז, יום ההילולא הצדיק רבי אלעזר אבוחצירא זיע"א | בבא אלעזר

תולדות חיים בקצרה ועל קשריו עם חב"ד של הצדיק רבי אלעזר אבוחצירא. רבי אלעזר היה רב ומקובל ,נצר למשפחת אבוחצירא, בנו של רבי מאיר אבוחצירא ונכדו של הבבא סאלי. נחשב למומחה בקבלה מעשית ולבעל סגולות‏. נרצח

לחץ כאן להמשיך לקרוא
קבר שמשון הגיבור
תמוז

כ"ד תמוז יום ההילולא של שמשון הגיבור

שמשון מהווה מופת של גבורה וכוח. ביהדות הוא נודע בכינויו העממי "שמשון הגיבור" כ"ד תמוז יום ההילולא של שמשון הגיבור השופט האחרון, מושיען של ישראל בדורו"השיבה שופטינו כבראשונה" שמשון היה השופט השנים עשר, והאחרון המתואר בספר שופטים

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ציטוט מתהילים וקבלת שבת
תמוז

כ"ב תמוז הילולת רבי משה קורדובירו הרמ"ק

כ"ב תמוז הילולת רבי משה קורדובירו (ה'רפ"ב 1552 – כ"ג בתמוז ה'ש"ל 1570) רבי משה קורדובירו, היה מקובל צפתי, מחשובי המקובלים בכל הדורות. חיבר מספר ספרי קבלה, בראשם ספרו המרכזי "פרדס רימונים". בין תלמידיו היו האר"י

לחץ כאן להמשיך לקרוא

קידום ובניית אתרים

מחפשים חברת דיגיטל בניו יורק
בניה וקידום אתרים
%d בלוגרים אהבו את זה: