המלך בשדה

בחודש אלול המלך בשדה

ראש חודש אלול: "המלך בשדה"

אדמו"ר הזקן מסביר בספרו "ליקוטי תורה", כי ראשי התיבות 'אלול' – "אני לדודי ודודי לי", פירושם: שבחודש אלול העבודה היא מצד האדם בכוחותיו הוא להתחזק, להתעורר ולהתקרב אל הקב"ה. (אני לדודי). ואילו בחגי תשרי הוא זוכה להמשכה ולהתקרבות הקב"ה אליו, לפי ערך עבודתו והכנתו. (דודי לי). אומנם העבודה באלול היא בכוח עצמו, אך גם בחודש זה ישנה נתינת כוח לעבודה זו. שהיא הארת יג מידות הרחמים של הקב"ה. ונבין זאת לפי המשל של אדמו"ר הזקן לעניין זה:

"משל למלך שקודם בואו לעיר, יוצאים אנשי העיר לקראתו ומקבלים פניו בשדה, ואז רשאים כל מי שרוצה- לצאת להקביל פניו. והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות, ומראה פנים שוחקות לכולם. ובלכתו העירה הם הולכים אחריו, ואח"כ בבואו להיכל מלכותו אין נכנסים כי אם ברשות, ואף גם זאת המובחרים שבעם ויחידי הסגולה".

וכך הוא חודש אלול- מלך מלכי המלכים, הקב"ה, נמצא מחוץ להיכל מלכותו, ומתגלה בשדה דווקא – זוהי ההזדמנות של כולנו לקבל את פני המלך ב"שדה"- כלומר, בימי החול ובעבודות החול. כולם יכולים לפנות אליו ישירות ובפשטות ללא "גינוני מלכות", באופן של "דברים היוצאים מן הלב". זהו חודש התשובה, חודש ההכנה לתשרי- לראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, בהם ממליכים את הקב"ה למלך!

אז בואו ננצל את הזמן המיוחד הזה ונפנה כל אחד אל המלך בענייניו הפרטיים, וכמובן בל נשכח את העניינים הכלליים- שישלח לנו את משיח צדקנו, תכף ומייד ממש!

חודש טוב ושמח…

5/5

תגובה אחת

 1. 📌📌📌
  הלכות ומנהגי חודש אלול😇
  📌ימים רחמים-🛐 מסורת בידינו,שמשה רבנו עלה להביא את לוחות הברית השניים בראש חודש אלול וירד ביום הכיפורים,וכל ארבעים יום האלו היו ימי רחמים ורצון לעם ישראל.

  📌לפשפש במעשים-🧏🏻‍♂ בחודש אלול ועשרת ימי תשובה,ראוי לכל אדם לפשפש במעשיו, ולהרבות בתורה ובמעשים טובים,ולחזור בתשובה שלמה,גם מעברות שבין אדם לקב"ה וגם מעברות שבין אדם לחברו.

  📌להתפלל על הרחוקים-🙏🏻 יש לכוון היטב בימים אלו בברכת "השיבנו" שבתפילת שמונה עשרה,ולהתפלל על אחינו שסטו מדרך ה', שהשם יתברך יכניס בליבם לחזור בתשובה שלמה,ובפרט אם הם קרובי משפחתו,כי ימים אלו הם ימי רצון לפני הקדוש-ברוך הוא.

  📌סליחות- מנהג הספרדים לומר סליחות ממחרת ראש חודש אלול,עד יום כיפור.

  📌לא לזלזל בעיקר ולתפוס את התפל-❌ נקודה חשובה לאנשים שקמים מוקדם בבוקר לאמירת הסליחות,שישימו לב לא לתתפוס את הטפל ולהזניח את העיקר,
  כי אין ספק שהתפילה היא העיקר!!,ושלא יקרה מצב שבגלל העייפות,הם ירדמו בתפילה ובקריאת שמע ובמיוחד כשהם עטורים בתפילין,ויותר טוב שיתפללו כראוי מאשר לומר סליחות,בשעה מוקדמת באופן כזה.

  📌לא להעיר את בני הבית-🤫 הקמים בעוד לילה לאמירת הסליחות,יזהרו לא להפריע למנוחתם של בני הבית,וכל שכן לא להעיר אותם, שלא יצא שכרו בהפסדו.

  📌 מיום הראשון של ראש חודש אלול )ל' מנחם אב( ועד הושענא רבה – נוהגים לומר מזמור "לדוד ה' אורי
  וישעי", בתפלת שחרית אחרי "שיר של יום" )ובראש חודש – אחרי "ברכי נפשי"(. ובמנחה אומרים
  "לדוד ה' אורי" לפני "עלינו לשבח".

  📌 נוהגים לתקוע בשופר בכדי לעורר את העם לתשובה, ומתחילים לתקוע ביום ב' דראש חודש אלול – יום
  א' אלול. ביום א' דראש חודש אין תוקעים בציבור, אך נוהגים לתקוע בו בכדי להתלמד. תוקעים בכל
  יום חול במהלך החודש, אך בערב ראש השנה אין תוקעים.
  סדר התקיעות של חודש אלול הוא: תקיעה שברים תרועה תקיעה, תקיעה שברים תקיעה, תקיעה
  תרועה תקיעה. וראוי להקפיד בהם שיהיו כפי דיני התקיעות שבראש השנה. מי שיכול בקלות, ראוי
  שיעמוד.
  זמן התקיעות הוא לאחר אמירת שיעור התהלים היומי לאחר תפילת שחרית. אם מסיבה כל שהיא לא
  תקעו לאחרי תפילת שחרית – יתקעו לאחר תפילת המנחה. אין ראוי לתקוע בלילה בשופר.
  גם המתפלל ביחידות ישתדל לשמוע תקיעת שופר. יש לזכות בתקיעת שופר בחודש אלול – הן את
  החיילים המשרתים בצבא והן את שאר היהודים הנמצאים בכל מקום, ולהסביר להם את משמעות
  תקיעת השופר.

  📌 הימים אשר מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים הינם ימי רחמים ורצון, ומסוגלים לתשובה יותר מכל
  השנה. על כן צריך כל אדם לפשפש במעשיו, ואם ימצא דברים שצריכים תיקון – ישוב ויתקנם.
  בדיקת תפילין ומזוזות: אנשי מעשה נוהגים בחודש אלול )או בחודשים הסמוכים לו( לבדוק את
  התפילין והמזוזות שלהם, ואם נמצא בהם דבר הצריך תיקון, יתקנוהו.
  י"ב ימים האחרונים של חודש אלול הינם כנגד י"ב חדשי השנה, יום כנגד חודש. דהיינו, ח"י אלול כנגד
  חודש תשרי – וכן הלאה. בכל יום יש לערוך חשבון נפש ולהיזכר מה קיבל על עצמו בחודש השייך
  לאותו יום – הן ב'סור מרע' והן ב'עשה טוב', ומה קיים בפועל

  📌 מנהג ישראל לברך איש את רעהו בברכת 'כתיבה וחתימה טובה' החל מראש חודש אלול, ונהגו להוסיף
  גם במכתבים ברכה זו. ונוהגים להקדים כבר מחמשה עשר באב. מנהג ישראל להרבות בצדקה בחודש
  אלול, בכדי שגם מן השמים ינהגו עמנו באופן של צדקה. יש להשתדל לסייע ליהודים הנזקקים לעזרה
  וסיוע בהוצאות החג.
  כמו כן נהוג לעשות חשבון ולבדוק האם הפריש מעשרות כראוי, ואף יבדוק את כל התחייבויותיו בענייני
  צדקה שהתחייב עבורם במהלך השנה – ובאם צריך להשלים את המעשרות או הצדקות, ישלימם
  בחודש זה.

  📌 נהגו כל ישראל בימים אלו להרבות בתחנונים ובאמירת תהלים.
  ג' פרקי תהלים: הבעש"ט הורה בשם מורו הידוע אחי' השילוני לומר בכל יום – מיום שני דראש חודש
  אלול עד יום הכיפורים, שלשה פרקי תהלים. ביום א' פרקים א' עד ג', וכן הלאה. וביום הכיפורים
  שלושים וששה פרקים. מי שלא התחיל לומר את פרקי התהלים בסדר זה ביום ב' דראש חודש, יתחיל
  לומר את פרקי התהלים השייכים לאותו יום שעומד בו, ואת אשר החסיר – ישלים. נוהגים לומר ג'
  פרקים אלו בציבור, לאחר אמירת שיעור תהלים היומי, ולפני אמירת הקדיש יתום.

  📌 ראוי להוסיף בלימוד התורה בחודש אלול. רצוי להוסיף בלימוד עניינים השייכים לחודש אלול ועוסקים
  בעבודת התשובה, כגון: אגרת התשובה, לקוטי תורה – מפרשת דברים ואילך. וכן בספרים: דרך חיים,
  שער התשובה, עטרת ראש – לאדמו"ר האמצעי. מאמרי כ"ק אד"ש מה"מ לחודש אלול וימים נוראים.
  גם נשים ובנות תלמדנה בכל יום הלכות הצריכות, וכן עניני מוסר וחסידות הקשורים לחודשי אלול
  ותשרי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

בחודש אלול המלך בשדה

עוד פוסטים דומים

כִּי-ה-אֱלֹקיךָ-מִתְהַלֵּךְ-בְּקֶרֶב-מַחֲנֶךָ

מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל

"לָתֵת אֹֽיְבֶיךָ לְפָנֶיךָ"מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל צבא הגנה לישראל להצלחה בתפקידו נגד אויבי ישראל:👈 מוקדש לזכות כחות הבטחון המגנים על עם ישראל, שיתן להם הכח

קרא עוד
ברכה לראש השנה

ברכות לראש השנה

יהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, מראשית השנה ועד אחרית שנה, שנה של הצלחות, שמחה, בריאות, אושר ועושר. שנה של

קרא עוד
הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

לקראת השנה החדשה והטובה הכנתי לנו שיעור בהלכות ראש השנה וגם כמובן ראש השנה שחל בשבת.
בתקווה שנחגוג את ראש השנה הבא עלינו לטובה בבית המקדש ה 3 עם מלך מלכי המלכים

קרא עוד
ביטול עין הרע

ביטול עין הרע

בלי עין הרע מכתב מהרבי מליובאוויטש אודות אדם שחשש מעין הרע: …ובמה שכותב אודות פלוני-בן-פלוני [-אדם מסוים] שחושש לעין הרע וכו', הרי בענינים כגון אלו [-עין

קרא עוד
דוקא אדם עסוק יצליח

דוקא אדם עסוק יצליח!

מכתב מהרבי מליובאוויטש למר שניאור זלמן שז"ר בנוגע לעסקן מסויים שיסייע לגייס תומכים לפעולות חב"ד: [בנוגע לעסקן מסויים, שבשיחה עמו עלתה] הצעה שהציעו לו שיתעסק בהמצאת

קרא עוד
עירוב תבשילין

עירוב תבשילין הלכה למעשה

כאשר יום-טוב חל ביום שישי, קיים צורך לתת פתרון לבישול ועשיית מלאכות לצורך השבת. כידוע, מותר לבשל ולהכין אוכל בחג לצורך החג עצמו בלבד, אבל לא לצורך

קרא עוד
כל העולם כולו גשר צר מאד

חיזוקים באמונה קצרים ובתמונות

אהוב יהודי ר' אייזיק הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי הרב המגיד והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו [=והיה רגיל בפיהם]: "אהוב

קרא עוד