מעבר לייחוס

פרשת יתרו – הגיגים ודברי תורה לשולחן שבת ברוח החסידות

ליקוט דברי תורה קצרים ומחזקים לפרשת יתרו

החיזוק היומי שלי ✍️

ר’ יעקב הלפרין היה ירא שמים גדול וחיפש להדר במצוות, הוא נתייתם מהוריו בגיל קטן וכמעט לא זכה לקיים מצוות כיבוד הורים.
יום אחד נקלע למחיצתו של אחד מרבני תל אביב שסח לו שהוריו עלו לאחרונה מפולין ערב מלחמת העולם השנייה והם שרויים בחוסר כל, אלא שהרב עצמו מתפרנס בצמצום ובדוחק גדול ואין בידו לעזור להוריו, והוא מצטער מאוד על כך .
“כמה עולה מחייתם של הוריך לחודש ?”
שאל ר’ יעקב .
הרב נקב בסכום מסוים.
ר’ יעקב הציע לו על אתר ‘עסקה’:
“אני אשלם מדי חודש את כל צורכיהם, כולל דיור, בהרחבה גדולה, ו’כיבוד ההורים’ שלך , ייזקף לזכותי בשמים” .
חשב הרב על כך וענה שמדובר בשאלה קשה מאוד. הוא אמר שייוועץ ב’חזון איש’ וישיב תשובה לר’ יעקב הלפרן .
כאשר שטח הרב את שאלתו, התפלא ה’חזון איש’ פליאה עצומה: “מה?
על שכר המצווה אתה דואג ???
בשביל ההורים יש לעשות הכל.
אפילו להיכנס לגיהנום…
” לאחר שהות קלה חייך ה’חזון איש’ והפטיר:
“אל תדאג, לקב”ה יש מספיק שכר לשלם לשניכם”.. .

מצוות כיבוד הורים שכתובה בפרשת השבוע היא אחת המצוות שבה התורה מגלה לנו את שכרה : 'למען יאריכון ימיך' חיים טובים ושלווים, ארוכים וברוכים, מלאי שפע וטעוני ברכה !
בואו ניקח את המסר מהסיפור הזה
לרגעי ההתלבטות, חוסר ההבנה, הרגעים הקשים בהם איננו מבינים למה מתכוונים הורינו ונתאזר בגבורה לקיים בקשותיהם, לבצע את הוראותיהם, לכבד את דעתם ולהוקירם. כך נזכה לאושר רוחני רב וגם לברכת שמים תמידית!

נועם זיגדון

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

שירת העשבים

ככה זה, אין אדם בלי חסרון
מכתב מהרבי מליובאוויטש בנוגע לשלום בית:

עד אחרי ביאת המשיח, אין אדם ללא חסרון, במילא ודאי שכשם שלאחד יש חסרון, כך גם לשני יש חסרון, וכיון שלא רוצים לפתוח ולהדגיש את החסרון האישי, כך לא צריך להדגיש ולהגדיל את חסרון הזולת.

כך זה צריך להיות אצל כל היהודים בכלל, ובפרט כשמדובר אודות בעלה ואבי ילדיה.

לא באתי לומר לה מוסר, אלא להסב את תשומת לבה שמצבה אינו כה חמור כפי שהיא מתארת לעצמה, ואינו יוצא מהכלל כפי שנדמה לה, וכל אחד מכם צריך להעלים עין מדברים [מסויימים], ועדיף למצוא את הדרכים שיהיה אצלכם שלום בית.

וכאשר שורר שלום בית, זהו הכלי בו השם יתברך יוצק ברכה והצלחה עם בריאות טובה, פרנסה ונחת מהילדים.

מקור: תרגום מאגרות קודש ח"ה עמ' סא • מוגש ע"י מכון 'אור החסידות' • העתקת המכתב באישור מהוצאת ספרים קה"ת

🕯️ מוקדש לעילוי נשמת ידידנו, מחברי ותומכי המכון, הנודע לשם ולתהלה בתורתו ומעשיו הכבירים, הרה"ח הרה"ת ישעיה זוסיא ב"ר אברהם דוד ע"ה ווילהעלם

להצטרפות לקבלת 'מכתב יומי' מאגרות הקודש של הרבי מליובאוויטש (קבוצה שקטה):
https://chat.whatsapp.com/IeISf3xDq17C1dpPy20WZS

 

ממתק לשבת פרשת יתרו תשע"ז

אב ובנו הגיעו פעם לרב וביקשו את עזרתו להכריע בוויכוח קשה שיש ביניהם, יש להם מעיל אחד בבית, החורף הקשה בפתח וכל אחד טוען שהמעיל צריך להגיע דווקא אליו, האבא טוען שהוא חולה ואם לא יהיה לו מעיל הוא לא יוכל לצאת מהבית וייאלץ לבלות חודשים סגור בבית, לעומתו טוען הבן שהוא זה שעובד ומפרנס גם את האבא ואם הוא יצא בלי המעיל הוא יהיה חולה, לא יוכל לעבוד ולשניהם לא יהיה מה לאכול.

הרב שמע את הטענות, אמר שקשה לו לענות והפנה אותם לבית הדין, אך הציע להם שיבואו בגישה שונה, שכל אחד מהם יסביר לדיינים למה לדעתו השני צריך לקבל את המעיל, הגיעו האב ובנו לדיינים, האב אמר אני כבר זקן ולא ייקרה כלום אם אשאר בבית, הבן שלי מפרנס אותנו הוא חייב את המעיל, הבן טען אני עוד צעיר ויש לי כוח אסתדר גם בלי המעיל, האבא חייב לצאת מהבית מפעם לפעם, שייקח הוא את המעיל. הדיינים שמעו וביקשו שיבואו בעוד שעה לקבל את הפסיקה, לאחר כשעה חזרו האב ובנו לבית הדין וראו שתלוי שם מעיל חדש ויפה, הדיינים הגישו להם את המעיל ואמרו להם ראינו שיש ביניכם כזו אהבה, החלטנו לקנות לכם עוד מעיל וכך פתרנו את הבעיה.

בסוף פרשת יתרו מזהירה התורה את הכהנים שלא יעלו על המזבח עם מדרגות רק על ידי הכבש שהיה מעין עליה משופעת למזבח "ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו" מכיוון שכשאדם עולה במדרגות הוא מרחיב את פסיעותיו, וזה לא מכובד כלפי אבני המזבח. אומר רש"י שמכאן למדים קל וחומר, אם לאבנים שאין בהם דעת צריך אדם להיזהר לא לבזות אותן כל שכן כשמדובר על חברך שהוא בדמות יוצרך, שצריכים לנהוג בו כבוד ולא לבזותו חלילה.

השאלה היא למה אנחנו צריכים ללמוד מכאן שאסור לבזות את חברינו, הרי זה דבר מובן מאליו וגם כבר צווינו על כך במצוות "ואהבת לרעך כמוך"?

אלא שמכאן אנחנו למדים שאיסור הפגיעה בחבר היא גם כאשר הוא לא מרגיש את הפגיעה כמו באבנים שאינם מרגישות את חוסר הכבוד, וכן גם אם אין לי שום כוונת פגיעה, כמו הכהן שעולה על המזבח ואינו מתכוון לפגוע או לזלזל, אם ההנהגה יכולה להתפרש כפגיעה עלי להימנע ממנה.

כשרש"י לומד את לימודו על שמירת כבוד חברי הוא מוסיף את המילים "שהוא בדמות יוצרך" מכיוון שהאדם נברא בצלם אלוקים הרי שפגיעה בחבר היא כפגיעה בקב"ה. ואם כך זה בצד השלילי בטח שכך זה בצד החיובי שכאשר אנחנו מכבדים את החבר אנו מכבדים בזאת את הקב"ה ומראים את אהבתינו אליו. ובזכות החיזוק באהבת ישראל וההשתדלות לראות את הצד של החבר, לדבר בשבחו וטובתו ובטח שלא לפגוע בו, ידאג הקב"ה ויעשה שיהיה טוב לכולנו ויביא לנו גאולה שלימה בקרוב ממש.

מסרון השבוע – פרשת יתרו
תפסיקו לשכנע את המשוכנעים

אומרים שליתרו היו שבעה שמות ושבע בנות. סבא יונה ז"ל היה מסביר בבדיחותא, שעל כל בת שיתרו חיתן, הוא פשט את הרגל ונאלץ להחליף שם…מה שבטוח, שיתרו זכה לכבוד מלכים. חתנו משה רבינו קיבל אותו בכבוד, ואף הפרשה המספרת על מתן תורה נקראה על שמו. מדוע?

כי החכמה אינה לשכנע את המשוכנעים. מורה מצוין אינו זה שמלמד מצוינים. החידוש הוא כאשר מי שחשב הפוך לגמרי משתכנע אף הוא. זה שבני ישראל אמרו "נעשה ונשמע", אין בכך חידוש. אבל כאשר מגיע איש דת מפורסם, שהכיר ועבד לכל האלילים בעולם – ואף הוא מודה "עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלוקים". דווקא הוא מבטא את האמת האלוקית.

לכן אומר הזוהר, כי התורה לא יכלה להינתן עד שהגיע יתרו. כי על ידו כולם ראו את האמת האלוקית. במקום לשכנע את המשוכנעים, הפיצו יהדות דווקא אצל הלא משוכנעים. בסוף כולם יכירו באמת האלוקית. תשאלו את יתרו…

שבת שלום!
הרב חיים הבר
בית חב"ד שכונה ט' באר שבע

הפעם זו לא צעדת נשים נגד טראמפ. אלפי נשים, שלוחות הרבי מליובאוויטש ברחבי תבל, תתכנסנה השבת בניו-יורק לציון יום ההילולא של הרבנית חיה מושקא, אשת הרבי, ולהתעצמות ומינוף שליחותן אי-שם ברוסיה, תאילנד, הודו וגם בישראל…

בפעם האחרונה בה נשא הרבי דברים ביום זה, הוא ציטט את דברי חכמינו "דירה נאה, אשה נאה וכלים נאים מרחיבים דעתו של אדם" והסביר כי כשם שהאשה אמונה על הנוי והיופי של הבית, כך גם במובן הרוחני היא זו שזוכה להאיר את הבית, הן בחינוך הילדים מתוך חום ורגש, והן במצוותיה העיקריות הקשורות לבית, הדלקת הנרות, כשרות המזון והשתיה, וטהרת המשפחה.

כך, לא רק שאנו בונים לאלוקים דירה ומשכן בעולם, אלא זו דירה נאה המרחיבה את הדעת וגורמת לו נחת ותענוג, לבוא ולשכון בתוכנו בגאולה הבאה בזכות נשים צדקניות.

 

הדרה out האדרה in

בעולם של 'החפצה' מצד אחד ו'הדרה' מצד שני, באה פרשת השבוע ועושה סדר בדברים.

בסדר מסירת התורה לעם ישראל, מדרג אלוקים את הנשים לפני הגברים ומצווה את משה "כה תאמר לבית יעקב (אלו הנשים) ותגיד לבני ישראל (אלו הגברים)",
מתוך תפיסה שהאשה היא עיקרו של הבית ובה תלויים הדברים.

השבת מתכנסות אלפי נשים, שלוחות הרבי מליובאוויטש ברחבי תבל, לציון יום ההילולא של הרבנית חיה מושקא, אשת הרבי (בכ"ב בשבט), ולהתעצמות ומינוף שליחותן אי-שם ברוסיה, תאילנד, הודו וגם בישראל.

בפעם האחרונה בה נשא הרבי דברים ביום זה, הוא ציטט את דברי חכמינו "דירה נאה, אשה נאה וכלים נאים מרחיבים דעתו של אדם" והסביר כי כשם שהאשה אמונה על הנוי והיופי של הבית,
כך גם במובן הרוחני, היא זו שזוכה להאיר את הבית, הן בחינוך הילדים מתוך חום ורגש, והן במצוותיה העיקריות הקשורות לבית, הדלקת הנרות, כשרות המזון והשתיה, וטהרת המשפחה.

בזכותה, לא רק שאנו בונים לאלוקים 'דירה ומשכן' בעולם, אלא זו דירה נאה המרחיבה את הדעת וגורמת לו תענוג, לבוא ולשכון בתוכנו, בגאולה שתבוא גם היא, איך לא, בזכות נשים צדקניות.

ב"ה
ממתק לשבת פרשת יתרו תשע"ט

האחים הקדושים ר' זוּשא ור' אלימלך שוחחו פעם ביניהם וניסו לחשוב מה גורם לכך שכשמגיעה השבת מתעוררת בהם הרגשת קדושה מיוחדת האם זה באמת בגלל קדושת היום או שזה בגלל כל ההכנות, הבגדים היפים שלובשים, השולחן המכובד שעורכים וכו'.
החליטו השניים לבדוק את העניין ולערוך סעודת שבת עם החסידים באמצע השבוע. אם ירגישו את קדושת השבת – יתברר כי חלילה אין הרגשת השבת שלהם אלא דמיון, ואם לא ירגישו את קדושת השבת – יתברר כי ההרגשות שבלבם ביום השבת ודרכי עבודת השם – אמיתיות הם.
ערכו השניים "סעודת שבת" ביום חול. לבשו בגדי שבת, חבשו את הכובעים והחליפות המיוחדות לשבת, ערכו שולחן גדול ויפה וישבו להגיד דברי תורה לפני החסידים שנקבצו סביב שולחנם. והנה הרגישו האחים הרגשה גדולה כאילו היום שבת הוא.
התחיל רבי אלימלך לבכות. "זושא," הוא אמר לאחיו, "מה עושים עכשיו?" יכול להיות שהכל דמיון?
ענה לו ר' זושא: "אלימלך אחי, בא נלך אל רבנו המגיד ממֶזריטש, נספר לו הכול ונשמע מה יש לו לומר."
נסעו השניים אל המגיד וסיפרו לו את מה שקרה להם.
ענה להם המגיד: "אם רבי זושא ור' אלימלך לובשים בגדי שבת, מכינים שולחן שבת ואומרים דברי תורה כמו בשבת הם מצליחים להביא את השבת גם לימי החול ואין לכם סיבה לדאגה, זה לא דמיון, פשוט הבאתם את השבת לימי השבוע.
**
בפרשת השבוע אנחנו קוראים את הציווי בעשרת הדברות "זכור את יום השבת לקדשו" מפסוק זה לומד הרמב"ם שעלינו לזכור את השבת בכניסתה וביצאתה, בכניסתה על ידי הקידוש וביציאתה על ידי ההבדלה.
את הקידוש אנחנו מבינים שלומדים מהמצווה לקדשו אבל מאיפה למד הרמב"ם שצריכים לעשות הבדלה ביציאתה? התשובה היא שהרמב"ם לומד שמצוות זכירת השבת היא לא רק בשבת אלא עלינו לזכור את יום השבת לקדשו במשך כל ימי השבוע, בשבת אנחנו מקיימים את הציווי על ידי הקידוש ואז כשיוצאת השבת אנחנו מביאים לידי ביטוי את זכירת השבת באמצעות ההבדלה שמזכירה לנו את השבת גם לימי השבוע.
בתורת החסידות כתוב שמטרת השבת היא לרומם את כל ימי השבוע ולהחדיר בהם קדושה, בשבת זה בא לידי ביטוי על ידי התעלות לגמרי מכל ענייני החול ועיסוק רק בענייני קודש. מהשבת אנחנו מקבלים כח ומחדירים את הקדושה גם לימי החול בהם אנחנו עוסקים בדברי חול ובזכות השבת הם נעשים על טהרת הקודש.
יהי רצון שבזכות חיזוק שמירת השבת נזכה ליום שכולו שבת ומנוחה בביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.

5/5

6 תגובות

 1. יחד ננצח


  גולן, מפקד בחטיבת יפתח, שיתף השבוע: "באחד הימים בעזה התפתח בינינו דיון פוליטי. אחד הלוחמים אמר לי את דעתו, תפסתי את הראש והבנתי את הפער בינינו – אבל נתתי לו חיבוק ואמרתי לו שבעזה אני לא מבזבז אנרגיות מיותרות.
  אני חושב שאחת התובנות המשמעותיות היא שכשאני מגדיר בן אדם כאח שלי, זה בלתי תלוי במה שהוא חושב".

  באותו מפגש חיילי מילואים עם נשיא המדינה ורעייתו, שיתף גם הלוחם יואב: "ישבנו ודיברנו על כל הנושאים הכי בוערים בתוך עזה, בצורה הכי נעימה ונאותה – ואחר כך יצאנו לקרב ביחד. איך אנחנו לוקחים את הדבר היפה הזה שנוצר שם לחברה הישראלית?".

  📖
  פרשת השבוע, יתרו, מספרת על מעמד מתן תורה שם ניצבו ישראל למרגלות הר סיני, "כאיש אחד – בלב אחד" (כמובא ברש"י).
  לעומת זאת במרדף אחר ישראל בחופו של ים סוף, בפרשה הקודמת, מפרש רש"י שהמצרים רדפו אחר ישראל "בלב אחד – כאיש אחד".

  ההבדל בניסוח הוא מהותי:
  השותפות בין אויבינו ב"ציר הרשע", החמאס הסוני ואיראן והחיזבאללה השיעיים, לצורך הדוגמה, אינה אחדות אמיתית, אלא המטרה המשותפת נגד ישראל ("לב אחד" ורצון אחד) מאחדת טכנית ביניהם ("כאיש אחד");
  אך אצל עם ישראל, נאמר תחילה "כאיש אחד" ואז "בלב אחד". לא המטרה המשותפת מגשרת על הפערים, אלא אנו באמת כאיש אחד!

  המבחן לתחושה היהודית שלי, אמר פעם סופר מפורסם, הוא כשקורה משהו אי-שם בקצה העולם. אינסטינקטיבית אני בודק האם היה שם איזה יהודי…
  במציאות הפוליטית לצערנו אנו מרשים לעצמנו לריב. אך ברגע האמת אנו תמיד מתייצבים יחד. כי מה לעשות, משפחה לא בוחרים אך גם לא מחליפים😉

  מכוח האחדות נזכה לכל הברכות, א ב ג
  אחדות, ברכה, גאולה.

 2. השבת פרשת יתרו
  (האלילות עצמה מכירה בקב"ה)

  בפרשת-השבוע מסופר על המאורע הגדול של מתן-התורה על הר-סיני, וזה האירוע הגדול והמרכזי של הפרשה. אך הנה זה פלא, למאורע הגדול הזה אין זכר כלל בשמה של הפרשה. אנו יודעים ששמות הפרשיות הם מדוייקים, ושמה של פרשה מכיל את תוכנה. וכאן, הפרשה נקראת 'יתרו', דבר שלכאורה אין לו שום קשר למתן-התורה.

  את הקשר בין יתרו למתן-התורה אנו מגלים בספר הזוהר. שם נאמר, שעד שלא בא יתרו והודה בקב"ה, לא ניתנה התורה. היא ניתנה רק לאחר שיתרו אמר: "עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלוקים" – דבר זה גרם עלייה גדולה בכל העולמות, עד שהקב"ה נתן לעם-ישראל את התורה.

  יתרו מתואר בפסוק: "כוהן מדיין". יש על כך שני פירושים: האחד, שהיה שר נכבד במדיין ו"יושב בכבודו של עולם"; והשני, שהיה "כומר לעבודה-זרה", ולא סתם כומר, אלא "שהיה מכיר בכל עבודה-זרה שבעולם". כלומר, יתרו סימל את כוחה ועוצמתה של האלילות ששלטה בימים ההם.

  דבר זה יכול להסביר למה לא ניתנה התורה עד שיתרו בא והודה בקב"ה. כאשר אדם כמותו הודה בקב"ה ובא אל עם-ישראל, בכך באה לידי ביטוי גדולתה של האמת האלוקית. כשהחושך עצמו מתהפך לאור – זהו האור הגדול, שנקרא "יתרון האור מן החושך", אור שבא מתוך החושך עצמו.

  כאמור, התקרבותו של יתרו הייתה הכנה למתן-התורה, ומכאן, שבכך באה לידי ביטוי גם המהות הפנימית שבמתן-התורה. תורה הייתה בעולם גם קודם לכן. האבות עסקו בתורה; במצרים למדו תורה. מה שנתחדש במתן-התורה הוא הכוח שניתן לעם-ישראל לקדש את העולם הגשמי – להפוך את העולם הזה, שמסתיר את האמת האלוקית, לדבר קדוש שמגלה את האור האלוקי.

  ההכנה לכך הייתה התקרבותו של יתרו. כאשר הוא, שייצג את החושך ואת האלילות, לא זו בלבד שזנח את עבודת האלילים, אלא אף הצטרף לאמונה בה' – בכך נסללה הדרך לקדש את מציאות העולם ולעשות ממנה 'דירה' לו יתברך. לכן נקראת הפרשה על שמו, כי הוא מסמל למעשה את עיקרו וייעודו של מתן-התורה.

  דבר זה מלמדנו, כי כדי לקבל את אור התורה, דרושה הקדמה של 'יתרו' – להפוך דברים ששייכים לעולם החומרי – לקדושה. כשיהודי מקדש גם את חיי הגשם והחומר, ועושה מכל מעשיו ומכל הדברים שהוא בא איתם במגע כלי להשראת הקדושה – בכך הוא פותח את ליבו ומוחו לקבלת התורה.

  לא די בכך שהקדושה שורה בבית-הכנסת ובבית-המדרש ובשעה שמקיימים מצוות. לאור התורה זוכים כאשר מחדירים קדושה גם בחיי המעשה – בעבודה, ברחוב, באוכל ובשינה. כשהחומר נהפך לקדושה – זו התכלית של מתן-התורה.

  (על-פי לקוטי שיחות כרך יא, עמ' 47; כרך ד, עמ' 1271)

  שבת שלום!!!
  לזכות הת' מנחם מענדל בן נחמה דינה

 3. אשת חיל


  קבוצת נשים שלחה זר פרחים לרבנית חיה מושקא, אשת הרבי מליובאוויטש, בצירוף מכתב בקשה ברכה. בן-הבית שהביא זאת, חשב לתומו שהפרחים מיועדים לרבנית ואילו בקשת הברכה היא מהרבי, והוא הפריד ביניהם ומסר את הזר לרבנית ואת בקשת הברכה לרבי, אך הרבי הורה לו למסור את המכתב לרבנית, בהפטירו, גם היא, עם הזכויות שלה, יכולה לברך…
  פעם, בשעת ליל מאוחרת התקשר המזכיר הרב קליין לביתו של הרבי לבקשת ברכה דחופה עבור ילד שהיה צריך לעבור ניתוח דחוף. הרבנית הרימה ללא דיחוי את הטלפון והעבירה את בקשת הברכה. כשהתנצל המזכיר על השעה, נענתה הרבנית, אל לך להתנצל. שליחותנו היא לעזור לאחרים…

  📖
  בדברים שנשא הרבי לציון יום פטירתה של אשתו, בכ"ב בשבט – תאריך שלקראתו מתכנסות שלוחות חב"ד מכל רחבי תבל להתעצמות ומינוף שליחותן – הוא ציטט את דברי חכמינו "דירה נאה, אשה נאה וכלים נאים מרחיבים דעתו של אדם" והסביר כי כשם שהאשה אמונה על הנוי והיופי של הבית, כך גם במובן הרוחני, היא זו שזוכה להאיר את הבית, הן בחינוך הילדים מתוך חום ורגש, והן במצוותיה העיקריות, הקשורות לבית היהודי, הדלקת הנרות, כשרות המזון והשתיה, וטהרת המשפחה.

  בסדר מסירת התורה לעם ישראל, בפרשת יתרו, מקדים אלוקים את הנשים לפני הגברים ומצווה את משה "כה תאמר לבית יעקב (אלו הנשים) ותגיד לבני ישראל (אלו הגברים)", מתוך תפיסה שהאשה היא עיקרו של הבית ובה תלויה מורשת הדורות.

  השבוע, בפרשת יתרו בה מוזכרת ביתו, ציפורה אשת משה, נפרדה קהילתנו מאשת החיל גברת צפורה הרוש ז"ל, שלבד מגבורתה האישית כאלמנה שגידלה את ילדיה לבדה במשך 50 שנה והעמידה דור ישרים יבורך, אף היתה איכפתית לצביונו ונקיונו של בית הכנסת, ולהרחבת הדעת של הבאים בו. יהיו הדברים לעילוי נשמתה, והחי יתן אל ליבו.

 4. החיזוק היומי שלי ✍

  וישמע יתרו את כל אשר עשה אלקים למשה ולישראל עמו, כי הוציא ה' את ישראל ממצרים"
  מה היה אותו מאורע שעשה רושם גדול שגרם ליתרו לרוץ ולפגוש את משה חתנו.
  רבי יהושע אומר: מלחמת עמלק שמע.
  רבי אלעזר המודעי אומר: מתן תורה שמע.
  רבי אליעזר אומר: קריעת ים סוף שמע.
  הרי כולם שמעו מה גדולתו של יתרו ?!
  כדי להבין את התשובה אביא משל :
  בעיירה אחת היה יהודי שניצל את היותו בלעדי בשוק ההלוואות והיה מלווה בריבית. הוא אף ניצל את ההזדמנות העיסקית והפריז בריביות.
  כל היהודים בלית בררה לוו ממנו ולא פעם התלוננו אצל רב היישוב שהם ורכושם כבר שייכים לאיש שמעשיר על גביהם.
  יום אחד הכריז המלווה שהוא מעלה את הריבית באחוז אחד ומי שלא מעונין שיחזיר את ההלוואה…
  הפעם דרשו מהרב לעשות מעשה מכיוון והמלווה נמנה בין עשירי המקום לא מצא הרב את ההזדמנות להוכיחו.
  והנה אחד מעשירי העיירה הלך לעולמו שהיה מוכר כחבר טוב של אותו מלווה בריבית. החליט הרב לנצל את ההזדמנות ולנסות להוכיח את האיש דרך ההספד שיספוד לנפטר.
  שעת ההלוויה הגיעה, כל התושבים עמדו מול מיטתו של הנפטר והמלווה בניהם. הרב הכין דרשה חוצבת להבות, דיבר בשבחו של הנפטר שהיה צדיק וירא ה'.
  "כי לא במותו ייקח הכל…" לא לוקחים מכאן כלום! הכריז הרב, תוך כדי שהוא מסתכל על המלווה לראות כיצד הדברים משפיעים עליו.
  בזוית העין הרב רואה איך שמיודענו מהנהן בראשו והרב ממשיך ביתר התלהבות: ראו האדם נולד עם ידיים קפוצות כאומר: "אני באתי לקחת הכול", והנה הנפטר עם ידיים פתוחות ומעיד "לא לקחתי כלום"… עד שהיה ניכר גם לנוכחים שהנ"ל הבין היטב את דברי הרב.
  לאחר שסיים הרב את הדרשה הגיע אליו המלווה בריבית ואמר לו: "כבוד הרב, אני מכיר אותך 30 שנה אף פעם לא שמעתי דרשה כזאת…"
  כשהרב מתמלא סיפוק וכבר מבין שאין צורך בתוכחה שתביא להורדת הריבית ואולי בכלל.
  הוא ממשיך: "זה באמת חשוב שיבינו כבר האנשים בעיירה שלא לוקחים מכאן כלום הרב היה צריך לראות איך הם רבו איתי כשהעלתי את הריבית, וכי אינם מבינים שלא יקחו מכאן כלום?!"…

  לא פעם אנשים שומעים מה צריך לעשות הם חושבים שזה לא מדבר אליהם ולכן הם לא נוקטים אף פעולה מעלתו של יתרו הוא "שמע ובא" וזכה להתגייר
  ולהצטרף לעם היהודי.

  שבת שלום
  זיגדון נועם

  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

 5. שבת שלום ומבורכת לקוראים 🔥 💖 טור לפרשת יתרו
  כותרת: עשה לך רב
  בתור ילדים, אנו זוכרים היטב מה היה קורה כאשר המורה יצא מהכיתה. גם אם בזמן השיעור התלמידים היו קשובים וגילו רצינות – כל זה נמוג ברגע שהמורה יצא מדלת הכיתה…
  עיקרון דומה התרחש אצל בני ישראל במדבר. בפרשת השבוע מסופר על יתרו, חותן משה, שהגיע לבקר את בני ישראל. להפתעתו, הוא רואה כי משה עומד לבדו, מבוקר עד ערב, לשפוט את בני ישראל. יתרו פונה למשה ומציע למנות היררכיה מסודרת של שופטים – שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות – שישפטו את העם. רק המקרים המסובכים ביותר יגיעו למשה, וכך ירד ממנו עומס העבודה.

  העצה של יתרו נראית טובה ופשוטה למדי. במקום שאדם אחד ישפוט עם שלם, ברור שעדיף לעשות זאת באמצעות היררכיה מסודרת. איך יתכן שמשה לא חשב על רעיון פשוט כל כך?

  מסתבר, שמשה העדיף לשפוט את כולם בעצמו. הוא בכוונה לא מינה שופטים נוספים, כי רצה להעלות את כולם לרמה הרוחנית הגבוהה שלו. הוא, שזכה לעלות למרום ולקבל את התורה ישירות מאת ה', ביקש להאציל מקדושתו לכל יהודי.

  משה רבינו היה ברמה רוחנית כה גבוהה, כך שמבחינתו לא היה מקום לשנאה, לקנאה, למריבות, תככים ופוליטיקה. אבל בעם ישראל היו גם אנשים נמוכים יותר, שבוססו בבוץ של מחלוקות ופוליטיקות קטנות. כאשר הם הגיעו למשפט אצל משה, הקדושה שלו אכן הקרינה עליהם. לפתע חשו עד כמה המריבות תפלות, עד כמה הטענות מחווירות מול קדושתו של משה.

  מובן, אפוא, שהמריבות הסתיימו בתהליך מהיר מאוד, והצדדים קיבלו מיד את פסק דינו של משה. זו בדיוק הסיבה שמשה רצה שיבואו אליו, כדי שיתעלו לרמה רוחנית גבוהה יותר.

  בשונה ממשה, יתרו הגיע מבחוץ. הוא ראה את המריבות של עם ישראל כפי שהם מצד עצמם, לפני שמגיעים למשה. טען יתרו כי אומנם ליד משה כולם מתעלים, אך מצד עצמם הם שייכים לרמה נמוכה יותר. לכן הציע להקים היררכיה מתוך העם, כדי שהשופטים יהיו קרובים ללב האנשים ויוכלו להבין אותם טוב יותר.

  הקב"ה קיבל את עצתו של יתרו, למען עתיד העם. נכון שבצילו של משה הם מתנהגים ברמה גבוהה יותר, אך צריך גם לדאוג לעתיד העם, ליום שאחרי הסתלקותו של משה.

  גם המשנה מכירה בהבדלי הרמות בעם ישראל, ולכן אומרת: "עשה לך רב". כל אחד אמור להכיר את רמתו הרוחנית, ובהתאם לכך למנות לעצמו רב שמבין אותו ומדבר אל ליבו.

  לקרוא עוד על פרשת יתרו
  https://heb.centernyc.com/yitro/

 6. כַּבֵּ֥ד אֶת־אָבִ֖יךָ וְאֶת־אִמֶּ֑ךָ


  מאה שנה לאחור. יום הכיפורים תרפ"ב – 1921. בית הכנסת הגדול בברלין. בתום קריאת התורה נשמעה מפי הגבאי הקריאה: "יזכור". היה זה סימן לצעירים לצאת החוצה ולסגור אחריהם את הדלתות. בחוץ נשמעו סירנות. מכונית שרד מפוארת של ממשלת גרמניה עצרה על יד דלת בית הכנסת, מלווה בשני רכבי משטרה. הדלת נפתחה בתנופה ומתוכה יצא וולטר רתנאו, אז שר השיקום הכלכלי (ובהמשך, עד להירצחו, שר החוץ) של גרמניה ב"רפובליקת ויימאר", הממשלה הזמנית בגרמניה מאז תום מלחמת העולם הראשונה עד עליית היטלר ימ"ש לשלטון (1918-1933).
  רתנאו, יהודי במוצאו, היה מוכר כמי שהפנה עורף לעמו ולאחיו. הוא נכנס בהפגנתיות אל בית הכנסת, אמר בזריזות את נוסח ה"יזכור" ומיד בסיום הקריאה, יצא מרוצה אל הרכב והשיירה נעלמה כלעומת שבאה. כמובן, הופעתו והיעלמותו של השר – שלא טרח להישאר אפילו רגע עם אחיו היהודים ולא התאמץ במיוחד להחנות את רכבו במרחק כלשהו מדלת בית הכנסת – עוררו סערה בקרב ציבור המתפללים. "כיצד הוא לא מתבייש לחלל בפרהסיה את היום הקדוש בשנה? האם לא היה יכול להישאר לפחות עד נוסח הקדושה ואמירת ונתנה תוקף"?! בית הכנסת געש ורעש עד ששליח הציבור לא היה מסוגל לפתוח את תפילת "הנני העני ממעש".
  הדי הוויכוח הגיעו לאזניו של הרב יחיאל יעקב וויינברג, ראש בית המדרש לרבנים בברלין. הוא היכה על הבימה, ואמר רק משפט אחד נרגש: "דעו לכם כי אדם שמכבד את זיכרון הוריו ואינו מוותר על תפילת יזכור – מובטח בלי ספק כי הוא או צאצאיו ישובו באופן מלא אל חיק העם היהודי". דבריו הנסערים של הרב הותירו רושם בל יימחה על המתפללים והתפילה המשיכה כסדרה.

  הרב אברהם אבא וויינגורט, מי שערך את סדרת הספרים "שרידי אש" של הרב וויינברג, ערך חוג בית בעיר מודיעין בנושא כיבוד הורים והתכוון לקום ממקומו, אחר שסיים את הסיפור המרגש.
  ואז קם אחד המשתתפים, הוא היה חיוור ונרגש, דמעות שטף את לחייו ושאל: "אמרת רתנאו? הוא הסבא-רבא שלי, סבו של אבי". הנין סיפר כי אביו עלה לארץ ומשפחתו חזרה אל חיק ומורשת העם היהודי- – –

  📖
  בפרשת השבוע, יתרו, מתואר המעמד המכונן של מתן תורה. בלוחות הברית, מופיעים עשרת הדברות, אותם נהוג לחלק לשתי קבוצות: בין אדם למקום (לאלוקים) ובין אדם לחברו. כך יוצא שהציווי על כיבוד אב ואם אינו מופיע בבין אדם לחברו, אלא כחלק מהמצוות שבין אדם לאלוקים, משום שההורים שותפים יחד עם אלוקים בהבאת התינוק לעולם, ובכבוד שאנו חולקים להם, אנו מבטאים כבוד גם כלפי אלוקים

  רלוונטי גם לילדי 2022…

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

פרשת יתרו – הגיגים ודברי תורה לשולחן שבת ברוח החסידות

עוד פוסטים דומים

ראש חודש ניסן "החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה" בחודש ניסן יש כוח להגשים נסים, מי ייתן והחודש הזה חודש ניסן יבוא עלינו לטובה ולברכה לפרנסה טובה, ולבריאות, לזוגיות, לאושר, ולשמחה

ברכה לראש חודש ניסן

ברכה לחודש ניסן – ראש חודש ניסן "החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה" בחודש ניסן יש כוח להגשים נסים, מי ייתן והחודש

קרא עוד
כִּי-ה-אֱלֹקיךָ-מִתְהַלֵּךְ-בְּקֶרֶב-מַחֲנֶךָ

מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל

"לָתֵת אֹֽיְבֶיךָ לְפָנֶיךָ"מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל צבא הגנה לישראל להצלחה בתפקידו נגד אויבי ישראל:👈 מוקדש לזכות כחות הבטחון המגנים על עם ישראל, שיתן להם הכח

קרא עוד
ברכה לראש השנה

ברכות לראש השנה

יהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, מראשית השנה ועד אחרית שנה, שנה של הצלחות, שמחה, בריאות, אושר ועושר. שנה של

קרא עוד
הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

לקראת השנה החדשה והטובה הכנתי לנו שיעור בהלכות ראש השנה וגם כמובן ראש השנה שחל בשבת.
בתקווה שנחגוג את ראש השנה הבא עלינו לטובה בבית המקדש ה 3 עם מלך מלכי המלכים

קרא עוד
ביטול עין הרע

ביטול עין הרע

בלי עין הרע מכתב מהרבי מליובאוויטש אודות אדם שחשש מעין הרע: …ובמה שכותב אודות פלוני-בן-פלוני [-אדם מסוים] שחושש לעין הרע וכו', הרי בענינים כגון אלו [-עין

קרא עוד
דוקא אדם עסוק יצליח

דוקא אדם עסוק יצליח!

מכתב מהרבי מליובאוויטש למר שניאור זלמן שז"ר בנוגע לעסקן מסויים שיסייע לגייס תומכים לפעולות חב"ד: [בנוגע לעסקן מסויים, שבשיחה עמו עלתה] הצעה שהציעו לו שיתעסק בהמצאת

קרא עוד
עירוב תבשילין

עירוב תבשילין הלכה למעשה

כאשר יום-טוב חל ביום שישי, קיים צורך לתת פתרון לבישול ועשיית מלאכות לצורך השבת. כידוע, מותר לבשל ולהכין אוכל בחג לצורך החג עצמו בלבד, אבל לא לצורך

קרא עוד