סגולות התניא

סגולות וחשיבות לימוד ספר התניא

לימוד התניא – לכל אחד ואחת!
_מכתב עידוד מהרבי מליובאוויטש ליהודי
שפתח שיעור בספר התניא (של אדמו"ר הזקן מייסד חסידות חב"ד) בבית הכנסת שלו_

בנועם קבלתי את מכתבו בו מודיע על דבר התיסדות שיעור לימוד תניא בבית הכנסת שלו, ושלומד עמהם – כפי שכותב במכתבו – לפי שכלו, וגודל הזכות בזה שמקרב את בני ישראל ללימוד דא"ח [=חסידות] פנימיות התורה אין לשער ואין להעריך ומובטחים אנו בהמשכת תוספת ברכה על ידי זה בכל עניניו של הלומד ומעורר ללימוד הנ"ל.

ומה שכותב "לפי שכלו", הנה ידוע מה שכתוב וששמענו גם בעל פה כמה פעמים מכבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר ספר התניא הנקרא "תורה שבכתב" של חסידות חב"ד, הוא על דרך לימוד תורה שבכתב, שאפילו הגדול שבגדולים אינו יכול לרדת לסוף תכליתה, ואפילו הקטן שבקטנים יכול להתחיל ללמוד בה, וכמאמר רבותינו ז"ל "קטן משיתחיל לדבר אביו מלמדו תורה" וכו', והוא הדין בלימוד התניא, שכל אחד לומד לפי שכלו, כי לכל אחד יש אחיזה ומקום בו, ואין שייך בזה נפילת רוח באיזה דרגא שימצא את עצמו, כי אפילו הגדול שבגדולים עדיין לא בא עד תכליתו,

והשם יתברך יזכהו להמשיך בלימוד זה בשביל עצמו ובשביל שומעיו ושיהיה הלימוד על מנת לשמור לעשות ולקיים.

מקור: אגרות קודש ח"ז עמ' קנח
מוגש ע"י מכון 'אור החסידות'
מעוניינים להקדיש יום/שבוע לע"נ או לזכות? צרו קשר 03-3745979

להצטרפות לקבלת 'מכתב יומי' מאגרות הקודש של הרבי מליובאוויטש (קבוצה שקטה, הודעה אחת ביום):
https://katzr.net/ae6c2e

לקבלת 'שיחת היום' מדי בוקר הצטרפו לקבוצה (קבוצה שקטה):
http://katzr.net/542a11

ספר התניא הוא הקטורת לכל המגפות

הרה״צ ר׳ יהודה לייב הכהן מגדולי תלמידי הרב המגיד, אמר: ספר התניא הוא קטורת לכל המגפות הרוחניות דעקבות משיחא. (ואמרו חסידים, שזה מרומז במה שההסכמה נכתבה בשנת תקנ״ו שהוא ר״ת: ״תניא קטורת נשמה ורוח״).(קיצורים והערות לספר לקוטי אמרים ע׳ קכה)

הרב-יורם-אברג'ל-סגולות-התניא

הרב יורם אברג'ל זצ"ל בספרו "בצור ירום" בהקדמה כותב "כל אדם שלומד תניא אף פעם לא יקרה שאחד מצאציו יקח אשה לא יהודיה. או ההפך! תמיד הזרע שלו ישמר ואף פעם לא תפסק קדושת השבת והתורה מזרעו של איש כזה"

זקני החסידים קראו את ספר התניא בשם ״ספר הרפואות״, הרה״ח ר׳ יצחק אייזיק מהאמיל הי׳ קורא את ספר התניא בשם ״ספר המורה״, והרה״ח ר׳ הלל מפאריטש הי׳ קורא את ספר התניא ״ספר הסגולות״.

היום ניתן ללמוד יותר בקלות את ספר התניא גם בפודקאסטים וגם ביוטיוב וכו: הנה מספר שיעורים מומלצים

שיעור עמוק בתניא עם הרב שרגא זלמנוב


הרב חיים הבר תניא לחיים

קישור לפודקאסט שנהיה חסידים, אמן.

תיבה אחת מהתניא קדישא מלהיבה את הלב

בהיותי אצל השפת אמת בגור בשנת תרס״א אמר לי בזה״ל: איין ווארט פון הייליקן ״לקוטי אמרים״ (תניא) און ״לקוטי תורה״, שאיינט און בליצט, עס פלאקערט אויף די הארץ וכו׳ (מלה אחת מהספר הקדוש ״לקוטי אמרים״(תניא) ״ולקוטי תורה״, זורח ומבהיק, ומלהיב את הלב), ובאופן כזה יחי׳ את נפשו הצמאה, ומצוה גוררת מצוה, מהלימוד באים אל הפועל ללמוד ולהתפלל בתפלה מתונה (שלא בטירוף הדעת), ולקיים בפועל ממש בזהירות מצוה ובהידור מצוה.(כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע, אגרות קודש חלק א׳ ע׳ שלד).

פרק תניא מגלה את ההעלם העצמי

שח כ״ק אדמו״ר מהרש״ב: פרק תניא לא רק שמשבר את ההעלם והסתר, כי אם מביא את ההעלם העצמי לידי גילוי ברוחניות ובגשמיות.(קיצורים והערות לספר לקוטי אמרים ע׳ קכח)

 • •ספר התניא הוא כמו ״מעיין״ שאפילו טיפה אחת מטהרת
 • •תיבה אחת מהתניא קדישא מלהיבה את הלב
 • •באמירת אותיות התניא קדישא יש סגולה נפלאה להצלה
 • •פרק תניא מגלה את ההעלם העצמי
 • •ספר התניא הוא הקטורת לכל המגפות
 • •גילוי הרצון העצמי דהנשמה ע״י התניא
 • •פרק תניא מביא שפע ברכה והצלחה
 • •הרפואה שבלימוד שער היחוד והאמונה
 • •ע״י התניא מהפכים את הקללה לברכה
 • •הבקי באותיות חומש תהלים ותניא, משבר ההעלמות והסתרים
 • •אמירת חת״ת סגולה להצלחה בכל מקום
 • •פעולתה של שורה אחת בתניא
 • •לימוד ספר התניא הוא סגולה שבן תורה לא יסיר את זקנו
 • •פרק תניא מזכך את האוויר
 • •חקיקת האותיות של משניות ותניא – סגולה לאמונה
 • •הזהר הקדוש והתניא קדישא סגולה למאור עיניים
 • •פרק תניא סגולה לזכרון
 • •כמה שורות בתניא – סגולה לפחד בלילות
 • •ספר התניא ביטל נישואי תערובת רחמנא ליצלן
 • •לימוד התניא סגולה לבנים טובים
 • •התניא מיישבת דעתם של זקני עמי הארץ
 • •אותיות התניא מעמידות את הקורא אותו למעלה מן הטבע
 • •ללמוד בטיסה בספר התניא
 • •נסים גלויים ע״י חזרת הי״ב פרקים תניא בע״פ
 • •לימוד פרקי תניא ביום הזיכרון לפי אותיות השם
 • •הצלת נפשות ממוות בטוח – בזכות התניא

סגולות התניא

סגולות התניא
ספר התניא הוא כמו ״מעיין״ שאפילו טיפה אחת מטהרת (כ״ק אדמו״ר מה״מ, התוועדויות תשמ״ו חלק ד׳ ע׳ 144)
סגולה להצלה תניא
באמירת אותיות התניא קדישא יש סגולה נפלאה להצלה
סגולות ספר התניא
ספר התניא הוא הקטורת לכל המגפות הרה״צ ר׳ יהודה לייב הכהן מגדולי תלמידי הרב המגיד, אמר: ספר התניא הוא קטורת לכל המגפות הרוחניות דעקבות משיחא. (ואמרו חסידים, שזה מרומז במה שההסכמה נכתבה בשנת תקנ״ו שהוא ר״ת: ״תניא קטורת נשמה ורוח״). (קיצורים והערות לספר לקוטי אמרים ע׳ קכה)

הצטרפו לזריקת חסידות בווצאפ https://chat.whatsapp.com/FDILd1fiGKSF9T6brhnIOL קבוצה שקטה, פרסום פעם ביום.

זריקת חסידות בפייסבוק https://www.facebook.com/chacisik

בס"ד תניא גדולה בקטנה מפגש 3 פרק השער  ללמוד לאהוב

למה חשוב לעשות את עבודת השם באהבה.

00:00 פתיח וצדקה משותפת

01:30 דרך ארוכה וקצרה בעזרת השם יתברך

05:55 בדיחה על יצר הרע

06:40 סיפור חסידי

08:10 הרב יורם אברג'יל זצ"ל – למה עבודת השם צריכה להיות ברגש?

11:49 דרך ארוכה וקצרה

19:05 עובדה על התניא

וידאו 23 דקות פרק השער של ספר התניא מתוך הסדרה תניא גדולה בקטנה
סגולה של לימוד התניא
פרק תניא מביא שפע ברכה והצלחה כ״ק אדמו״ר מהורש״ב אמר: פרק תניא מביא שפע ברכה והצלחה. (קיצורים והערות לספר לקוטי אמרים ע׳ קכח)

צפו בשיעורים של תניא גדולה בקטנה

סגולה של התניא
ע״י התניא מהפכים את הקללה לברכה ע״י דרכי העבודה דספר התניא, מהפכים את הקללה לברכה. (קיצורים והערות לספר ליקוטי אמרים ע׳ קכה)

פרק חדש של תניא גדולה בקטנה כל יום שני ורביעי

ניתן להאזין או לראות את השיעורים באתרים אלה

סגולה לזיכוך האווירה סביבכם

סגולה לזיכוך האוויר סביבכם
פרק תניא מזכך את האויר זקני החסידים היו אומרים, שלימוד פרק תניא מזכך את האויר ומאיר במרחק של חמשים פרסא. (כ״ק אדמו״ר מהוריי״צ נ״ע, אגרות קודש ח״ד ע׳ עב. וראה גם ספר השיחות תש״ב ע׳ 116)
5/5

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

סגולות וחשיבות לימוד ספר התניא

עוד פוסטים דומים

כִּי-ה-אֱלֹקיךָ-מִתְהַלֵּךְ-בְּקֶרֶב-מַחֲנֶךָ

מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל

"לָתֵת אֹֽיְבֶיךָ לְפָנֶיךָ"מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל צבא הגנה לישראל להצלחה בתפקידו נגד אויבי ישראל:👈 מוקדש לזכות כחות הבטחון המגנים על עם ישראל, שיתן להם הכח

קרא עוד
ברכה לראש השנה

ברכות לראש השנה

יהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, מראשית השנה ועד אחרית שנה, שנה של הצלחות, שמחה, בריאות, אושר ועושר. שנה של

קרא עוד
הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

לקראת השנה החדשה והטובה הכנתי לנו שיעור בהלכות ראש השנה וגם כמובן ראש השנה שחל בשבת.
בתקווה שנחגוג את ראש השנה הבא עלינו לטובה בבית המקדש ה 3 עם מלך מלכי המלכים

קרא עוד
ביטול עין הרע

ביטול עין הרע

בלי עין הרע מכתב מהרבי מליובאוויטש אודות אדם שחשש מעין הרע: …ובמה שכותב אודות פלוני-בן-פלוני [-אדם מסוים] שחושש לעין הרע וכו', הרי בענינים כגון אלו [-עין

קרא עוד
דוקא אדם עסוק יצליח

דוקא אדם עסוק יצליח!

מכתב מהרבי מליובאוויטש למר שניאור זלמן שז"ר בנוגע לעסקן מסויים שיסייע לגייס תומכים לפעולות חב"ד: [בנוגע לעסקן מסויים, שבשיחה עמו עלתה] הצעה שהציעו לו שיתעסק בהמצאת

קרא עוד
עירוב תבשילין

עירוב תבשילין הלכה למעשה

כאשר יום-טוב חל ביום שישי, קיים צורך לתת פתרון לבישול ועשיית מלאכות לצורך השבת. כידוע, מותר לבשל ולהכין אוכל בחג לצורך החג עצמו בלבד, אבל לא לצורך

קרא עוד
כל העולם כולו גשר צר מאד

חיזוקים באמונה קצרים ובתמונות

אהוב יהודי ר' אייזיק הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי הרב המגיד והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו [=והיה רגיל בפיהם]: "אהוב

קרא עוד