ה' בחודש מנחם אב,הילולת רבי יצחק לוריא (מכונה "האר"י הקדוש", "האר"י ז"ל ולעתים "האריז"ל החי")

רבי יצחק לוריא מכונה "האר"י הקדוש היה ממקובלי צפת ומחשובי המקובלים שבכל הדורות.

שיטתו – קבלת האר"י – היתה לשיטה המרכזית בלימוד הקבלה, ועליה מבוססים גם חלקים נרחבים בתורת החסידות.

תולדות חייו של האר"י הקדוש:

רבי יצחק לוריא נולד בירושלים בשנת ה'רצ"ד 1534. בגיל שמונה נפטר אביו רבי שלמה, והוא ירד יחד עם אמו אל דודו במצרים, שם למד תורה אצל רבי בצלאל אשכנזי (מחבר השיטה מקובצת), וכן אצל הרדב"ז. בגיל חמש עשרה נשא את בת דודו. במשך זמן ארוך התבודד.

רבי חיים ויטאל כתב עליו שזכה לרוח הקודש ברמה שלא זכו רבים לפניו ואחריו ולגילוי אליהו וכן למד וקיבל מפי אליהו. נאמר לו מן השמים לעלות לארץ ישראל ולהתיישב בצפת וללמד שם את רבי חיים ויטאל. ייתכן שבדרכו לצפת שהה זמן מה בירושלים. בתקופה זו עסק כנראה גם בהוראה בלי משכורת (לא רצה להשתמש בתורה כמקור פרנסה) ולפי תעודות מגניזת קהיר התפרנס גם ממסחר בתבלינים ובתבואה.

בשנת ה'ש"ל 1570, בגיל שלושים ושש, עלה לארץ ישראל והגיע לצפת. למשך תקופה קצרה היה תלמידו של רבי משה קורדובירו, ולאחר הסתלקותו בכ"ג בתמוז ה'ש"ל, התקבל האר"י אצל כל גדולי צפת כיורשו הרוחני של הרמ"ק והחל ללמד את תורת הקבלה בצפת, כשהוא מקים עשרות תלמידים המכונים גורי האר"י.

בין הבולטים שבהם היו: רבי חיים ויטאל, רבי ישראל סרוג, ועוד רבים.האריז"ל הסתלק בה' במנחם אב ה'של"ב 1572, בגיל שלושים ושמונה, ונקבר בבית העלמין העתיק בצפת. כמה וכמה פעמים הורה הרבי מליובאוויטש לעלות לקברו, ובמיוחד ביום ההילולא.בשנת ה-400 לפטירתו, ה'תשל"ב, כתב הרבי מכתב כללי מיוחד לרגל ההילולא שלו. כמה פעמים התוועד הרבי ואמר שיחות לרגל יום זה, והסביר את ההוראות שיש ללמוד מהאריז"ל.קבלת האריז"ל :האריז"ל הקים דרך בלימוד תורת הקבלה, כשהיא מכונה קבלת האריז"ל.

בשיטה זו חידושים רבים על פני המקובלים שקדמו לו, ביניהם הרמ"ק.על אף חשיבותה של קבלת הרמ"ק והשפעתה הגדולה על הקבלה עד היום, השיטה העיקרית יותר היא קבלת האריז"ל. רבי חיים ויטאל העיד כי אחר פטירת רבותיו, הרמ"ק והאריז"ל, התגלה אליו הרמ"ק וגילה לו שלמרות ששתי השיטות בקבלה הן אמת, בכל זאת "דרכי הוא על פי הפשט למתחילים בחכמת הקבלה, ודרך רבך [האריז"ל] היא פנימית ועיקרית, וגם אני עתה למעלה איני לומד אלא בדרך רבך". בתורת החסידות הוסבר שההבדל בין השיטות הוא "שקבלת הרמ"ק היא בספירות דתהו (בענייני תהו בתיקון גופא), ואילו קבלת האריז"ל היא בתיקון"; גם קבלת הרמ"ק היא אמת, אבל קבלת האריז"ל היא אמת לאמיתו, ובכל מקום שנחלקו המקובלים ההכרעה היא כשיטתו.

כתבי האר"י :תורתו של האר"י נכתבה בעיקר על ידי תלמידו המובהק רבי חיים ויטאל, ונערכה על ידו בכמה מהדורות. מתוך כתבי האר"י יצאו לאור ספרים רבים, ביניהם:עץ חיים שמונה שערים אוצרות חיים מבוא שערים מלבד רבי חיים ויטאל היו תלמידים נוספים שהעבירו את תורתו, ובראשם רבי ישראל סרוג, שקבלת האר"י לפי שיטתו הופיעה בעיקר בספר עמק המלך, וכן בספרים נוספים. מכיון שהאר"י הסמיך בעיקר את רבי חיים ויטאל לכתוב את תורתו, קמו עוררים על ספרי קבלת האר"י של התלמידים האחרים, ובראשם עמק המלך. בתורת החסידות מסתמכים בעיקר על כתבי האר"י של רבי חיים ויטאל, שמביניהם ה"שמונה שערים" הוא המוסמך ביותר, אם כי לעיתים מובאים דברים גם מכתבי התלמידים האחרים.

פיוטיו :בין השאר חיבר את הפיוטים "אסדר לסעודתא", "אזמר בשבחין" ו"בני היכלא" הנאמרים (גם למנהג חב"ד) בסעודת ליל שבת קודש, בסעודת יום השבת ובסעודה שלישית. בפיוטים אלו נרמז שמו בראשי החרוזים.

12 דקות וידאו – סרט קצר ומרתק – סיפור חייו של הארי הקדוש | סיפורי צדיקים | הרב רביד נגר
11 דקות וידאו – סיפורי צדיקים: האר"י הקדוש – הרב הרצל חודר HD

האריז"ל תורת חב"ד :

חסידות חב"ד, הבאה כהמשך ישיר לחסידות הכללית, הינה בעצם תנועה המתנהגת על פי הנהגותיו של האריז"ל, ומהווה המשך ישיר לתורתו. אך בעוד שהאריז"ל היה עוסק רק עם תלמידיו בלימוד תורת הקבלה, וכמו כן היה זה רק לבעלי מדרגה, אך תורתו הייתה גבוהה מהשגת האנשים הפשוטים, ענינה של תורת החסידות הוא לגלות את העומק שבתורת הקבלה גם בקרב יהודים פשוטים שאינם מסוגלים להגיע לדרגות נעלות כתלמידי האריז"ל.

בחסידות חב"ד מובאים בנוסף על תורתו של האר"י, גם סיפורים רבים מחייו וממעשיו המהווים משלים ודוגמאות להסברת עניינים עמוקים בתורת החסידות. למשל, מוסבר בחסידות שעל מנת שאור הקו יוכל להתלבש בנבראים זהו בהכרח על ידי צמצום באור עצמו, כמשל על כך מסופר אודות האריז"ל שהיה צריך 'למצוא' בעצמו "צינור דק" על מנת להעביר מתורתו לתלמידיו.

כמו כן מובאת פעמים רבות הדוגמא שהאריז"ל השיג בתנומה קלה בשבת בצהריים, בפרשת בלעם ובלק, מה שלבאר היה צריך 70 או 80 שנה, דוגמא להשגה באופן של ראיה שהוא בכמה רגעים מה שבשמיעה לוקח זמן רב.

האריז"ל והגאולה

הפצת פנימיות התורה על ידי האריז"ל, היא שלב בהכנת העולם לגאולה, שתגיע בזכות לימוד פנימיות התורה בהבנה והשגה לכן נרמז שמו בפסוק המדבר על הגאולה: "ובני ישראל יוצאים ביד רמה", שתרגמו אונקלוס "ובני ישראל נפקו בריש גלי" – שבמילה "בריש" נרמזים ראשי התיבות של שמו, רבי יצחק בן שלמה, בתור אחד מהמקרבים את הגאולה.כמו כן מסופר, שבאחד מערבי השבתות כשיצא האר"י עם תלמידיו לקראת קבלת שבת, שאל את דעתם לנסוע לירושלים לשבת, מהלך של שעות ארוכות. התלמידים הסכימו שברצונם לנסוע יחד עם רבם לירושלים, אך חלקם ביקש לגשת ולשאול רשות מנשותיהם לפני הנסיעה. כששמע זאת האריז"ל אמר שבזאת הפסידו הם עת רצון להבאת הגאולה השלימה, כי אם היו מתרצים כולם ללכת יחדיו לירושלים הייתה אז ביאת גואל צדק.זכות האר"י הקדוש תגן בעדינו אמן ואמן !

וידאו 3 דקות – הוידאו היומי ה' אב: הילולת האר"י ז"ל החי

האר"י הקדוש – מי הוא היה?דברים שאולי לא ידעתם:

ביום ה' בחודש אב הוא יום ההילולא של קודש הקודשים,ר' יצחק לוריא אשכנזי זצוק"ל וזיע"א.אם באנו לספר בשבחו וגודלו של האריז"ל, מהיכן נתחיל לגשת ולהבין ולהשיג באדם שהיה מחיה מתים וכמובא בשער הגלגולים (הקדמה ל"ח) שפעם אחת מת הרב ר' חיים ויטאל ז"ל והאריז"ל החייהו ובירך מוהרח"ו ברכת "מחיה המתים",

והיה אליהו הנביא נגלה לרבינו האר"י תמיד ומדבר עמו פה אל פה ולמדו את כל תורת הסוד והיה בקי בשיחת עופות, בשיחת דקלים, בשיחת הדומם והיה מסתכל במצח האדם ויודע את מצוותיו ועוונותיו, ויודע כל רגע מה נעשה בשמים וכמובא כל זה באריכות בהקדמת מהרח"ו לעץ חיים.

ידוע שכאשר נולד האר"י נתמלא כל הבית כולו אורה, כמו אצל משה רבינו, ואליהו הנביא היה הסנדק והמוהל שלו.

בדורו של רבינו האר"י היו שלש מאות רבנים בצפת, וכולם היו נכנעים לפני האר"י וגם מרן הבית יוסף שהיה לו מגיד מן השמים היה כפוף לו ושידך את בנו עם בתו של האריז"ל, וכאשר חזר מרן הב"י מסעודת האירוסין, אמר לאשתו "מה אומר לך או מה אספר מהרזים ומטעמי תורה והמצווה אשר הרווחתי עתה בסעודה זו, אשר שמעתי מפה הקדוש של ר' יצחק אשכנזי, אין זה כי אם נשמה אחת מהנביאים הראשונים שאפי' תנא אינו יכול לומר מה שאמר הוא"

מספרים שבשבת חתן לאחר חתונת בתו של ריבנו האריז"ל עם בנו של מרן הב"י, אבדו מפתחות האולם של הסעודה, והיה מרן ר' יוסף קארו זיע"א טרוד בכך במחשבתו בזמן תפילת העמידה, ולאחר התפילה אמר האר"י "לא היה לך להתבלבל כל כך בשביל בעבור אובדן מפתחות בית התבשיל בשביל סעודה שלישית כי הם מונחים תחת הכר במקום פלוני", וילך אל המקום אשר אמר לו איש האלקים, וימצאם מהר וישק לו ויספר לאשתו ואמר לה "הן עוד נביא בזמנינו, ואין דבר נעלם ממנו, הוא הקדוש ר' יצחק לוריא אינו אלא שרף".

בפעם אחרת היה מרן הב"י (הבית יוסף) טרוד באמצע התפילה בהיתר עגונה בבית הדין, למצוא לה היתר להינשא, שלח לו האר"י שליח לומר לו "עיין בשו"ת פלוני ושם תמצא היתר".

פעם כשהיה ישן האר"י בשבת היו שפתותיו רוחשות, וכשהתעורר שאלוהו מה למד כעת בשינה, אמר להם "מעיד אני עלי שמים וארץ, אילו הייתי דורש שמונים שנה רצופים בלי גוזמא, לא יכולתי לסיים מה שלמדתי בפעם הזאת", והסביר מרן החיד"א זיע"א שפשוט לו שרבינו האר"י נטהר באפר פרה ע"י אליהו הנביא, ואז זכה לכל מעלותיו הנפלאות.(עיין מדבר קדמות א', סעי' כ"ו).

יהי רצון שזכות האריז"ל תגן עלינו ועל כל ישראל לקרב ביאת משיח צדקנו ומלאה הארץ דעה את ה' ליראה ולאהבה את ה' ולטעום מנועם צוף סודות התורה אשר גילה רבינו האריז"ל ללכת בדרכיו ולשמור הנהגותיו כל הימים אמן כן יהי רצון.

לא היה מי שישיג חכמה זו על אמתתה כמוהו, כי היה יודע במשנה ותלמוד ואגדות ומדרשות על כל דבר ודבר כמה פנים בפרד"ס, ומעשה בראשית ומעשה מרכבה, בשיחות עופות ובשיחות דקלים ואילנות ועשבים, בסוד כי אבן מקיר תזעק ושלהובי פחמים ובשיחת מלאכים.והיה מדבר ברוחות מהגלגולים רוח טוב ורוח רע. והיה מכיר בריח הבגדים כמו אותו ינוקא דפרשת דברים, ובעופות אלמים. ומביא נשמת אדם בעודו חי ומדבר עמו כל צורכו וחפצו, ואחר כך מסירהו. והיה רואה נשמות בעת צאתם מהגוף, ובבתי הקברות, ובעלותן בכל ערב שבת לגן עדן. והיה מדבר עם נשמת הצדיקים שהם בעולם הבא, והיו מגלין לו רזי תורה.וגם היה יודע חכמת הפרצוף, ושרטוטי הידיים, ופתרון חלומות על אמיתתם, ובגלגולים ישנים וגם חדשים. והיה מכיר במצח אדם מה מחשב ומה שחלם, ומה פסוק קרא בעליית נשמתו לגן עדן בלילה, והיה מלמד פירוש שורש נשמתו. והיה קוראו במצחו זכיות ועבירות שחישב.

היה נותן לכל אחד ואחד תיקון כפי הבחירה המיוחדת, או לשורש נשמתו האחוזה בשורש של אדה"ר.והיה יודע כמה טעיות נפלו בספרים. והיה יודע להכות בסנורים. והיה יודע כל מה ששנו החברים. והיה מלא חסידות ודרך ארץ וענווה, ויראת ה' ואהבת ה', ויראת חטאו, וכל מדות טובות ומעשים טובים היה בו.וכל זה היה יודע בכל עת ובכל שעה ורגע. וכל החכמות האלו תמיד היו מונחים בחיקו. ועיני ראו ולא זר. וכל זה השיג מרוב חסידותו ופרישותו, אחר התעסקו ימים רבים בספרים ישנים גם חדשים בחכמה זו. ועליהן הוסיף חסידות ופרישות וטהרה וקדושה, וזהו הביאו לידי רוח הקודש, והיה אליהו נגלה לו תמיד

מתוך ההקדמה לספר עץ חיים אותו חיבר גדול תלמידיו רבי חיים ויטאל – מילה במילה מתוך דבריו האר"י הקדוש.

וידאו 16 דקות – ואהבת לרעך כמוך לפי הארי ז"ל ותורת חסידות חב"ד | זריקת חסידות פירוש התפילה

מה הקשר המיוחד בין מצוות אהבת ישראל לתפילה? מדוע את המצווה הזאת החליט הארי ז"ל מכל 613 המצוות דווקא להתחיל את התפילה עם מצווה זאת?

המרשם של האר"י הקדוש / החלק היומי / סיון רהב-מאיר:

היום, כמה ימים לפני תשעה באב, מציינים 448 שנים לפטירתו של המקובל רבי יצחק לוריא, המכונה האר"י הקדוש. לא נעסוק כמובן בקבלה ובנושאים המורכבים בהם עסק, אבל הנה הוראה פשוטה שהוא השאיר לנו – תמרור אזהרה מול הפילוג:

"קודם תפילת שחרית, יקבל עליו מצוות עשה של 'ואהבת לרעך כמוך', ויכוון לאהוב לכל אחד מישראל כנפשו".

וכך ממשיך האר"י ודורש מאיתנו להרגיש סולידריות, ערבות הדדית ואכפתיות אחד כלפי השני:

"ואם איזה חבר חס וחלילה עומד בצרה, או יש לו איזה חולה בביתו או בבניו – ישתתף בצערו, ויתפלל עליו, וכן בכל דבריו ישתתף לכל חבריו".

תגובה אחת

  1. היום יום גדול בעולמות העליונים הילולת המקובל האלקי רבינו הארי הקדוש שנפטר לפני חמש מאות שנה שהוא נשמת התנא האלקי רבי שמעון בו יוחאי זיע״א רבינו הארי נפטר בגיל שלושים ושבע ידע את כל תורת הקבלה ושער הגילגולים הוא היה מחזיק לאדם את היד ובודק לא את הדופק היה אומר לאדם חמישים שנה אחורה מי הוא ומה הוא ולמה הוא בא לעולם וידע מחשבות אדם היה ענק שבענקים עמוד עולם להדליק לו נר היום בערב הילולא שלו היום נערכת בצפת הילולא שלו בציון הקדוש שלו בבקשה מכם להעביר לכל העיקריים שלכם זה רק בליחיצה אחת ככול שיותר אנשים ידליקו לו נר ועוד זה עושה רעש גדול בשמים המון שפע רוחני יותר היום מהשמים היום הרבה נשיים עקרות יפקדו הרה זיווגים היום אנשים יזכו היום הרבה פרנסה תרד היום מהשמים והרבה אנשים יזכו לקבל פרנסה זה תלוי בעוד לחיצה ולומר ליקירם שלכם שגם הם יעבירו לאחרים תזכו למצוות אמן זכו לכל הישועות הכתובות בתורה שזה בניי חיי ומזוני אמן נצח סלה ועד להקמת שכינתא מעפרא אמן נצח סלה ועד

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שתפו או הדפיסו
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on print
הדפס
קטגוריות
רשומות אחרונות: מרכז ניו יורק - לישראלים בניו יורק

יט תמוז הילולא הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל

י"ט תמוז יום הסתלקות הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל. נולד בירושלים כ"ט תמוז תרפ"ד יום פטירת רש"י הקדוש, ונימול על ידי רבה של ירושלים הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל.בילדותו למד בתלמוד תורה 'בני ציון' ולאחר מכן בישיבת 'פורת יוסף' כאשר רבו המובהק היה מרן הגאון רבי עזרא עטיה זצוק"ל. הרב למד תורה […]

יז בתמוז – הסברים הלכות וכו. לפי חב"ד

שבעה עשר תמוז הוא יום תענית לזכר כמה מאורעות פורענות שאירעו בו, ובראשם בקיעת חומת העיר ירושלים לקראת חורבן בית המקדש הראשון והשני. ביום זה מתחילים שלושה שבועות של אבלות לזכר החורבן הנקראים ימי בין המצרים.בביאת המשיח, יהפך שבעה עשר בתמוז – עם כל הצומות – ליום שמחה ומועד. בע"ה. אירועי היום :במשנה- נמנים חמישה […]

ציטוטים ומשפטים ושיעורים על ואהבת לרעך כמוך

ואהבת לרעך כמוך – צוות מרכז ניו ניו יורק ריכז ציטוטים ומשפטים על אהבת ישראל על פי פשוטו של הפסוק, אסור לאדם לבקש נקמה בזולת או ליטור לו טינה או לבקש את רעתו, וממשיך הכתוב לומר "ואהבת לרעך כמוך" – אהוב את הרֵע כשם שאתה אוהב את עצמך. המשך הפסוק – "אני ה'", מצביע על […]

יום הילולת הצדיק רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מצאנז-קלויזנבורג – ט תמוז

רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם – המון מידע סרטונים וכו על הצדיק זצ"ל מכונה ע"ש ספריו שפע חיים ודברי יציב, ד' בשבט תרס"ה – ט' בתמוז תשנ"ד היה האדמו"ר הראשון של חסידות צאנז-קלויזנבורג, חסידות שמקורה בחסידות צאנז. עמד בראש החסידות משנת תש"ו ועד לפטירתו בשנת תשנ"ד. מייסד קריית צאנז בנתניה ומרכז רפואי לניאדו. כיהן גם כרב […]

הילולא של הרב שלמה דיין זצוק"ל ט תמוז

לא הרבה מכירים את הרב שלמה דיין זצוק"ל. (ה'תרפ"ד, 1924 – ט בתמוז ה'תשמ"ה, 28 ביוני 1985) יום פטירתו חל ב ט תמוז. עליו העיד הרב מרדכי שרעבי זצוק"ל ש"הינו אחד מל"ו הצדיקים בדורנו". רוב הזמן התכסה הרב דיין במסתורין ובצנעה, תחת מעטה בגדים פשוטים שלא חשפו את אישיותו המרוממת, נשמה אצילה שניתנה בגוף קדוש […]

עוד כתבות קשורות באתר מרכז ניו יורק
תניא גדולה בקטנה לוגו שקוף
תניא גדולה בקטנה

תניא גדולה בקטנה פרקים 1 עד 5

צבי וילור צידון ויוסף סגל מתחילים לימוד בספר התניא. כל פרק נמשך בערך 22 דקות. פרק חדש של תניא גדולה בקטנה כל יום שני ורביעי ניתן להאזין או לראות את השיעורים באתרים אלה אמזון פודקאסט אפל

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ציטוט החזון איש
מר חשוון

ציטוטים, סיפורים ומשפטים מחזקים החזון איש – הילולא ט"ו חשוון

הרב אברהם ישעיהו קַרֶלִיץ (י"א בחשוון תרל"ט, 7 בנובמבר 1878 – ט"ו בחשוון תשי"ד, 24 באוקטובר 1953), המכונה "החזון איש" על שם סדרת ספריו. היה מגדולי הדור הליטאים ומפוסקי ההלכה הבולטים במאה ה-20. ממעצבי דרכה של

לחץ כאן להמשיך לקרוא
לומדים עשרת הדברות אָנֹכִי ה' אֱלֹקיךָ אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם
10 הדברות

10 הדברות – הדיברה הראשונה אָנֹכִי ה' אֱלֹקיךָ אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם

פרלמנט ניו יורק לומד על עשרת הדברות. נתחיל השבוע סדרה חדשה על 10 הדברות עשרת הדברות הם עשרה ציוויים אלוקיים אותם נתן הקב"ה לעם ישראל במעמד הר סיני והם מופיעים בתורה פעמים בעשרת הדברות כלולים הן ציוויים יסודיים ביותר ביהדות

לחץ כאן להמשיך לקרוא
תהילים
הפתגם היומי

בס"ד ציטוטים יפים מהתנ"ך

אוסף משפטים מחזקים וציטוטים יפים מהתנך מוכנים להפצה. "וגר זאב עם כבש" בנבואת ישעיהו הנביא נאמר וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדיו ונער קטן נהג בם. המשמעות הפשוטה של יעוד

לחץ כאן להמשיך לקרוא
הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם
הפתגם היומי

קנאה – ציטוטים, משפטים מחזקים ודברי תורה לשיתוף והפצה

דברי תורה ציטוטים, באנרים משפטים מחזקים על קנאה אנא שתפו! בשיר השירים שלמה המלך כותב " קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה"מבין כל הרגשות הרבים המציפים את לב האדם רגש הקנאה ידוע בעוצמתו השלילית המכלה

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ציטוט של הרב עובדיה יוסף
מר חשוון

הרב עובדיה יוסף – ציטוטים, משפטים מחזקים היסטוריה ועוד – הילולא ג חשון

ג' בחשון יום ההילולה של הרב עובדיה יוסף, (י"א בתשרי תרפ"א – ג' חשוון תשע"ד) היה הראשון לציון והרב הראשי לישראל לשעבר, ממנהיגה ופוסקיה הבולטים של היהדות הספרדית בדורנו. מכונה בקרב הציבור הספרדי בתואר "מרן". תולדות

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ברכה לראש חודש
מרחבי הרשת ניו יורק

ברכות ותפילות לראש חודש

ראש חודש מגיע אתם רוצים לשלוח ברכה מיוחדת או תפילה לראש החודש? כנסו! מותר ורצוי להוריד ולשתף ולהפיץ את כל מה שבדף הזה נתחיל מתפילה מאת הבן איש חי זצ"ל לראש חודש ברכה לראש חודש הצטרפו

לחץ כאן להמשיך לקרוא
הרב לאו דבר תורה קצר
הפתגם היומי

ציטוטים ומשפטים מחזקים של הרב ישראל מאיר לאו

הרב ישראל מאיר לאו – משפטים ציטוטים ודברי תורה קצרים מוכנים להפצה "ציוני זה מי שאוהב את ארץ ישראל ומי שרואה בה את ביתו ועתידו. אני לא עזבתי את הגולה בשביל לשוב אליה, לעולם. כל ילדיי

לחץ כאן להמשיך לקרוא
סוכות
סוכות

ברכות ותפילות לסוכות

חג סוכות – ברכה ותפילה לחג מוכן להפצה ושיתוף ברשתות החברתיות וכו סטטוסים לפייסבוק אינסטגרם וואטסאפ לחג הסוכות בס"ד ברכה לסוכות, הסוכה מסמלת את החיבוק של הקב"ה בעזרת השם שנזכה כל השנה לחיבוק חם ואוהב מהקב"ה

לחץ כאן להמשיך לקרוא
הילולא האדמו"ר מהר"ש
תשרי

יג תשרי – הילולה רבי שמואל שניאורסון האדמו"ר מהר"ש

י"ג תשרי יום הסתלקות (הילולא) של הצדיק הק' רבי שמואל שניאורסון (ב' באייר ה'תקצ"ד – י"ג בתשרי ה'תרמ"ג; 1834 – 1882), מכונה "האדמו"ר מהר"ש". האדמו"ר הרביעי בשושלת אדמו"רי חסידות חב"ד-ליובאוויטש הדליקו נר לצדיק! ערכתי לפניכם 8

לחץ כאן להמשיך לקרוא

קידום ובניית אתרים

מחפשים חברת דיגיטל בניו יורק
בניה וקידום אתרים
%d בלוגרים אהבו את זה: