פנינה יומית – חיי שרה

פנינה יומית – חיי שרה

שהנשמה תשמע בקול הגוף?

על הפסוקים בתחילת פרשתנו: חיי שרה- "ותמת שרה וגו'" כתוב בזוהר הקדוש "ותמת שרה" – זה הגוף, "בקרית ארבע" – אלו הארבע יסודות [אש רוח מים ועפר], "היא חברון" – שהיו מחוברים בגופו בחייו [שהרי הגוף מורכב מארבע יסודות אלו] . . "ויבא אברהם" – זו היא הנשמה, "לספוד לשרה" – זה הגוף [כי גם לאחר המיתה ישנה התקשרות של הנשמה בגוף]" (זוה"ק ריש פרשתנו (קכב, ב) – במדרש הנעלם, על הפסוק בפרשתנו כג, ב).

והנה פירוש זה שאברהם הוא הנשמה ושרה היא הגוף, מעורר הוא תמיהה רבתי: הרי רצונה של הנשמה הוא להתקרב להקב"ה, והגוף מתאווה לעניינים חומריים, ואם כן הרי זה ודאי שהאדם צריך להכריע כרצון הנשמה ולא להיגרר אחר תאוות הגוף ח"ו, ולפי זה ייפלא מה שנצטווה אברהם אבינו – שהוא הנשמה: "כל אשר תאמר אליך שרה" – שהיא הגוף – "שמע בקולה", והדבר תמוה, וכי הנשמה צריכה להכניע רצונותיה ח"ו לתשוקותיו של הגוף?!

ויש לבאר זה בהקדם הידוע אשר חובה מוטלת על האדם להתעסק בבירור וזיכוך הגוף, שכן התורה ניתנה לנשמות בגופים דווקא, ותכלית בריאת העולם וירידת הנשמה למטה, היא כמבואר בספר התניא, ש"זה כל האדם ותכלית בריאתו וירידתו לעולם הזה, להיות לו ית' דירה בתחתונים דוקא", אשר תכלית כוונת הבריאה היא שנתאווה הקב"ה לשכון בתוך הגשמיות והחומריות אשר יזככו ויקדשו בני ישראל בעבודתם בקיום המצוות, ויעוד זה יושלם לעתיד לבוא, עת אשר "ימלא כבוד ה' את כל הארץ הגשמית דייקא, וראו כל בשר יחדיו" את כבוד ה' וקדושתו (ראה בכ"ז תניא פל"ז-ל"ח).

והנה, בזמן הזה, עבודת האדם היא להגביר הנשמה על הגוף, להתמסר לעבודת ה' ולזכך הגוף ולקדשו. אך לעתיד לבוא עת אשר תושלם העבודה, והגשם יעלה ויתקדש ויהיה משכן להשי"ת, הרי יהיה הדבר להיפך – שהגוף יהיה נעלה יותר מהנשמה, עד כדי שיהי' אז ניכר שהגוף הוא נעלה ביותר וגבוה אף מן הנשמה, עד שהנשמה תהי' ניזונת מן הגוף (ראה ד"ה לכל תכלה תרנ"ט. סה"מ מלוקט ח"ד עמ' רלא, וש"נ).

ומעתה יובן ציווי הקב"ה לאברהם "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה" – שמשמעו שהנשמה צריכה לשמוע בקול הגוף, כי הלא האבות "הטעימן הקב"ה בעולם הזה מעין העולם הבא" (ב"ב טז, ב), וממילא היה ניכר בהם כבר מעלת הגוף שתתגלה לעתיד, ועל כן נצטווה אברהם לשמוע בקול שרה, לאשר "שרה" מורה על הגוף, שהוא יהיה לעתיד גבוה מ"אברהם" – הנשמה, וממילא מובן שאברהם יש לו לשמוע בקול שרה.

(ע"פ לקוטי שיחות ח"א עמ' 31 ואילך)

בקשר עם יום הולדת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע

ולזכות

אסתררחל בת רבקה תחי'

אלקיים

לרגל יום ההולדת לשנת הצלחה

הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
טיול בניו יורק
כנסו לקרוא חוויות של מטיילים
המלונית של צבי בניו יורק
נוח לכיס ונוח לטיול

 

כתיבת תגובה

tzvika770

 אוהב לארח בשישי אצל צבי לקרוא על הפרויקט לחצו כאן | אוהב לצלם מוצרים ואוכל ב PHOTO-FLARE אוהב תורה ויהדות אוהב טכנולוגיה ואינטרנט. ואם תחפשו בגוגל מי הבונה האתרים הכי טוב בניו יורק תמצאו אותי :) לחצו כאן לבדיקה. ליצירת קשר איתי כתבו לי פה באתר מרכז ניו יורק בתגובות.

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות