תגית: לטובל ושרץ בידו

קחו 5 דקות לקרוא

שרץ מרבה רגלים
אחרי מות - קדושים

ווידוי מן השפה ולחוץ – מעשה טהרה היא

בפרשתנו כתוב "והתודה עליו את כל עוונות בני ישראל" (טז, כא). והנה, בנוגע לדין ווידוי כתב הרמב"ם "כל המתודה בדברים ולא גמר בלבו לעזוב, הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו" (הל' תשובה פ"ב ה"ג). וצריך ביאור:

המשך לקרוא