תגית: לא יאכל

קחו 5 דקות לקרוא

שרשרת שלשלת
אחרי מות - קדושים

עם ישראל – המיעוט שלא "בטל ברוב"!

בפרשתנו כתוב "שלש שנים יהי׳ לכם ערלים, לא יאכל" (יט, כג). ובענין ערלה הדין הוא "נטיעה של ערלה כו', שנתערבו בנטיעות, הרי זה לא ילקוט, ואם לקט יעלה באחד במאתים" (ערלה פ"א מ"ו). כלומר, הדין הוא

המשך לקרוא