ציטוטים, סיפורים ומשפטים מחזקים החזון איש – הילולא ט"ו חשוון

הרב אברהם ישעיהו קַרֶלִיץ (י"א בחשוון תרל"ט, 7 בנובמבר 1878 – ט"ו בחשוון תשי"ד, 24 באוקטובר 1953), המכונה "החזון איש" על שם סדרת ספריו.

היה מגדולי הדור הליטאים ומפוסקי ההלכה הבולטים במאה ה-20. ממעצבי דרכה של היהדות החרדית בארץ ישראל.

החזון איש לא שימש במשרה רבנית רשמית, אך יצירתו התורנית נלמדת ומצוטטת רבות, הן בפרשנות התלמוד והן בפסיקת הלכה ובפסיקת דין.

רק החלטה אחת / החלק היומי על החזון איש/ סיון רהב-מאיר:

איך מתקנים את האישיות ואת המידות שלנו? טו חשוון מציינים את יום פטירת הילולת הרב אברהם ישעיהו קרליץ (שמכונה החזון אי"ש). וכך הוא מסביר בספרו "אמונה וביטחון":

"אנחנו נוהגים לפרט את המידות שזקוקות לתיקון – כעס, גאווה, תאווה, קנאה, נקמנות ועוד. התרגלנו לחשוב שאלה הן תכונות נפרדות. אבל בשורש הדברים, יש לנו רק מידה אחת טובה ומידה אחת רעה. המידה הרעה היחידה היא ההזנחה, ההחלטה להשלים עם הטבע שלנו, בלי השתדלות. בדרך הזו האדם הופך להיות כעסן מצוין, גאוותן מעולה וכן הלאה. לעומת זאת, המידה הטובה היחידה היא הניסיון התמידי להשתפר. הניסיון להשליט את המוסר על הטבע. ההכרעה החשובה מכל לא קשורה לתכונות ספציפיות, אלא להחלטה: אם מחליטים לא לזרום אלא לצמוח, לא סתם לחיות אלא להתאמץ, הרי שנלחמים בכל המידות הרעות שיש, ומתקרבים לכל המידות הטובות שיש."

החזון איש

לזכרו.

וידאו 23 דקות – מרן הרב מאזוז על דמותו של החזון איש

תולדות חייו של החזון איש

הרב קרליץ נולד בשנת תרל"ט לרב שמריהו יוסף קרליץ. אביו היה גאון וצדיק, שכל ימיו חי בהשראת ספרי השל"ה הקדוש וספר התניא. ורב בעיירה קוסובה. אמו ראשה לאה הייתה בתו של הרב שאול קצנלנבויגן.

בקוסובה היה מתבודד בבית המדרש ולמד לבדו בהתמדה כשאיש אינו יודע את טיבו ושם גם פרסם את ספרו הראשון בעילום שם. היה גם מפרסם מאמרי עת בעלונים שונים שיצאו באותה עת, תחת שם הכותב "אי"ש החפץ בעילום שמו".

בשנת תרצ"ד עלה לארץ ישראל והיה מעורר על נושאים שונים בהלכה ומחה על פרצות שונות: נגד החולבים בשבת ונגד המוכרים את שדותיהם בשמיטה. כמה מפסקיו בהלכה נחשבים לחידוש על פני הפסקים המקובלים מרבני ארץ ישראל מדורי דורות, בנושא; שמיטה, שיעורים, ברכות הנהנין ועוד.

נפטר מהתקף לב בליל שבת, ט"ו בחשוון בשנת תשי"ד ומנוחתו כבוד בבני ברק.

ציטוט החזון איש
העונג היחיד בעולם: "העונג היחידי הוא לי: לעשות רצון קוני". (אגרות חזון איש א', קנ"ג)

החזון איש הקשר עם חב"ד :

התייחסות מעניינת של הרבי מליובאוויטש התרחשה תקופה אחרי פטירתו של החזון איש בפורים תשט"ז. זאת בעקבות אמירה של החסיד ר' רפאל נחמן כהן שהתבטא בהתוועדות חסידית, כי החזון איש בשמים מקנא בילד חסידי שלמד כמה שורות תניא. הדבר נודע למעריציו ועורר את זעמם, ורבים התלוננו על כך לרבי. בהתוועדות פורים תשט"ז הזכיר הרבי את הסיפור וביאר שיש צדק בדבריו. והוא על פי מאמר חז"ל: "עתיד הקב"ה לעשות שבע חופות לכל צדיק וצדיק . . כל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירו", וביאר הרבי כי מחד גיסא הנשמה למעלה מכירה במעלת העבודה ולימוד התורה שישנה בחופת חבירו (ובעניינו תורת החסידות) (דבר שלא הכיר בה בהיותו בעולם הזה) ושם היא משתוקקת להכירה וללמדה, ומאידך היות ולא עסק בה (ובפרט שהיה ברצון ואף התנגד לה) אין מניחים אותה להיכנס לחופה, לפי שתשובה אינה מועלת רק בעולם הזה. ומסיבה זו היא רק "נכווית" מהחופה.

בספר משבחי רבי מובאת עדותו של הרב חיים יהודה קרינסקי שמספר כי חודשים ספורים לאחר פטירת החזו"א, ביקר הרבי אצל האדמו"ר אברהם יהושע העשיל מקופיטשניץ והרבי אמר שהחזון איש לא הביא שמחה לבני ברק, אולם כאשר אחד החסידים החל לדבר דברי גנאי, אמר הרבי ש"אין לדבר נגדו מאחר שהיה ירא שמים.". כשאחד מהנוכחים במעמד הוסיף שהיה למדן – ענה הרבי: "אבל גם לימודו היה ביראת שמים.".

הרב איסר פרנקל כתב ספר בשם 'יחידי סגולה' – תולדותיהם והליכותיהם של מ"ז מגדולי ישראל – ובו הופיעו לצד פרק על אדמו"ר הריי"צ גם פרק על החזון איש ועל גדולים אחרים. במכתב שכתב לו הרבי העיר: "ועוד הערה קטנה, וגדולה בזה הנחיצות בדורנו אשר רבו השמים חשך לאור ואור לחשך וגו', כי בספרו מעורבים יחד יחידים מסוגים שונים וגם הפכים. ועל פי מליצת הזהר אשר קבורת משה היא בתורה ושאין קוברים זה אצל זה אלא אוהבים זל"ז, הנה גם בקו זה לא תמיד נשמר בספרו. והרי יש מקום לחלקם בחלקים שונים, אם מאיזה טעם שהוא רוצים לכתוב אודות כולם – או על כל פנים שבמאמר אחד למאמר הסמוך לו, לא יהיו האישים מנגדים אחד לחברו, שכל זה נוגע ביותר כנ"ל – שיש להשמר שלא לגרום לטעות הקורא התמים לומר שכל הבאים בספר אחד שכנים הם גם בגדלותם וביראתם, וד"ל ברמיזה".

על ספרו של חסיד חב"ד הרב ניסן טלושקין "טהרת המים", כתב החזו"א את הסכמתו, ואף התבטא כי "עבר על כל הספר והוא ספר טוב"בשנת תש"ה נכתבה קבלה על סכום של 10 לירות שנתרמו על ידי הרב קרליץ לישיבת חב"ד אחי תמימים תל אביב.כמו כן ישנו מכתב מכ"ק רבי יוסף יצחק שניאורסון בו הוא מפנה לייעוץ אצל החזון איש…לרב לא היו ילדים ,אחת מאחיותיו נישאה לסטייפלר הק', הרב הוא דודו של רבי חיים קנייבסקי שליט"

זכות הצדיק תגן בעדינו אמן!

הועתק מהעמוד הפייסבוק The Lubavitcher Rebbe – לאוהבי הרבי מליובאוויטש והצדיקים

ציטוט החזון איש
שורש תיקון המידות – סור מרע: "שורש תיקון המידות", כותב ה'חזון איש', "הוא סור מרע". עוד מוסיף ה'חזון איש' ומסביר כי "נוח לו לאדם לקיים עשה טוב, אבל מן הקושי הוא לקיים סור מרע". במתק שפתיו הוא מבאר כי "יש מן האישים שהם עומדים הכן למסור שארית כוחם לטובת זולתם ליחיד ולציבור והם קפדנים ביותר, וכאשר פגע בהם אדם בדיבורו הקל, הם מתקצפים, וידיהם קלות לחלק מהלומות רצח… איך אפשר לרחש כבוד, שבח ותהילה לעוסק בצרכי ציבור הלזה? אחרי שזה הגבר לא עמל על תיקון מידותיו… אמנם, הוא מהולל ומשובח בבחינת התהילה והשבח הניתן לחפץ הסגולה, אבל הולל איש בשכלו, וזה תגמול החכם שעמל בשליטת הנפש על נטיות רוחו בטבעו".

סיפור על החזון איש מקבוצת הוואצאפ החיזוק היומי שלי ✍️

מסופר על בנו של אחד הצדיקים המפורסמים בארה"ב, שלא זכה להיפקד בבנים, הגיע אותו האברך אל הצדיק הרב אברהם ישעיהו קרליץ (ה'חזון איש' זצוק"ל) וביקש שיברכו בבנים
אך הצדיק התחמק.
פעם אחת הגיע האברך והודיע
שאינו זז מהמקום עד שהחזו"א יברכו.
בתחילה ניסה החזו"א להתחמק אך האברך לא זז משם כשראה כך ברכו בבן זכר
ואכן זכו ונולד להם בן למזל טוב.
לקראת הברית אמר האברך לאביו הגם שמן הדין ראוי לתת לו את הסנדקאות אך היות שמרגיש שנושע מברכתו של החזו"א הוא מרגיש מחוייב לכבד את החזו"א בסנדקאות.
האב לא התרגש, ואמר לבנו:
"תן לי לדבר עם החזו"א ואני כבר אסתדר איתו".
נכנס אצל החזו"א ואמר לו: "אם אכן תוכל לומר לי שבני נושע מברכתך הריני מוחל לך על הסנדקאות, אך אם לא, זה שייך לי".
נענה החזו"א ואמר:
"וכי חושב אתה, שלחינם בירכתי את בנך ?
קראתי עבורו פעמיים את כל ספר התהילים!".
כששמע כך אמר האב: "אם אתה מסוגל לקרוא פעמיים את כל התהילים עבור יהודי שכלל אינך מכיר – הסנדקאות שייכת לך!" .
 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שתפו או הדפיסו
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on print
הדפס
קטגוריות
רשומות אחרונות: מרכז ניו יורק - לישראלים בניו יורק

יט תמוז הילולא הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל

י"ט תמוז יום הסתלקות הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל. נולד בירושלים כ"ט תמוז תרפ"ד יום פטירת רש"י הקדוש, ונימול על ידי רבה של ירושלים הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל.בילדותו למד בתלמוד תורה 'בני ציון' ולאחר מכן בישיבת 'פורת יוסף' כאשר רבו המובהק היה מרן הגאון רבי עזרא עטיה זצוק"ל. הרב למד תורה […]

יז בתמוז – הסברים הלכות וכו. לפי חב"ד

שבעה עשר תמוז הוא יום תענית לזכר כמה מאורעות פורענות שאירעו בו, ובראשם בקיעת חומת העיר ירושלים לקראת חורבן בית המקדש הראשון והשני. ביום זה מתחילים שלושה שבועות של אבלות לזכר החורבן הנקראים ימי בין המצרים.בביאת המשיח, יהפך שבעה עשר בתמוז – עם כל הצומות – ליום שמחה ומועד. בע"ה. אירועי היום :במשנה- נמנים חמישה […]

ציטוטים ומשפטים ושיעורים על ואהבת לרעך כמוך

ואהבת לרעך כמוך – צוות מרכז ניו ניו יורק ריכז ציטוטים ומשפטים על אהבת ישראל על פי פשוטו של הפסוק, אסור לאדם לבקש נקמה בזולת או ליטור לו טינה או לבקש את רעתו, וממשיך הכתוב לומר "ואהבת לרעך כמוך" – אהוב את הרֵע כשם שאתה אוהב את עצמך. המשך הפסוק – "אני ה'", מצביע על […]

יום הילולת הצדיק רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מצאנז-קלויזנבורג – ט תמוז

רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם – המון מידע סרטונים וכו על הצדיק זצ"ל מכונה ע"ש ספריו שפע חיים ודברי יציב, ד' בשבט תרס"ה – ט' בתמוז תשנ"ד היה האדמו"ר הראשון של חסידות צאנז-קלויזנבורג, חסידות שמקורה בחסידות צאנז. עמד בראש החסידות משנת תש"ו ועד לפטירתו בשנת תשנ"ד. מייסד קריית צאנז בנתניה ומרכז רפואי לניאדו. כיהן גם כרב […]

הילולא של הרב שלמה דיין זצוק"ל ט תמוז

לא הרבה מכירים את הרב שלמה דיין זצוק"ל. (ה'תרפ"ד, 1924 – ט בתמוז ה'תשמ"ה, 28 ביוני 1985) יום פטירתו חל ב ט תמוז. עליו העיד הרב מרדכי שרעבי זצוק"ל ש"הינו אחד מל"ו הצדיקים בדורנו". רוב הזמן התכסה הרב דיין במסתורין ובצנעה, תחת מעטה בגדים פשוטים שלא חשפו את אישיותו המרוממת, נשמה אצילה שניתנה בגוף קדוש […]

עוד כתבות קשורות באתר מרכז ניו יורק
תניא גדולה בקטנה לוגו שקוף
תניא גדולה בקטנה

תניא גדולה בקטנה פרקים 1 עד 5

צבי וילור צידון ויוסף סגל מתחילים לימוד בספר התניא. כל פרק נמשך בערך 22 דקות. פרק חדש של תניא גדולה בקטנה כל יום שני ורביעי ניתן להאזין או לראות את השיעורים באתרים אלה אמזון פודקאסט אפל

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ציטוט החזון איש
מר חשוון

ציטוטים, סיפורים ומשפטים מחזקים החזון איש – הילולא ט"ו חשוון

הרב אברהם ישעיהו קַרֶלִיץ (י"א בחשוון תרל"ט, 7 בנובמבר 1878 – ט"ו בחשוון תשי"ד, 24 באוקטובר 1953), המכונה "החזון איש" על שם סדרת ספריו. היה מגדולי הדור הליטאים ומפוסקי ההלכה הבולטים במאה ה-20. ממעצבי דרכה של

לחץ כאן להמשיך לקרוא
לומדים עשרת הדברות אָנֹכִי ה' אֱלֹקיךָ אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם
10 הדברות

10 הדברות – הדיברה הראשונה אָנֹכִי ה' אֱלֹקיךָ אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם

פרלמנט ניו יורק לומד על עשרת הדברות. נתחיל השבוע סדרה חדשה על 10 הדברות עשרת הדברות הם עשרה ציוויים אלוקיים אותם נתן הקב"ה לעם ישראל במעמד הר סיני והם מופיעים בתורה פעמים בעשרת הדברות כלולים הן ציוויים יסודיים ביותר ביהדות

לחץ כאן להמשיך לקרוא
תהילים
הפתגם היומי

בס"ד ציטוטים יפים מהתנ"ך

אוסף משפטים מחזקים וציטוטים יפים מהתנך מוכנים להפצה. "וגר זאב עם כבש" בנבואת ישעיהו הנביא נאמר וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדיו ונער קטן נהג בם. המשמעות הפשוטה של יעוד

לחץ כאן להמשיך לקרוא
הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם
הפתגם היומי

קנאה – ציטוטים, משפטים מחזקים ודברי תורה לשיתוף והפצה

דברי תורה ציטוטים, באנרים משפטים מחזקים על קנאה אנא שתפו! בשיר השירים שלמה המלך כותב " קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה"מבין כל הרגשות הרבים המציפים את לב האדם רגש הקנאה ידוע בעוצמתו השלילית המכלה

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ציטוט של הרב עובדיה יוסף
מר חשוון

הרב עובדיה יוסף – ציטוטים, משפטים מחזקים היסטוריה ועוד – הילולא ג חשון

ג' בחשון יום ההילולה של הרב עובדיה יוסף, (י"א בתשרי תרפ"א – ג' חשוון תשע"ד) היה הראשון לציון והרב הראשי לישראל לשעבר, ממנהיגה ופוסקיה הבולטים של היהדות הספרדית בדורנו. מכונה בקרב הציבור הספרדי בתואר "מרן". תולדות

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ברכה לראש חודש
מרחבי הרשת ניו יורק

ברכות ותפילות לראש חודש

ראש חודש מגיע אתם רוצים לשלוח ברכה מיוחדת או תפילה לראש החודש? כנסו! מותר ורצוי להוריד ולשתף ולהפיץ את כל מה שבדף הזה נתחיל מתפילה מאת הבן איש חי זצ"ל לראש חודש ברכה לראש חודש הצטרפו

לחץ כאן להמשיך לקרוא
הרב לאו דבר תורה קצר
הפתגם היומי

ציטוטים ומשפטים מחזקים של הרב ישראל מאיר לאו

הרב ישראל מאיר לאו – משפטים ציטוטים ודברי תורה קצרים מוכנים להפצה "ציוני זה מי שאוהב את ארץ ישראל ומי שרואה בה את ביתו ועתידו. אני לא עזבתי את הגולה בשביל לשוב אליה, לעולם. כל ילדיי

לחץ כאן להמשיך לקרוא
סוכות
סוכות

ברכות ותפילות לסוכות

חג סוכות – ברכה ותפילה לחג מוכן להפצה ושיתוף ברשתות החברתיות וכו סטטוסים לפייסבוק אינסטגרם וואטסאפ לחג הסוכות בס"ד ברכה לסוכות, הסוכה מסמלת את החיבוק של הקב"ה בעזרת השם שנזכה כל השנה לחיבוק חם ואוהב מהקב"ה

לחץ כאן להמשיך לקרוא
הילולא האדמו"ר מהר"ש
תשרי

יג תשרי – הילולה רבי שמואל שניאורסון האדמו"ר מהר"ש

י"ג תשרי יום הסתלקות (הילולא) של הצדיק הק' רבי שמואל שניאורסון (ב' באייר ה'תקצ"ד – י"ג בתשרי ה'תרמ"ג; 1834 – 1882), מכונה "האדמו"ר מהר"ש". האדמו"ר הרביעי בשושלת אדמו"רי חסידות חב"ד-ליובאוויטש הדליקו נר לצדיק! ערכתי לפניכם 8

לחץ כאן להמשיך לקרוא

קידום ובניית אתרים

מחפשים חברת דיגיטל בניו יורק
בניה וקידום אתרים
%d בלוגרים אהבו את זה: