כל כעס שיש לאדם הוא תוצאה של אמונה – וידיאו

אם שאלתם מה הורס לכם את
החיים ועדיין לא הבנתם, לרב שלום
ארוש יש בשבילכם את ההסבר לכל
התעלומות "המוזרות" בחיים.

מה הורס לנו? מה מקלקל לנו הכל בחיים?
אלה שאלות שהרבה אנשים שואלים כשהם מחפשים את המענה, את ההסבר והפיתרון לתעלומות "מוזרות" שקורות בחייהם, ובעיקר לתעלומה המאוד לא קטנה עם המשקל הכי גדול בנזקים, ההרס והחורבן שפתאום הפכו מנת חלקם. ואיך בכלל הם הגיעו למצב כזה?

ובכן, בין הדברים שהכי, אבל הכי, הורסים ומקלקלים לנו היא מידת הכעס, שהורסת לכעסן את חייו וחיי הסובבים אותו. ובכלל, האש המשתלחת ממנו מכלה כל מה שנקרא בדרכה. כי איך אמר החכם בר קפרא (גמרא, קידושין מ): "הרגזן, לא עלתה בידו אלא רגזנותו", ורש"י ממשיך: "אלא כחש בשרו ברגזנותו ולא השתכר כלום!"
הכעס, הוא עבירה חמורה מאוד בתורה, וזו סיבה טובה לכשעצמה להימנע ממנה, ועל הדרך הייסורים שהוא גורם לאדם, ממש עד לקצה השני של הסקאלה. ובכל זאת, בחרתי לדבר עליה מההיבט הבריאותי – הגשמי והנפשי כאחד, מכיוון שפעולת הכעס מזיקה באופן ישיר לבריאות האדם.
מחקרי הרפואה בני זממנו מראים קשר ישיר בין מידת הכעס לבין מחלות רבות, בין בגוף ובין בנפש. זה כמובן לא דבר חדש. את זה ידעו היטב כל חכמי קדם, את גנות הכעס ונזקיה הקשים של מידה זו. כל הפילוסופים מכל אומות העולם עבדו על ביטול מידת הכעס, והסבלנות נחשבה אצלם למעלה רמה שיש להשתבח בה יותר מכל מידה אחרת.

כל שכן בתורת ישראל, בה יש התייחסות רבה לגנות מידה זו ולנזקים האיומים שלה. אציין חלק מדברי חכמים גדולים לאורך כל הדורות נגד מידת הכעס, שמזיקה ביתר שאת גם לפן הרוחני של האדם.
רבי יונתן (מסכת נדרים) אומר, שכל הכועס כל מיני גיהינום שולטים בו, כמו שכתוב: "והסר כעס מליבך והעבר רעה מבשרך", ומבארים המפרשים, שהכעס קשה לגופו של האדם כאילו הוא נידון בכל מיני פורענויות גיהינום. וזה מה שאומר רבי יונתן בהמשך: ולא עוד, אלא שתחתוניות שולטת בו. תחתוניות – פירושו, מחלות שונות באזור המעיים, כגון טחורים וכדומה. המפרשים מבארים עוד, שעל ידי הכעס החום הטבעי של הגוף מתגבר ושורף המאכל, לכן אינו מתעכל כראוי, ותוך כך המאכל לא נפלט מהגוף במהרה, דבר שגורם לבעיות מעיים כנ"ל.
ב"ספר חסידים" כותב המחבר, שהכעסנים מתים קודם זמנם, וסומך דבריו על הפסוק בספר איוב (פרק ה): "כי לאוויל ייהרג כעש", וכן כתוב: "קצר ימים ושבע רוגז", מרמז שהרוגז מקצר את ימיו של האדם.
בספר "בת מלך" כתוב: רוב החולאים שבאים לאדם באים מתוך כעס הבא מגסות הרוח, ומזה מתנפחת הריאה ונסרך לדופן, או בשאר מקומות, ואין סירכא בלא נקב (כלומר, כשהריאה נדבקת לצד ובודאי שהיא נקבת), ועל ידי זה בא לידי חולאים ועלול למות. כלומר, הורג את גופו וממית את נפשו.
הרופאים בימינו הוסיפו לרשמת החולאים שנובעים מכעס גם את האולקוס, מחלות כליות, מחלת לב ועוד. הגוף, שלא סובל מתח, מפריש מיצים המזיקים וקודחים חור ברקמות הפנימיות של הגוף.
כמו כן, ישנו רמז בשמה של המחלה הידועה והאיומה – מחלת הסרטן, לא על אף אחד מעם ישראל, שזה בא על טינה שיש באדם, כלומר כעס פנימי כנגד מישהו, ותקנתו שיסיר את הטינה, וזה: סר-טן, להסיר את הטינה.
הכעס כמובן פוגע מאוד בנשמה ובנפשו של האדם, והזוהר הקדוש מציין כמה מאמרים מזעזעים על מה שקורה לאדם שכועס: "טורף את נפשו באפו" (=בכעסו) ומחליפה מצד הסיטרא-אחרא (הצד האחר, צד הטומאה) וזה גורם לו לבעיות נפשיות קשות, השם ישמור.
בספר "תיקון מידת הנפש" לר"ש גבירול, כתוב: מי שכעסו ורוגזו אמיץ (=חזק) איננו רחוק מן המשוגעים! וראוי למי שהוא כעסן שיקראוהו כסיל, ואתה רואה רוב בני אדם כשהם כועסים ומתחזקים בכעסם, אינם שמים על ליבם מה שהם עושים ברוב כעסם.
בספר "היראה" של רבינו יונה נאמר: כל הכועס, מבלבל דעתו ורוחו.
והיריעה קצרה מאוד מלהכיל את הנזקים האיומים, בגוף, בנפש וברוחניות, שמידה זו גורמת לאדם. בכל אופן, מי שחולה במחלה כלשהי, ראוי שיבדוק עצמו במידה זו – היכן הוא אוחז בה ואם הוא נגוע בה, ויבין כי בוודאות מוחלטת שלכעס יש חלק לא מבוטל בסיבת חוליו, ואפילו ייתכן שכל חוליו נובע בגלל מידת הכעס שלו.

הרבה צורות לכעס
יש מי שכועס בתוך ליבו והולך סר וזעף וממורמר, ויש מי שמבטא את כעסו בדברים קשים ותקיפים. יש מי שצועק ומקלל ומבזה, ויש אפילו מי שמשתולל וקורע את בגדיו ושובר כלים וחפצים מתוך כעסו. יש מי שכועס בלי סיבה, או מסיבות דמיוניות שמוחו מפתח, ויש מי שכועס ויש לו סיבה מוצדקת מאוד לכעסו. אולם, חשוב מאוד לדעת שכל הנאמר בגנות הכעס וכל האזהרות מפני הכעס, וההימנעות ממנו, הן גם כאשר יש לאדם את הסיבה הכי מוצדקת לכעוס. קל וחומר, כשהכעס מתפרץ החוצה מסיבות לא מוצדקות, שזה פסול לכתחילה.

זכרו! כל כעס שיש לאדם, ולא משנה מהו סוג הכעס, הוא תוצאה של חוסר אמונה! כי אם אדם היה מאמין שכך השם רוצה – הוא לא היה כועס!

נכון, אי אפשר לברוח בשום פנים ואופן מניסיונות העלולים לגרום לנו לכעוס. הרי האדם בא לעולם לשליחות, והוא צריך לעבור כל מיני ניסיונות שבורא עולם מזמן לו במשך חייו, יש גם תקלות ובבעיות, יש דברים שהם ממש לא לרוחו, בני אדם עושים דברים נגד רצונו, והרשימה לכעוס עוד ארוכה. אולם, אם מסתכל על כל דבר באמונה ומחליט לקבל הכל ולא להתנגד, וזוכר שהוא נמצא במבחן של אמונה ולכן נוהג על פי שלושת הכללים של האמונה – א. הכל מהשם, ב. הכל לטובה. ג. יש כאן מסר בשבילי – הוא לא יכעס בכלל. אך אם מנתק את מאורעותיו מהאמונה ותולה אותם בסיבות או בבני אדם, אין מנוס, הוא יבוא גם יבוא לידי כעס בכל מיני הזדמנויות.

תרחמו על הנשמה
כעס הוא דבר שמזיק מאוד לגוף ולנשמה יותר מכל העבירות שבתורה, כמו שאומר הזוהר הקדוש, שאדם כעסן גם אם יש בידו תורה ומעשים טובים בלי שיעור וערך, הכל הולך לו לאיבוד. שהרי, זה בלתי נמנע שהוא יבוא לידי כעס גדול ואז הוא יטרוף ויאבד את נשמתו הקדושה שאיתה עשה את כל המצוות הללו ואיתה יאבדו כל מעשיו הטובים. ובמקום נשמתו הקדושה תבוא ותשכון בגופו רוח טומאה הנקראת 'אל זר'.
נמצא, שלכעסן אין תקנה כלל להשיג השגה או מדרגה רוחנית. כי גם אם יעשה את כל המצוות שיש בעולם, ילמד תורה יום ולילה, יעשה חסדים עם כולם וייתן צדקות כל היום – אך ברגע שנכשל בכעס גדול הכל הולך לאיבוד. ואם היה מתחיל אחר כך מאפס – היה בזה חצי נחמה, אבל, לרוב, זה לא מה שקורה. הוא מושלך לקצה השני, לצד האחר – לסיטרא אחרא, וצריך לעבוד קשה מאוד כדי לצאת מהמקום אליו נפל. לכן תקנתו של הכעסן אפשרית אך ורק אם יתקן מידה זו – שיקבל על עצמו לא לכעוס וירבה על כך בתפילה.

כעס, הוא הסיבה לכל מיני חולאים וצרות הבאים על האדם שלא מוצאים להם מזור ותרופה. אדם שכועס נפשו נחלשת, הוא מתמלא בפחדים, חרדות ונופל לעצבות שתוקפת אותו תדיר.

חשבון נפש, זה המפתח. עוד לפני שמגיעים לניסיון של כעס, ראוי להקדים ולעשות חשבון נפש (התפילה האישית, התבודדות), ליישב את הדעת ולשקול היטב האם יש דבר בעולם שבשבילו כדאי לכעוס ולאבד את הנשמה ואת כל הטוב שבורא עולם משפיע עלינו – את הבריאות, הפרנסה, הזיווג, והרשימה עוד ארוכה? אני בטוח שגם אם נחפש לעומק, לאורך ולרוחב לא נמצא אפילו סיבה אחת שתצדיק פגיעה בבריאות הנפשית והגופנית שלנו.
ואמר החכם באדם, שלמה המלך ע"ה: "כעס בחיק כסילים ינוח", מי בכלל רוצה להיחשב כסיל וריק מתוכן? מי מוכן לאבד כל כך הרבה רק בשביל פורקן ושחרור הקיטור לכל עבר?

אף אחד!

תגובה אחת

 1. איך אפשר לכעוס?!
  מכתב מהרבי מליובאוויטש, ליהודי שביקש עצה להתמודדות עם מידת הכעס:

  …ולכתבו אודות מדת הכעס, ידועה עצה היעוצה לזה, להיות חקוק בזכרונו הענין של "השגחה פרטית",

  כוונתי אשר השם יתברך משגיח על כל פעולותיו, מעשיו דבוריו ואפילו מחשבותיו,

  והכי יעלה בדעת אדם מי שהוא — להתכעס ולהתקצף חס ושלום בעמדו אצל מלך בשר ודם, ועל אחת כמה וכמה, להבדיל, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא?!

  ומהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו וכן את המזוזות בדירתו -שתהיינה כולן כשרות כדין.

  מקור: קטע ממכתב מתאריך י"א אלול תשכ"א
  מוגש ע"י מכון 'אור החסידות'

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שתפו או הדפיסו
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on print
הדפס
רשומות אחרונות: מרכז ניו יורק - לישראלים בניו יורק

יט תמוז הילולא הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל

י"ט תמוז יום הסתלקות הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל. נולד בירושלים כ"ט תמוז תרפ"ד יום פטירת רש"י הקדוש, ונימול על ידי רבה של ירושלים הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל.בילדותו למד בתלמוד תורה 'בני ציון' ולאחר מכן בישיבת 'פורת יוסף' כאשר רבו המובהק היה מרן הגאון רבי עזרא עטיה זצוק"ל. הרב למד תורה […]

יז בתמוז – הסברים הלכות וכו. לפי חב"ד

שבעה עשר תמוז הוא יום תענית לזכר כמה מאורעות פורענות שאירעו בו, ובראשם בקיעת חומת העיר ירושלים לקראת חורבן בית המקדש הראשון והשני. ביום זה מתחילים שלושה שבועות של אבלות לזכר החורבן הנקראים ימי בין המצרים.בביאת המשיח, יהפך שבעה עשר בתמוז – עם כל הצומות – ליום שמחה ומועד. בע"ה. אירועי היום :במשנה- נמנים חמישה […]

ציטוטים ומשפטים ושיעורים על ואהבת לרעך כמוך

ואהבת לרעך כמוך – צוות מרכז ניו ניו יורק ריכז ציטוטים ומשפטים על אהבת ישראל על פי פשוטו של הפסוק, אסור לאדם לבקש נקמה בזולת או ליטור לו טינה או לבקש את רעתו, וממשיך הכתוב לומר "ואהבת לרעך כמוך" – אהוב את הרֵע כשם שאתה אוהב את עצמך. המשך הפסוק – "אני ה'", מצביע על […]

יום הילולת הצדיק רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מצאנז-קלויזנבורג – ט תמוז

רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם – המון מידע סרטונים וכו על הצדיק זצ"ל מכונה ע"ש ספריו שפע חיים ודברי יציב, ד' בשבט תרס"ה – ט' בתמוז תשנ"ד היה האדמו"ר הראשון של חסידות צאנז-קלויזנבורג, חסידות שמקורה בחסידות צאנז. עמד בראש החסידות משנת תש"ו ועד לפטירתו בשנת תשנ"ד. מייסד קריית צאנז בנתניה ומרכז רפואי לניאדו. כיהן גם כרב […]

הילולא של הרב שלמה דיין זצוק"ל ט תמוז

לא הרבה מכירים את הרב שלמה דיין זצוק"ל. (ה'תרפ"ד, 1924 – ט בתמוז ה'תשמ"ה, 28 ביוני 1985) יום פטירתו חל ב ט תמוז. עליו העיד הרב מרדכי שרעבי זצוק"ל ש"הינו אחד מל"ו הצדיקים בדורנו". רוב הזמן התכסה הרב דיין במסתורין ובצנעה, תחת מעטה בגדים פשוטים שלא חשפו את אישיותו המרוממת, נשמה אצילה שניתנה בגוף קדוש […]

עוד כתבות קשורות באתר מרכז ניו יורק
פשוט תודה לאבינו שבשמיים
הפתגם היומי

ציטוטים ומשפטים מחזקים על תודה והודיה והכרת הטוב

וואו כמה זה חשוב לומר תודה במיוחד לאבא שבשמיים. ערכנו סטטוסים קצרים על הודיה. לא להיות כפוי טובה / החלק היומי, פרשת כי תבוא / סיון רהב-מאיר: שלוש מילים של רש"י מספרות את כל הסיפור. עם

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ענווה-מביאה-עושר-וכבוד
הפתגם היומי

סיפורים ומשלים עם מוסר השכל

צוות מרכז ני יורק ליכז מספר סיפורים ומשלים מתוך קבוצת הוואצאפ החיזוק היומי להצטרפות לקבוצה לחצו על הקישור https://api.whatsapp.com/send?phone=+972528930233&text=%D7%94%D7%99%D7%99%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%94%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%99%20%20%20%20%20%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94 הדרך אל האושר בפרשת השבוע מלמדת אותנו התורה לשים עלינו רב או משפיע שידריך אותנו בדרך הנכונהאדם

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ציטוט הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ‎
אב

יז באב הילולא הרב עדין אבן ישראל שטיינזַלץ

הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) ע"ה. ‏הרב אבן-ישראל היה החלוץ שהיה הראשון לבאר את כל התלמוד הבבלי במפעל מונומנטלי בינלאומי. כתב פירוש מעמיק על ספר התניא ועוד עשרות ספרים מלאי ידע ועומק. הוגה דעות שזכה להערכה

לחץ כאן להמשיך לקרוא
אגרות קודש סיפורים, נסים ומנהגים
הרבי מליובאוויטש

אגרות קודש – סיפורים ניסים הנהגות ומנהגים

כתיבה לרבי מילובביטש (מנחם מנדל שניאורסון) באמצעות האגרות קודש איך פותחים, מה המנהגים ומה המקור לנושא. בוידאו הנל ניתן לשמוע סיפורים מענינים בנושא פתיחה באיגרות הקודש הרבה אנשים שואלים איך לפתוח באיגרות קודש, ע"מ לקבל תשובה. קודם

לחץ כאן להמשיך לקרוא
רעיונות למתנות רומנטיות
זוגיות

המלצות ורעיונות למתנות רומנטיות לחג האהבה מאמזון ועוד

חג האהבה ממש בקרוב ט"ו באב הפתיעו את אהובכם במתנה יחודית עכשיו! אלה רשימת המומלצים שלי כמובן שניתן להזמין כל אחד מהם כרגע אונליין מאמזון, עלי אקספרס ועוד. אם יש לכם עוד רעיונות למתנה רומנטית כתבו

לחץ כאן להמשיך לקרוא
תשעה באב צום קל ומועיל ברכה
אב

ט באב

לקראת 9 תשעה באב צוות מרכז ניו יורק מרכז מספר דברי תורה. שנוכל להבין את המהות של היום צום הזה. רבי שלום נח ברזובסקי זצ"ל שנפטר ב ז באב תש"ס 2000. המכונה ה"נתיבות שלום". הוא היה אדמו"ר

לחץ כאן להמשיך לקרוא
הסוד-שבסוד
אב

ה' בחודש מנחם אב,הילולת רבי יצחק לוריא (מכונה "האר"י הקדוש", "האר"י ז"ל ולעתים "האריז"ל החי")

רבי יצחק לוריא מכונה "האר"י הקדוש היה ממקובלי צפת ומחשובי המקובלים שבכל הדורות. שיטתו – קבלת האר"י – היתה לשיטה המרכזית בלימוד הקבלה, ועליה מבוססים גם חלקים נרחבים בתורת החסידות. תולדות חייו של האר"י הקדוש: רבי יצחק לוריא

לחץ כאן להמשיך לקרוא
אב

ג' באב יום הילולת הצדיק הרב שמשון בן פסח מאוסטרופולי זצ"ל

הערב ומחר ג' באב יום הילולת הצדיק הרב שמשון בן פסח מאוסטרופולי היה רב ומקובל, נולד בקוריץ בווהלין בשנת ה'ש"ס (1600) בערך, ונרצח ב- ג' באב בעת פרעות גזרות ת"ח 1648 בעיר פולונה הי"ד.אימו הייתה בתו

לחץ כאן להמשיך לקרוא
רש"י ציטוטים ומשפטים מחזקים
תמוז

כ"ט תמוז הילולא של רש"י רבי שלמה יצחקי

רבי שלמה ב"ר יצחק (ידוע כרבי שלמה יצחקי, רש"י) היה גדול מפרשי המקרא והתלמוד, פוסק, ראש ישיבה ופייטן חשוב בצרפת בימי הביניים. כ"ט תמוז יום ההילולא של רש"י תולדות חייו נולד לאביו רבינו יצחק הצרפתי, בעיר טרואה (Troyes, 'טרויישׂ'

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ציטוט של הרב יוסף שלום אלישיב
תמוז

כ"ח תמוז יום ההילולא של הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל | סיפור חייו ויחסו לחסידות חב"ד

יום ההילולא של הגאון רבי יוסף שלום אלישיב כ"ח תמוז. רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל היה מגדולי פוסקי זמננו, תלמיד חכם, פוסק הלכה וממנהיגי הציבור הליטאי. לאחר פטירתו של הרב שך היה הרב אלישיב מנהיגו של הציבור הליטאי

לחץ כאן להמשיך לקרוא

קידום ובניית אתרים

מחפשים חברת דיגיטל בניו יורק
בניה וקידום אתרים
%d בלוגרים אהבו את זה: