תפילת אור החיים הקדוש

טו בתמוז הילולא רבנו חיים בן עטר זי"ע, בעל פירוש ה'אור החיים' על התורה

ט"ו בתמוז יום ההילולא לפטירתו של רבנו חיים בן עטר זי"ע, בעל פירוש ה'אור החיים' על התורה. קבלו 8 פרטי מידע מעט מן המעט על דמותו הקדושה:

1. רבי חיים בן עטר, המכונה ה'אור החיים' על שם פירושו לתורה, נולד במרוקו ועלה לירושלים. נפטר בגיל 47, פחות משנה לאחר שעלה לירושלים, ונקבר בהר הזיתים.

2. ה'אור החיים' זכה לכינוי 'קדוש'. בנוסף אליו מכונים גם האלשיך והשל"ה בכינוי זה. ידועים דבריו של ה'הבעל שם טוב' שאמר כי ה'אור החיים' הוא ניצוץ מנשמתו של משיח.

3. קיימים סיפורים לאין ספור על ניסים שאירעו ליהודים שהתפללו על ציונו וקיבלו על עצמם להגות בחיבורו על התורה. אחד מסיפורי הניסים המפורסמים הוא אודות הגאון רבי הלל שלזינגר שלא זכה לילדים שנים רבות. אחד הרופאים המומחים אמר לו כי "כאשר תצמחנה שערות בכף ידו יזכה לילדים", כלומר: אין לך סיכוי וחבל על המאמצים. ביגונו פנה רבי הלל מיד אל ציונו של ה'אור החיים' הקדוש אשר בשיפולי הר הזיתים, ושם קיבל על עצמו בדמעות שליש ללמוד בכל שבוע מהספר. ובאורח נס, חבק כעבור שנה בין זרועותיו את בתו הבכורה. רבי הלל זכה להקים דור ישרים, ואחד מחתניו היה הגאון רבי משה הלברשטאם זצ"ל, חבר בד"ץ העדה החרדית.

וידאו – הילולת ה 'אור החיים' הקדוש | הרב אליהו עמר

4. במלחמת העולם השניה, כאשר הגרמנים עמדו בשערי הארץ בשתי חזיתות, בסוריה ומצרים, הכריזו בתי הדין בירושלים לעלות לציונו של ה'אור החיים' הקדוש ביארצייט שלו. המוני בית ישראל הרבו בתפילה ובתחנונים על הציון כשבראשם הרבי מהוסטין והרבי מזוועהיל זי"ע. לאחר אמירת התהילים ניכרה שמחה על פניהם, כאשר נשאלו למהות השמחה ענה הרב מהוסטיאן "הסכנה חלפה, לא תעבור חרב בארצנו". המשתתפים התפעלו ושאלו "מנין לרב זאת?" השיב להם הרב שראה צורה של שם ה' כסדרו, כשהוא זוהר מעל הציון והבין שהסכנה חלפה. כך ענה גם הרבי מזעוויל למקורביו, ואומנם יומיים לאחר מכן נגרמו לגרמנים אבידות כבדות בשתי החזיתות, בסוריה ובמצרים, ונפתחה כנגדם חזית חדשה מצד הרוסים, והמרצחים מהרו לברוח מהאיזור ויהודי ארץ ישראל ניצלו באורח נסי.

5. סגולה מפורסמת היא שאדם יקבל על עצמו ללמוד בקביעות בביאורו של ה'אור החיים' על התורה, ובכך יזכה לבנים זכרים צדיקים עוסקים בתורה ובמצוות. את הקשר בין הסגולה לבין לימוד בספרו של ה'אור החיים', הסביר האדמו"ר מגור בעל ה'לב שמחה' כי ל'אור החיים' בעצמו לא היו ילדים, וממילא כל כוח ההולדה שלו טמון בספרו הקדוש. משום כך כל קטע וקטע בספר קדוש זה מסוגל לזרע קדוש.

6. לימוד בספר 'אור החיים' מסוגל לישועות רבות. הוא מהווה סגולה לאמונה (בשם ר' יוחנן מקרלין), לרפואה (מובא ב'אמרי פנחס'), לעושר ואריכות ימים (מובא ב'סגולת משה'), להינצל בעת צרה (בשם ר' חיים פלאג'י בשם החיד"א), ליראת שמים (מובא ב'אור הבהיר') ולטהרת הנשמה (בשם האדמו"ר מרוזין). בספר 'קיימו וקיבלו' כתוב כי מקובל מפי צדיקים שמי שלומד את פירושו של ה'אור החיים' על פרשיות אחרי מות וקדושים מובטח לו שלא ייפטר מן העולם בלא תשובה.

7. בני ביתו של הבבא סאלי' זי"ע מספרים כי הוא היה יושב בכל יום השישי בפתח ביתו עד שסיים את כל פירוש 'אור החיים' על פרשת השבוע.

8. ה'אור החיים' נפטר במוצאי שבת קודש ט"ו תמוז בתחילת הלילה, ובאותו זמן בעיר מז'יבוז' שבאוקראינה, הבעש"ט נטל את ידיו לסעודה השלישית (ששם הזמן היה לפני השקיעה), ואמר "כבה הנר המערבי". שאלוהו תלמידיו במוצ"ש לפשר הדבר, אמר הבעש"ט כי נפטר רבנו חיים בן עטר. כששאלו כיצד ידע זאת, אמר להם כי ישנה כוונה אחת בנטילת ידיים הידועה רק לחד בדרא, ורק רבינו חיים בן עטר ידע את אותה כוונה, ובעת נטילת הידיים לסעודה שלישית התגלתה לו כוונה זו, וידע כי נפטר רבנו חיים בן עטר.

ציונו של ה"אור החיים" התקדש לדורות, ומידי שנה בשנה נוהגים המוני בית ישראל לעלות ולהשתטח על ציונו שבהר הזיתים, ביום ההילולא בט"ו בתמוז, וגם בשאר ימות השנה.

וידאו 6 דקות – אור החיים הקדוש בגוב האריות 🦁🦁 רגע של אור לרגל ט"ו בתמוז, יום הילולת האור החיים הקדוש ר' חיים בן עטר
שבועות'-הוא-מלשון-שבועה
ציטוט של אור החיים הקדוש

קשריו של אור החיים הקדוש עם הבעל שם טוב והחסידות

היום ט"ו תמוז הילולת האור החיים הקדוש רבי חיים בן עטר,ניתן להדליק נר עד השקיעה זיע"א.

הנה מעט על קשריו עם הבעל שם טוב והחסידות:

למרות שהתגורר רוב שנותיו במרוקו ובארץ ישראל, מקובל קשריו עם הבעש"ט, אותו לא ראה מעולם, היו הדוקים. מקובל, שהבעש"ט קרע קריעה בעת יציאת נשמתו, על אף שלא היה נוכח שם בגשמיות.

מסופר על טענות שהועלו כנגדו שדבר זה הוא היפך ההלכה, ענה להם : מה אעשה ואני הייתי שם (הכוונה רוחניות, אך באופן מוחשי).קרבתו לבעל שם טוב, היתה גם בקשר רוחני, מכיון שיחד הם היוו את נפש דדוד ורוח דדוד.כאשר נסע רבי אברהם גרשון מקיטוב לארץ ישראל אמר לו הבעל שם טוב שיפגש עם האור החיים וימסור לו דרישת שלום מהבעל שם טוב, שראה אותו בהיכל משיח, ועל כסא המשיח, תוך עיון בספר אור החיים.

כשבא רבי גרשון מקיטוב לאור החיים ושוחח עימו הורה לו האור החיים שיבוא שוב למחר. כאשר בא למחר שוב אמר לו האור החיים: ראיתי את רבכם (הבעש"ט) והנה הוא חכם גדול, ובמילה "גדול" האריך מאוד (-כלומר – גדול מאוד.) כאשר סיפר לו רבי גרשון את הד"ש שקיבל מהבעש"ט, הגיב האור החיים בפשטות: אכן, אך לשם מה צריך הוא להודיע לי זאת, כאשר הדבר ידוע לי כבר?אחת מהשאלות שאותן שאל רבי גרשון מקיטוב את האור החיים באותה הזדמנות, הייתה: מדוע האור החיים לומד עם אנשים בעל נשמות נמוכות כל כך. השיב לו האור החיים: "כך היא דרכי, להוציא יקר מזולל".

באותו מעמד התבטא לפני רבי גרשון: גדולה שליטתו של השטן על פולין, רואה אני את הס"מ עומד כאשר רגלו האחת היא על פולין ורגלו האחרת על שאר העולם.חיבורו אור החיים:את חיבורו אור החיים חיבר כאשר למד עם בנותיו חומש עם רש"י ופשט.כאשר הדפיס זאת הרבי בקובץ התמים, הגיעו פניות למערכת, שמקובל שלאור החיים לא היו ילדים, על כך ענה אדמו"ר הריי"צ, כן קיבלתי. (יש שסוברים שמכיון שלא הי' לאור החיים בנים זכרים, השתבשה המסורת).בפירושו, נרמז שהוא המלך המשיח שבדורו, ובלשונו "משיח ה' ושמו חיים".

בעיר שקלוב היה מוציא לאור ושמו אשר, שנתפס להשכלה. בשנת תקמ"ה הדפיס חומש עם פירוש אור החיים, ומכיוון שהפריע לו שהאור החיים כתב על עצמו שהוא המשיח, השמיט את המילים "ושמו חיים". כשנודע הדבר לרבי ישראל מרוז'ין.קרא לו ואמר: "אתה השמטת את שמו מן הספר והוא הכניס את שמך", ואחר זמן התגלה שבמקום הכיתוב הנכון שאמור היה להיות בפרשת סוטה בפירוש רש"י(במדבר, ה,כב) על המילים בפסוק "ואמרה האשה אמן אמן" : אמן מאיש זה אמן מאיש אחר. נדפס (במהדורתו הנ"ל בה השמיט את המילים ושמו חיים) בטעות אמן מאיש זה אמן מאיש אשר. ואכן נודע שאיש זה נכשל בגילוי עריות.בגניזה החרסונית

מסופר אודות מכתבים ששלח הבעש"ט לאור החיים, על ידי גיסו ר' גרשון מקיטוב.מנהג רבותינו נשיאינו להזכירו בצירוף המילה "הקדוש", הן בכתב והן בעל פה.הבעל שם טוב אמר שכל דבריו של אור החיים הם ברוח הקודש ובנבואה וכל פעם שומע תורה מהקב"ה בעצמו וקדושתו אי אפשר לכתוב.היה נשיא הדור ומשיח שבדור לפני הבעש"ט, וכשהסתלק אור החיים נהיה הבעש"ט נשיא הדור ומשיח שבדור.מקובל שישנו סוד נטילת ידיים שרק צדיק אחד בכל דור יודע אותו ובדורו היה "אור החיים", הבעש"ט רצה לדעת את הסוד אך משמיים לא גילו לו אותו, עד שבשבת בזמן הסעודה שלישית, התגלה לו הסוד ואז הבין ש"אור החיים" הקדוש הסתלק. זיע"א

וידאו 3 דקות – סיפור צדיקים על אור החיים הקדוש – רבי חיים בן עטר זצ"ל

הועתק באישור מעמוד הפייסבוק

The Lubavitcher Rebbe – לאוהבי הרבי מליובאוויטש והצדיקים

7 ביולי ב-8:19  · משותף עם ציבורי

5/5

תגובה אחת

  1. ט"ו בתמוז, יום ההילולא ה-277 לפטירתו של רבנו חיים בן עטר זי"ע, בעל פירוש ה'אור החיים' על התורה. קבלו מעט מן המעט על דמותו הקדושה:

    1. רבי חיים בן עטר, המכונה ה'אור החיים' על שם פירושו לתורה, נולד במרוקו ועלה לירושלים. נפטר בגיל 47, פחות משנה לאחר שעלה לירושלים, ונקבר בהר הזיתים.

    2. ה'אור החיים' זכה לכינוי 'קדוש'. בנוסף אליו מכונים גם האלשיך והשל"ה בכינוי זה. ידועים דבריו של ה'הבעל שם טוב' שאמר כי ה'אור החיים' הוא ניצוץ מנשמתו של משיח.

    3. קיימים סיפורים לאין ספור על ניסים שאירעו ליהודים שהתפללו על ציונו וקיבלו על עצמם להגות בחיבורו על התורה. אחד מסיפורי הניסים המפורסמים הוא אודות הגאון רבי הלל שלזינגר שלא זכה לילדים שנים רבות. אחד הרופאים המומחים אמר לו כי "כאשר תצמחנה שערות בכף ידו יזכה לילדים", כלומר: אין לך סיכוי וחבל על המאמצים. ביגונו פנה רבי הלל מיד אל ציונו של ה'אור החיים' הקדוש אשר בשיפולי הר הזיתים, ושם קיבל על עצמו בדמעות שליש ללמוד בכל שבוע מהספר. ובאורח נס, חבק כעבור שנה בין זרועותיו את בתו הבכורה. רבי הלל זכה להקים דור ישרים, ואחד מחתניו היה הגאון רבי משה הלברשטם זצ"ל, חבר בד"ץ העדה החרדית.

    הדליקו נר שימו צדקה ואם ביכולתכם סעו להר הזיתים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

טו בתמוז הילולא רבנו חיים בן עטר זי"ע, בעל פירוש ה'אור החיים' על התורה

עוד פוסטים דומים

בעשרת ימי התשובה, אז התשובה נעלית יותר

בעשרת ימי התשובה, אז התשובה נעלית

על ידי תשובה מתכפרים הזדונות ונהפכים לזכויות. אולם, בעשרת ימי התשובה, אז התשובה נעלית יותר והחטאים מתכפרים ביתר שאת. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב הלך ברחוב ופגש

קרא עוד
רוצה גשמיות? בוא אל הקודש

רוצה גשמיות? בוא אל הקודש

רוצה גשמיות? בוא אל הקודש תיכף ליציאת הכהן־גדול מקודש הקדשים ביום הכיפורים, היה מתפלל "תפילה קצרה", ותוכנה – בקשה עבור עניניהם הגשמיים של ישראל, פרנסה בהרחבה

קרא עוד