טו בתמוז הילולא רבנו חיים בן עטר זי"ע, בעל פירוש ה'אור החיים' על התורה

תפילת אור החיים הקדוש

ט"ו בתמוז יום ההילולא לפטירתו של רבנו חיים בן עטר זי"ע, בעל פירוש ה'אור החיים' על התורה. קבלו 8 פרטי מידע מעט מן המעט על דמותו הקדושה:

1. רבי חיים בן עטר, המכונה ה'אור החיים' על שם פירושו לתורה, נולד במרוקו ועלה לירושלים. נפטר בגיל 47, פחות משנה לאחר שעלה לירושלים, ונקבר בהר הזיתים.

2. ה'אור החיים' זכה לכינוי 'קדוש'. בנוסף אליו מכונים גם האלשיך והשל"ה בכינוי זה. ידועים דבריו של ה'הבעל שם טוב' שאמר כי ה'אור החיים' הוא ניצוץ מנשמתו של משיח.

3. קיימים סיפורים לאין ספור על ניסים שאירעו ליהודים שהתפללו על ציונו וקיבלו על עצמם להגות בחיבורו על התורה. אחד מסיפורי הניסים המפורסמים הוא אודות הגאון רבי הלל שלזינגר שלא זכה לילדים שנים רבות. אחד הרופאים המומחים אמר לו כי "כאשר תצמחנה שערות בכף ידו יזכה לילדים", כלומר: אין לך סיכוי וחבל על המאמצים. ביגונו פנה רבי הלל מיד אל ציונו של ה'אור החיים' הקדוש אשר בשיפולי הר הזיתים, ושם קיבל על עצמו בדמעות שליש ללמוד בכל שבוע מהספר. ובאורח נס, חבק כעבור שנה בין זרועותיו את בתו הבכורה. רבי הלל זכה להקים דור ישרים, ואחד מחתניו היה הגאון רבי משה הלברשטאם זצ"ל, חבר בד"ץ העדה החרדית.

וידאו – הילולת ה 'אור החיים' הקדוש | הרב אליהו עמר

4. במלחמת העולם השניה, כאשר הגרמנים עמדו בשערי הארץ בשתי חזיתות, בסוריה ומצרים, הכריזו בתי הדין בירושלים לעלות לציונו של ה'אור החיים' הקדוש ביארצייט שלו. המוני בית ישראל הרבו בתפילה ובתחנונים על הציון כשבראשם הרבי מהוסטין והרבי מזוועהיל זי"ע. לאחר אמירת התהילים ניכרה שמחה על פניהם, כאשר נשאלו למהות השמחה ענה הרב מהוסטיאן "הסכנה חלפה, לא תעבור חרב בארצנו". המשתתפים התפעלו ושאלו "מנין לרב זאת?" השיב להם הרב שראה צורה של שם ה' כסדרו, כשהוא זוהר מעל הציון והבין שהסכנה חלפה. כך ענה גם הרבי מזעוויל למקורביו, ואומנם יומיים לאחר מכן נגרמו לגרמנים אבידות כבדות בשתי החזיתות, בסוריה ובמצרים, ונפתחה כנגדם חזית חדשה מצד הרוסים, והמרצחים מהרו לברוח מהאיזור ויהודי ארץ ישראל ניצלו באורח נסי.

5. סגולה מפורסמת היא שאדם יקבל על עצמו ללמוד בקביעות בביאורו של ה'אור החיים' על התורה, ובכך יזכה לבנים זכרים צדיקים עוסקים בתורה ובמצוות. את הקשר בין הסגולה לבין לימוד בספרו של ה'אור החיים', הסביר האדמו"ר מגור בעל ה'לב שמחה' כי ל'אור החיים' בעצמו לא היו ילדים, וממילא כל כוח ההולדה שלו טמון בספרו הקדוש. משום כך כל קטע וקטע בספר קדוש זה מסוגל לזרע קדוש.

6. לימוד בספר 'אור החיים' מסוגל לישועות רבות. הוא מהווה סגולה לאמונה (בשם ר' יוחנן מקרלין), לרפואה (מובא ב'אמרי פנחס'), לעושר ואריכות ימים (מובא ב'סגולת משה'), להינצל בעת צרה (בשם ר' חיים פלאג'י בשם החיד"א), ליראת שמים (מובא ב'אור הבהיר') ולטהרת הנשמה (בשם האדמו"ר מרוזין). בספר 'קיימו וקיבלו' כתוב כי מקובל מפי צדיקים שמי שלומד את פירושו של ה'אור החיים' על פרשיות אחרי מות וקדושים מובטח לו שלא ייפטר מן העולם בלא תשובה.

7. בני ביתו של הבבא סאלי' זי"ע מספרים כי הוא היה יושב בכל יום השישי בפתח ביתו עד שסיים את כל פירוש 'אור החיים' על פרשת השבוע.

8. ה'אור החיים' נפטר במוצאי שבת קודש ט"ו תמוז בתחילת הלילה, ובאותו זמן בעיר מז'יבוז' שבאוקראינה, הבעש"ט נטל את ידיו לסעודה השלישית (ששם הזמן היה לפני השקיעה), ואמר "כבה הנר המערבי". שאלוהו תלמידיו במוצ"ש לפשר הדבר, אמר הבעש"ט כי נפטר רבנו חיים בן עטר. כששאלו כיצד ידע זאת, אמר להם כי ישנה כוונה אחת בנטילת ידיים הידועה רק לחד בדרא, ורק רבינו חיים בן עטר ידע את אותה כוונה, ובעת נטילת הידיים לסעודה שלישית התגלתה לו כוונה זו, וידע כי נפטר רבנו חיים בן עטר.

ציונו של ה"אור החיים" התקדש לדורות, ומידי שנה בשנה נוהגים המוני בית ישראל לעלות ולהשתטח על ציונו שבהר הזיתים, ביום ההילולא בט"ו בתמוז, וגם בשאר ימות השנה.

וידאו 6 דקות – אור החיים הקדוש בגוב האריות 🦁🦁 רגע של אור לרגל ט"ו בתמוז, יום הילולת האור החיים הקדוש ר' חיים בן עטר
שבועות'-הוא-מלשון-שבועה
ציטוט של אור החיים הקדוש

קשריו של אור החיים הקדוש עם הבעל שם טוב והחסידות

היום ט"ו תמוז הילולת האור החיים הקדוש רבי חיים בן עטר,ניתן להדליק נר עד השקיעה זיע"א.

הנה מעט על קשריו עם הבעל שם טוב והחסידות:

למרות שהתגורר רוב שנותיו במרוקו ובארץ ישראל, מקובל קשריו עם הבעש"ט, אותו לא ראה מעולם, היו הדוקים. מקובל, שהבעש"ט קרע קריעה בעת יציאת נשמתו, על אף שלא היה נוכח שם בגשמיות.

מסופר על טענות שהועלו כנגדו שדבר זה הוא היפך ההלכה, ענה להם : מה אעשה ואני הייתי שם (הכוונה רוחניות, אך באופן מוחשי).קרבתו לבעל שם טוב, היתה גם בקשר רוחני, מכיון שיחד הם היוו את נפש דדוד ורוח דדוד.כאשר נסע רבי אברהם גרשון מקיטוב לארץ ישראל אמר לו הבעל שם טוב שיפגש עם האור החיים וימסור לו דרישת שלום מהבעל שם טוב, שראה אותו בהיכל משיח, ועל כסא המשיח, תוך עיון בספר אור החיים.

כשבא רבי גרשון מקיטוב לאור החיים ושוחח עימו הורה לו האור החיים שיבוא שוב למחר. כאשר בא למחר שוב אמר לו האור החיים: ראיתי את רבכם (הבעש"ט) והנה הוא חכם גדול, ובמילה "גדול" האריך מאוד (-כלומר – גדול מאוד.) כאשר סיפר לו רבי גרשון את הד"ש שקיבל מהבעש"ט, הגיב האור החיים בפשטות: אכן, אך לשם מה צריך הוא להודיע לי זאת, כאשר הדבר ידוע לי כבר?אחת מהשאלות שאותן שאל רבי גרשון מקיטוב את האור החיים באותה הזדמנות, הייתה: מדוע האור החיים לומד עם אנשים בעל נשמות נמוכות כל כך. השיב לו האור החיים: "כך היא דרכי, להוציא יקר מזולל".

באותו מעמד התבטא לפני רבי גרשון: גדולה שליטתו של השטן על פולין, רואה אני את הס"מ עומד כאשר רגלו האחת היא על פולין ורגלו האחרת על שאר העולם.חיבורו אור החיים:את חיבורו אור החיים חיבר כאשר למד עם בנותיו חומש עם רש"י ופשט.כאשר הדפיס זאת הרבי בקובץ התמים, הגיעו פניות למערכת, שמקובל שלאור החיים לא היו ילדים, על כך ענה אדמו"ר הריי"צ, כן קיבלתי. (יש שסוברים שמכיון שלא הי' לאור החיים בנים זכרים, השתבשה המסורת).בפירושו, נרמז שהוא המלך המשיח שבדורו, ובלשונו "משיח ה' ושמו חיים".

בעיר שקלוב היה מוציא לאור ושמו אשר, שנתפס להשכלה. בשנת תקמ"ה הדפיס חומש עם פירוש אור החיים, ומכיוון שהפריע לו שהאור החיים כתב על עצמו שהוא המשיח, השמיט את המילים "ושמו חיים". כשנודע הדבר לרבי ישראל מרוז'ין.קרא לו ואמר: "אתה השמטת את שמו מן הספר והוא הכניס את שמך", ואחר זמן התגלה שבמקום הכיתוב הנכון שאמור היה להיות בפרשת סוטה בפירוש רש"י(במדבר, ה,כב) על המילים בפסוק "ואמרה האשה אמן אמן" : אמן מאיש זה אמן מאיש אחר. נדפס (במהדורתו הנ"ל בה השמיט את המילים ושמו חיים) בטעות אמן מאיש זה אמן מאיש אשר. ואכן נודע שאיש זה נכשל בגילוי עריות.בגניזה החרסונית

מסופר אודות מכתבים ששלח הבעש"ט לאור החיים, על ידי גיסו ר' גרשון מקיטוב.מנהג רבותינו נשיאינו להזכירו בצירוף המילה "הקדוש", הן בכתב והן בעל פה.הבעל שם טוב אמר שכל דבריו של אור החיים הם ברוח הקודש ובנבואה וכל פעם שומע תורה מהקב"ה בעצמו וקדושתו אי אפשר לכתוב.היה נשיא הדור ומשיח שבדור לפני הבעש"ט, וכשהסתלק אור החיים נהיה הבעש"ט נשיא הדור ומשיח שבדור.מקובל שישנו סוד נטילת ידיים שרק צדיק אחד בכל דור יודע אותו ובדורו היה "אור החיים", הבעש"ט רצה לדעת את הסוד אך משמיים לא גילו לו אותו, עד שבשבת בזמן הסעודה שלישית, התגלה לו הסוד ואז הבין ש"אור החיים" הקדוש הסתלק. זיע"א

וידאו 3 דקות – סיפור צדיקים על אור החיים הקדוש – רבי חיים בן עטר זצ"ל

הועתק באישור מעמוד הפייסבוק

The Lubavitcher Rebbe – לאוהבי הרבי מליובאוויטש והצדיקים

7 ביולי ב-8:19  · משותף עם ציבורי

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שתפו או הדפיסו
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on print
הדפס
רשומות אחרונות: מרכז ניו יורק - לישראלים בניו יורק

יט תמוז הילולא הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל

י"ט תמוז יום הסתלקות הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל. נולד בירושלים כ"ט תמוז תרפ"ד יום פטירת רש"י הקדוש, ונימול על ידי רבה של ירושלים הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל.בילדותו למד בתלמוד תורה 'בני ציון' ולאחר מכן בישיבת 'פורת יוסף' כאשר רבו המובהק היה מרן הגאון רבי עזרא עטיה זצוק"ל. הרב למד תורה […]

יז בתמוז – הסברים הלכות וכו. לפי חב"ד

שבעה עשר תמוז הוא יום תענית לזכר כמה מאורעות פורענות שאירעו בו, ובראשם בקיעת חומת העיר ירושלים לקראת חורבן בית המקדש הראשון והשני. ביום זה מתחילים שלושה שבועות של אבלות לזכר החורבן הנקראים ימי בין המצרים.בביאת המשיח, יהפך שבעה עשר בתמוז – עם כל הצומות – ליום שמחה ומועד. בע"ה. אירועי היום :במשנה- נמנים חמישה […]

ציטוטים ומשפטים ושיעורים על ואהבת לרעך כמוך

ואהבת לרעך כמוך – צוות מרכז ניו ניו יורק ריכז ציטוטים ומשפטים על אהבת ישראל על פי פשוטו של הפסוק, אסור לאדם לבקש נקמה בזולת או ליטור לו טינה או לבקש את רעתו, וממשיך הכתוב לומר "ואהבת לרעך כמוך" – אהוב את הרֵע כשם שאתה אוהב את עצמך. המשך הפסוק – "אני ה'", מצביע על […]

יום הילולת הצדיק רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מצאנז-קלויזנבורג – ט תמוז

רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם – המון מידע סרטונים וכו על הצדיק זצ"ל מכונה ע"ש ספריו שפע חיים ודברי יציב, ד' בשבט תרס"ה – ט' בתמוז תשנ"ד היה האדמו"ר הראשון של חסידות צאנז-קלויזנבורג, חסידות שמקורה בחסידות צאנז. עמד בראש החסידות משנת תש"ו ועד לפטירתו בשנת תשנ"ד. מייסד קריית צאנז בנתניה ומרכז רפואי לניאדו. כיהן גם כרב […]

הילולא של הרב שלמה דיין זצוק"ל ט תמוז

לא הרבה מכירים את הרב שלמה דיין זצוק"ל. (ה'תרפ"ד, 1924 – ט בתמוז ה'תשמ"ה, 28 ביוני 1985) יום פטירתו חל ב ט תמוז. עליו העיד הרב מרדכי שרעבי זצוק"ל ש"הינו אחד מל"ו הצדיקים בדורנו". רוב הזמן התכסה הרב דיין במסתורין ובצנעה, תחת מעטה בגדים פשוטים שלא חשפו את אישיותו המרוממת, נשמה אצילה שניתנה בגוף קדוש […]

עוד כתבות קשורות באתר מרכז ניו יורק
רעיונות למתנות רומנטיות
זוגיות

המלצות ורעיונות למתנות רומנטיות לחג האהבה מאמזון ועוד

חג האהבה ממש בקרוב ט"ו באב הפתיעו את אהובכם במתנה יחודית עכשיו! אלה רשימת המומלצים שלי כמובן שניתן להזמין כל אחד מהם כרגע אונליין מאמזון, עלי אקספרס ועוד. אם יש לכם עוד רעיונות למתנה רומנטית כתבו

לחץ כאן להמשיך לקרוא
תשעה באב צום קל ומועיל ברכה
אב

ט באב

לקראת 9 תשעה באב צוות מרכז ניו יורק מרכז מספר דברי תורה. שנוכל להבין את המהות של היום צום הזה. רבי שלום נח ברזובסקי זצ"ל שנפטר ב ז באב תש"ס 2000. המכונה ה"נתיבות שלום". הוא היה אדמו"ר

לחץ כאן להמשיך לקרוא
הסוד-שבסוד
אב

ה' בחודש מנחם אב,הילולת רבי יצחק לוריא (מכונה "האר"י הקדוש", "האר"י ז"ל ולעתים "האריז"ל החי")

רבי יצחק לוריא מכונה "האר"י הקדוש היה ממקובלי צפת ומחשובי המקובלים שבכל הדורות. שיטתו – קבלת האר"י – היתה לשיטה המרכזית בלימוד הקבלה, ועליה מבוססים גם חלקים נרחבים בתורת החסידות. תולדות חייו של האר"י הקדוש: רבי יצחק לוריא

לחץ כאן להמשיך לקרוא
אב

ג' באב יום הילולת הצדיק הרב שמשון בן פסח מאוסטרופולי זצ"ל

הערב ומחר ג' באב יום הילולת הצדיק הרב שמשון בן פסח מאוסטרופולי היה רב ומקובל, נולד בקוריץ בווהלין בשנת ה'ש"ס (1600) בערך, ונרצח ב- ג' באב בעת פרעות גזרות ת"ח 1648 בעיר פולונה הי"ד.אימו הייתה בתו

לחץ כאן להמשיך לקרוא
רש"י ציטוטים ומשפטים מחזקים
תמוז

כ"ט תמוז הילולא של רש"י רבי שלמה יצחקי

רבי שלמה ב"ר יצחק (ידוע כרבי שלמה יצחקי, רש"י) היה גדול מפרשי המקרא והתלמוד, פוסק, ראש ישיבה ופייטן חשוב בצרפת בימי הביניים. כ"ט תמוז יום ההילולא של רש"י תולדות חייו נולד לאביו רבינו יצחק הצרפתי, בעיר טרואה (Troyes, 'טרויישׂ'

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ציטוט של הרב יוסף שלום אלישיב
תמוז

כ"ח תמוז יום ההילולא של הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל | סיפור חייו ויחסו לחסידות חב"ד

יום ההילולא של הגאון רבי יוסף שלום אלישיב כ"ח תמוז. רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל היה מגדולי פוסקי זמננו, תלמיד חכם, פוסק הלכה וממנהיגי הציבור הליטאי. לאחר פטירתו של הרב שך היה הרב אלישיב מנהיגו של הציבור הליטאי

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ציטוט על חינוך ילדים
חינוך ילדים

כ"ז בתמוז – הרב יהודה עמיטל ז"ל | ציטוט על חינוך

הרב עמיטל, מייסד ישיבת הר עציון, ניצול שואה, שר לשעבר, שחינך דורות של תלמידים. הנה רק כמה עקרונות חינוכיים שלו: • "ילדים יכולים לחוש האם דברי ההורים הם כנים או שהם הצגה. אחת הבעיות המרכזיות בחינוך

לחץ כאן להמשיך לקרוא
כ"ז תמוז, יום ההילולא התשיעי של הצדיק רבי אלעזר אבוחצירא זיע"א
תמוז

כ"ז תמוז, יום ההילולא הצדיק רבי אלעזר אבוחצירא זיע"א | בבא אלעזר

תולדות חיים בקצרה ועל קשריו עם חב"ד של הצדיק רבי אלעזר אבוחצירא. רבי אלעזר היה רב ומקובל ,נצר למשפחת אבוחצירא, בנו של רבי מאיר אבוחצירא ונכדו של הבבא סאלי. נחשב למומחה בקבלה מעשית ולבעל סגולות‏. נרצח

לחץ כאן להמשיך לקרוא
קבר שמשון הגיבור
תמוז

כ"ד תמוז יום ההילולא של שמשון הגיבור

שמשון מהווה מופת של גבורה וכוח. ביהדות הוא נודע בכינויו העממי "שמשון הגיבור" כ"ד תמוז יום ההילולא של שמשון הגיבור השופט האחרון, מושיען של ישראל בדורו"השיבה שופטינו כבראשונה" שמשון היה השופט השנים עשר, והאחרון המתואר בספר שופטים

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ציטוט מתהילים וקבלת שבת
תמוז

כ"ב תמוז הילולת רבי משה קורדובירו הרמ"ק

כ"ב תמוז הילולת רבי משה קורדובירו (ה'רפ"ב 1552 – כ"ג בתמוז ה'ש"ל 1570) רבי משה קורדובירו, היה מקובל צפתי, מחשובי המקובלים בכל הדורות. חיבר מספר ספרי קבלה, בראשם ספרו המרכזי "פרדס רימונים". בין תלמידיו היו האר"י

לחץ כאן להמשיך לקרוא

קידום ובניית אתרים

מחפשים חברת דיגיטל בניו יורק
בניה וקידום אתרים
%d בלוגרים אהבו את זה: