יום ההילולא של הארי זל

 

יום הילולא של האריז"ל

יום זה, יום הסתלקות האריז"ל – שעת הכושר היא במיוחד להתבונן בדרכים הישרים אשר "הורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו" (ל' רבנו הזקן באיגרת הקודש סי' כז). שהרי ודאי זהו אחד הטעמים שדוקא דרכים ואורחות אלו גילה וגילו תלמידיו ונתפרסמו בכל תפוצות ישראל.

ואף כי מי הוא זה ואיזהו אשר ערב לבו לאמר שיעבוד עבודת הקודש של "עיר וקדיש מן שמייא נחית הרב הגדול האלוקי החסיד" (לשון הרח"ו בהקדמתו לשער ההקדמות) האריז"ל – "מ"מ הרי אפס קצהו ושמץ מנהו מרוב טובו ואורו מאיר לכללות ישראל בכל דור ודור" (תניא פמ"ד). וביחד עם גילוי ופרסום הנהגות אלו וההוראה – ה"ז ג"כ נתינת כח וסיוע רב ללכת בדרכים ואורחות אלו, מעין עבודת הקודש שלו.

והנה ב'-ג' מדרכים ישרים אלו והנהגותיו הכלליים המובאים בכתבי האריז"ל:

בתורה: "ראיתי למורי זלה"ה מתגבר כארי בכח בעת שהי' עוסק בהלכה עד שהי' נלאה ומזיע כו', נקרא התורה תושי' שמתשת כחו של העוסק בה ולכן ראוי לטרוח ולהתיש כוחו בהיותו עוסק בהלכה" (שער המצות בפרשת ואתחנן. ועוד).

במצות: "ובענין הצדקה והמצות לא הי' קמצן כלל כו' וכמ"ש בזוהר פ' תרומה" (שער המצוות ר"פ עקב. ועוד). [וז"ל הזהר שם: "האי מן דבעי לאשתדלא במצוה כו' לא ישתדל בי' ברקנייא ובמגנא אלא כו' באגר שלים". עיי"ש].

בתומ"צ כולם: "יהי' שמח בעשותו אותה המצוה כו' וזה סוד הפסוק תחת אשר לא עבדת את ה"א בשמחה ובטוב לבב" (שער המצות בהקדמתו).

ויה"ר שההתבוננות בכל הנ"ל תביא למעשה, הקיום בפועל ומתוך שמחה אמיתית, וזה גם ימהר קיום היעוד אשר יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה, בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו.

(ע"פ מכתב ה' מנחם אב תשל"ב – אג"ק חכ"ז אגרת י'תמח)

 

 

5/5

2 תגובות

 1. הערב מרדת השקיעה ניכנס ליום ה' בחודש מנחם אב ,יום הילולת האר"י הק' מגדולי המקובלים זיע"א .
  לפניכם מס' עובדות :
  💫שמו המלא של האר"י הקדוש הוא: רבי יצחק לוריא בן שלמה אשכנזי.

  💫רבי יצחק לוריא אשכנזי, האר"י הקדוש. גדול מקובלי צפת בתקופת הזוהר שלה (לפני יותר מ-450 שנה). האר"י נולד בירושלים בשנת ה'רצ"ד (1534) לאם ספרדייה ולאביו ממשפחת לוריא שהייתה מפורסמת באשכנז ומיוחסת לרש"י וממנו לדוד המלך.

  💫בהיותו בן שמונה נפטר אביו, רבי שלמה, ולאחר מכן ירדה אמו אתו למצרים, שם התגורר בבית דודו העשיר שאהבו ואף נתן לו את בתו לאשה. במצרים למד רבי יצחק תורה מפי הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה, שהיה גדול בנגלה ובנסתר, ומפי רבי בצלאל אשכנזי מחבר ספרי "שיטה מקובצת" על הגמרא. האר"י אף השתתף בחיבור חלק מהשיטה-מקובצת.אכן, כוחו היה רב בנגלה של התורה, בבקיאות ובחריפות בלימוד הגמרא והפוסקים.באותן שנים טובות היה האר"י מתבודד ימים שלמים על שפת הנילוס, כשהוא חוזר לביתו רק לקראת השבת. שם זכה לגילוי סודות התורה.בגיל עשרים ואחת נחשף לראשונה לספר הזוהר, ומאז החל להעמיק בו מתוך התבודדות.

  💫בהיותו כבן 36 הצטווה על ידי אליהו הנביא לשוב לארץ ישראל ולהעביר את סודות הקבלה למספר תלמידים ובראשם רבי חיים ויטאל. האר"י לימד מספר מצומצם של תלמידים את תורתו, בהסבירו כי לשם כך הגיע לעולם וכי זהו כל ייעודו בחייו.

  💫האר"י חידש דרך חדשה בתורת הנסתר ובהבנת דברי הזוהר הקדוש. כמו כן עסק בתיקוני נשמות, גלגולי נשמות, כוונות התפילה, ועוד.

  💫האר"י היה גדול המקובלים בכל הדורות, והתגלה רק לאחר פטירת רבו בתורת הנסתר, רבי משה קורדוברו (הרמ"ק), כשהוא בן 36. אז גם עבר לעיר הקודש צפת.הרמ"ק גילה לתלמידיו לפני פטירתו, שממלא מקומו יהיה האיש שבעת מסע לווייתו יזכה ויראה עמוד של אש ההולך אחר מיטתו ובהוסיפו כי אותו אדם שיבוא אחריו "יאיר עיני הדור בחכמת הקבלה". הרמ"ק ציין גם כי "הוא אדם גדול, ניצוץ של רשב"י". את העמוד המופלא ראה רק האר"י, ומאז הוכר מקומו בראש מקובלי צפת.

  💫עם תלמידיו של האר"י נמנו מספר מצומצם מאוד של תלמידים. בין תלמידיו בקבלה: רבי חיים ויטאל – גדול תלמידיו, רבי משה אלשיך, רבי שלמה אלקבץ, רבי יוסף חאגיז, רבי יוסף קארו, רבי אליהו די וויראש, רבי אלישע נאלדוא ורבי משה באסולא ועוד. יחד הלכו למירון, מקום קבר רשב"י ובנו אלעזר, ישבו במקומות שישבו תלמידי רשב"י ושמעו את האידרא רבא. האר"י השתטח על קבר רשב"י, ייחד נשמתו עם נשמת התנא, ורשב"י גילה לו את הסודות שלמד בישיבה של מעלה.

  💫האר"י כמעט ולא כתב דבר מתורתו בחייו. את כל תורתו כתב תלמידו הגדול, רבי חיים ויטאל. אולם כיום נמצאים בידינו מספר פיוטים לשבת שכתב האר"י: ´אזמר בשבחין´, ´בני היכלא´, ´אתקינו סעודתא´ ו´יום זה לישראל אורה ושמחה´.

  💫בגניזה הקהירית נמצאו תעודות מהן עולה כי האר"י התפרנס ממסחר בתבלינים.

  💫על פי המסורת, נהג האר"י לטבול מדי יום ב´מקווה האר"י´ המצוי כיום ליד בית העלמין בצפת. על פי המסורת הידועה לנו, הורה האר"י ערב מותו לרחוץ את גופתו במקווה זה. במהלך ההכנות לקבורה, קם הרב בדרך נס על רגליו כדי לטבול את עצמו במקווה.

  💫האר"י נמנה ביחד עם עוד שלושה רבנים אחרים שהוצמד להם התואר ´הקדוש´: האלשייך הקדוש, אור החיים הקודש והשל"ה הקדוש.

  💫האר"י נפטר לבית עולמו בתאריך ה´ באב, כשהוא בן 38 בלבד. מקום קבורתו בבית העלמין הישן בצפת, בסמוך לציונם של רבי שלמה אלקבץ (מחבר ´לכה דודי´) ורבו – רבי משה קורדוברו.

  מרדת השקיעה ניכנס ליום ההילולה אנא הדליקו 🕯️ לכבוד הצדיק !

 2. הצדיק האריז"ל
  היה גדול מקובלי צפת במאה ה־16,
  מייסד שיטת הקבלה הלוריאנית
  והוגה שיטה חדשה בקבלה הנקראת על שמו
  "קבלת האר"י",
  שאומצה על ידי בתי מדרש רבים העוסקים בתורת הסוד.

  תלמידיו נקראו אחריו גורי האר"י,
  ותלמידיו הגדולים היו
  חיים ויטל (הרמח"ו) ויוסף אבן טבול זצוק"ל זכותם תגן עלינו

  ישנם סיפרי ניסים ומופתים רבים
  על האר"י הקדוש זצוק"ל זיע"א

  יש אומרים שהיה ביכולתו להביט באדם
  ולומר לו מה הן חטאיו ומה תיקונו בעולם
  עד כדי כך
  שאנשים מסויימים (כנראה רשעים)
  חששו ללכת מולו
  והיו עוברים לצידו השני של הרחוב
  כאשר ראו את הצדיק מרחוק

  אמר עליו תלמידו המובהק
  רבי חיים ויטאל זצוק"ל זיע"א
  בספר עץ החיים

  "לא היה מי שישיג חכמה זו על אמתתה כמוהו, כי היה יודע במשנה ותלמוד ואגדות ומדרשות על כל דבר ודבר כמה פנים בפרד"ס, ומעשה בראשית ומעשה מרכבה, בשיחות עופות ובשיחות דקלים ואילנות ועשבים, בסוד כי אבן מקיר תזעק ושלהובי פחמים ובשיחת מלאכים.

  והיה מדבר ברוחות מהגלגולים רוח טוב ורוח רע. והיה מכיר בריח הבגדים כמו אותו ינוקא דפרשת דברים, ובעופות אלמים. ומביא נשמת אדם בעודו חי ומדבר עמו כל צורכו וחפצו, ואחר כך מסירהו. והיה רואה נשמות בעת צאתם מהגוף, ובבתי הקברות, ובעלותן בכל ערב שבת לגן עדן. והיה מדבר עם נשמת הצדיקים שהם בעולם הבא, והיו מגלין לו רזי תורה.

  וגם היה יודע חכמת הפרצוף, ושרטוטי הידיים, ופתרון חלומות על אמיתתם, ובגלגולים ישנים וגם חדשים. והיה מכיר במצח אדם מה מחשב ומה שחלם, ומה פסוק קרא בעליית נשמתו לגן עדן בלילה, והיה מלמד פירוש שורש נשמתו. והיה קוראו במצחו זכיות ועבירות שחישב. והיה נותן לכל אחד ואחד תיקון כפי הבחירה המיוחדת, או לשורש נשמתו האחוזה בשורש של אדה"ר.

  והיה יודע כמה טעיות נפלו בספרים. והיה יודע להכות בסנורים. והיה יודע כל מה ששנו החברים. והיה מלא חסידות ודרך ארץ וענוה, ויראת ה' ואהבת ה', ויראת חטאו, וכל מדות טובות ומעשים טובים היה בו.

  וכל זה היה יודע בכל עת ובכל שעה ורגע. וכל החכמות האלו תמיד היו מונחים בחיקו. ועיני ראו ולא זר. וכל זה השיג מרוב חסידותו ופרישותו, אחר התעסקו ימים רבים בספרים ישנים גם חדשים בחכמה זו. ועליהן הוסיף חסידות ופרישות וטהרה וקדושה, וזהו הביאו לידי רוח הקודש, והיה אליהו נגלה לו תמיד"

  האר"י נפטר בה' באב ה'של"ב, 1572,
  במגפה הגדולה שפקדה אז את הגליל,
  והוא בן 38
  זכותו תגן עלינו, אמן

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

ה באב יום ההילולא של הארי ז"ל

עוד פוסטים דומים

שבת חלת מפתח

שבת חלת מפתח

הידעת שבת לאחר שביעי של פסח, בה מברכים את חודש אייר, נהגו ישראל להכין חלות בצורת מפתח כסגולה לפרנסה.

קרא עוד
ב ניסן פרשת הנשיאים והילולת צדיקים

ב ניסן

פרשת קרבנות הנשיאים ב' ניסן והילולא דצדיקיא ב ניסן בַּיּוֹם֙ הַשֵּׁנִ֔י הִקְרִ֖יב נְתַנְאֵ֣ל בֶּן־צוּעָ֑ר נְשִׂ֖יא יִשָּׂשכָֽר: הִקְרִ֨ב אֶת־קָרְבָּנ֜וֹ קַֽעֲרַת־כֶּ֣סֶף אַחַ֗ת שְׁלֹשִׁ֣ים וּמֵאָה֮ מִשְׁקָלָהּ֒ מִזְרָ֤ק אֶחָד֙ כֶּ֔סֶף

קרא עוד
%d בלוגרים אהבו את זה: