אהוב-יהודי-העולם-הוא-עגול

בס"ד

סיפור חסידי למוצ"ש
נהוג לספר בכל מוצאי שבת בסעודת מלווה מלכה סיפור חסידי על הבעל שם טוב הקדוש.

יהודי אחד הגיע אל הבעל שם טוב והוא ממרר בבכי במר לבו. "הרב חייב לעשות נס ולהציל את הבן שלי!"
הבן של היהודי היה חולה קשה, ושום דבר לא הביא לרפואתו.
הבעל שם טוב שהבין מיד שמדובר במקרה קשה במיוחד, קרא מהר לעוזרו וביקש שיביא לו מניין של עשרה יהודים גנבים.
"גנבים?" תמה העוזר,
והבעל שם טוב הנהן והאיץ בו לבל יתמהה ולו רגע קט.
חיפש בעיירה אנה ואנה, מצא את מוישי הגנב, ושכנע גם את דוויד שגם טמן ידו מפעם לפעם, ובקושי רב הצליח לכנס לאחר מאמץ רב ושכנועים מנין של עשרה גנבים.

לאחר שיחה של הבעל שם טוב עמדו הגנבים לתפילה מעומק הלב, והנה קרה נס בלתי ייאמן והילד החל להבריא, ותוך זמן קצר עמד על רגליו, וכולם נדהמו מהנס. הסתכלו החסידים זה בזה ותמהו מה פתאום ביקש הרב הקדוש עשרה גנבים ולא יהודים צדיקים או לפחות יהודים פשוטים וכשרים, ולבסוף חסיד אחד אזר אומץ ושאל את הבעל שם טוב.
הסביר הבעל שם טוב הקדוש: הילד היה במצב כה חמור ששערי השמים של תפילותיו היו נעולים בסוגר ובריח, וחשבתי לעצמי שרק גנבים יהיו מסוגלים לפרוץ את שערי השמיים…
ו..הבעל שם טוב ריפא בנוסף לילד החולה גם את נשמותיהם האובדות של הגנבים.
שהרי לכל בן אדם יש כוחות שניתנו לו משמים, ויכולת לבחור מה לעשות איתם.
והבעל שם טוב בגדולתו הפגיש אותם עם כוחות אלו ועורר בהם זיכרון וגעגוע לאלוקות.

??שבוע טוב ומבורך??

?לעילוי נשמת?

הבעל שם טוב ציטוט על שמחה

בס"ד
?סיפור חסידי למוצ"ש ?

נהוג לספר בכל מוצאי שבת בסעודת מלווה מלכה סיפור חסידי על הבעל שם טוב.
סגולה לפרנסה טובה , לילדים ולנחת מהילדים, לחיים טובים וארוכים ולבריאות.

בתחילת דרכו, כשעוד היה צדיק נסתר, נהג רבי ישראל בעל-שם-טוב לעבור מכפר לכפר, לכנס את יהודי המקום , לחזקם באמונה, לעוררם לאהבת ישראל ולתפילה בכוונה.

במסעו, הגיע הבעל שם טוב לעיר ברוד, אסף קבוצת יהודים חיזקם באמונה ולמדם תורה.

לפתע צדו עיניו דמות יהודי הנראה כסבל ונושא את משאו הכבד בדומיה.
אך הבעל-שם-טוב הקדוש, בעניו הקדושות ראה מראה נוסף שאיש בלעדיו לא ראהו, מעל ראשו של היהודי, 'הירשל ציג' שמו, האיר עמוד אור זך ובהיר.

"ודאי זהו אחד מהצדיקים הנסתרים" הרהר בינו לבין עצמו בעוד שהוא עורך תפילה חרישית לריבון עולם שיגלהו פשרו של יהודי זה ופשר האור המאיר מעל לראשו.

עקב הבעל שם טוב אחר היהודי שלשה ימים בהם ראה כי יהודי זה עוסק בסבלות ובגידול עזים.

פנה הבעל שם טוב אל הירשל ציג וביקש לקנות ממנו חלב עזים.

עניו של הירשל אורו למשמע הבקשה 
"בשמחה ובטוב לבב, יבוא כבודו בצל קורתי וירווה צימאונו בחלב עיזים ללא כל תשלום ותמורה".

כך פנו השניים אל עבר בקתתו העלובה של הירשל אשר ניצבה בקצה העיירה. 
אך פתח את ביתו הירשל ואת פניו קדמו ארבעת העיזים המחכות לשובו של אדונם, ניגש אליהם, ליטפם וחייך אליהם את חיוכו.
אחר כך חלב מהעז כוס חלב טרי, סינן את החלב והגישו במאור פנים לאורחו.

ואז… התיישב לשולחן ופתח בפני אורחו את סגור ליבו, דבר שלא עשה מעודו.. 
וכך סיפר:

"לפני כעשר שנים נפטרה רעייתי ז"ל ע"ה, היא הייתה אישה צנועה וצדקנית, בעלת חסד. המצוה העיקרית שבה דבקה היא מצוות ביקור חולים.
לאחר פטירתה באה אלי בחלומי וסיפרה לי מהי עוצמתה של עשיית חסד עם הזולת, ומה רב השכר והזכות לעשות חסד עם כל יהודי.

היא סיפרה על כל הנשמות אשר עזרה להם, שהם באים ומליצים טוב בעדה על שעזרה להם ומטים את הכף לזכותה. 
כל טובה שעושים ליהודי נחשבת מאוד בשמים. לכן, המליצה לי בחום כי מאחר ואני יהודי תם ופשוט ואיני יודע לימוד ספר, אעסוק במעשי צדקה וחסד, והזהירה אותי כי אעשה מעשי בסתר מבלי שידע עליהם איש.
ואכן, שמעתי לעצתה ובכסף שהרווחתי במקצוע הסבלות קניתי ארבעה עזים ואני מאכילם באוכל משובח כדי שיניבו חלב טוב ובריא. 
את העזים אני חולב ואת חלבן תורם לעניים, לחולים, לילדים רכים וליולדות. 
והקב"ה, שהוא רופא כל בשר, עוזר והחלב מבריא חולים ומחזק את השותים אותו".

ואם תשאל מה הביאני לספר לך ולשטוח בפניך את סיפורי, אומר לך כי בלילה האחרון באה אלי רעייתי ע"ה.
בחלומי אמרה לי כי למחר אפגוש יהודי אשר יבקש כוס חלב עז חם, אזמין אותו לביתי ואספר לו על מעשי, כי על ידו תבוא לי ברכת טוב". 
סיים הירשל את סיפורו אשר ריתק עד מאוד את ר' ישראל הצעיר.

כעת הבין הבעל-שם-טוב הקדוש מה פשרו של האור הגדול הנמשך על יהודי זה, מעשי הצדקה וחסד עומדים לו ומלווים אותו בכל צעד ושעל.

מאותו יום ואילך צירפו הבעל-שם-טוב הקדוש אל חבורת הצדיקים נסתרים
ולמדו מתורתם.
כך עלה והתעלה בתורה ובעבודת ה' שלב אחר שלב, אך גם אז לא הפסיק ממעשי החסד שליווהו עד יומו האחרון.

*יהי רצון שנזכה להרבות במצוות אהבת ישראל ובעשיית מעשי חסד ברוחניות ובגשמיות, עם בני ביתנו ועם זולתנו ועל ידי זה נזכה לגאולה השלמה, במהרה בימינו אמן*

♦️שבוע טוב ומבורך ♦️

האדמור הרייצ ציטוט על המקווה


בס"ד ? סיפור חסידי למוצ"ש? הבעל שם טוב והאר"י הקדוש
??? שתפו ???

נהוג לספר בכל מוצאי שבת בסעודת מלווה מלכה סיפור חסידי על הבעל שם טוב.
סגולה לפרנסה טובה , לילדים ולנחת מהילדים, לחיים טובים וארוכים ולבריאות

הבעל שם טוב הקדוש דרש פעם בפני תלמידיו בעניין כוונות המקווה.
שאלוהו תלמידיו, שהיו גדולים בנגלה ובנסתר
'הלא בכתבי האר"י הקדוש ז"ל כתוב עניין זה באופן אחר'?

כששמע הבעש"ט את שאלתם, היטה ראשו לאחוריו, ופניו נעשו להבים, כדרכו בשעת עליית נשמה.
פחד גדול נפל על התלמידים, בקצה השולחן ישב רבי נחמן מהורודנקה, (סבו של רבי נחמן מברסלב, נאמן ביתו ומחותנו של הבעש"ט, שיום ההילולא שלו ב' תמוז), שתרדמה עזה נפלה עליו.

והנה, בשנתו, חולם רבי נחמן, שהוא הולך בחוץ ורואה המון אנשים רצים.
רץ גם הוא עימהם ושאלם לסיבת ריצתם.
השיבו לו שרבם הקדוש עומד לדרוש, אך לא אמרו לו את שם רבם.
הלך אחריהם, ובא לבית גדול ומהודר מאד, שהיה מלא באנשים חשובים מאד.

והנה, בא לשם הבעש"ט ודרש בפניהם בעניין כוונת המקווה, ואיש צעיר עמד נגדו וסתר דבריו.
לשאלתו, הסבירו לו שהאיש הצעיר הוא האר"י הקדוש ז"ל. נמשך הוויכוח בין האריז"ל והבעש"ט זמן רב, עד שהאריז"ל הודה לבעש"ט.

הקיץ רבי נחמן משנתו, ותיכף ישב הבעש"ט ואמר:
"נחמן! לקחתי אותך לעד, ותעיד עם מי הצדק"…
(לפי סיפורי חסידים, תורה, מס' 334).

     ♦שבוע טוב ומבורך ♦

   ?? לעילוי נשמת ?? 

יוסף יצחק בן אברהם ושטרנה שרה

‏היכנסו לקישור זה כדי להצטרף לקבוצת סיפורי הבעל שם טוב למוצאי שבת: https://chat.whatsapp.com/DvRIwyYiC3JHOVygSz5YaJ

5/5

3 תגובות

 1. יש קבוצה “סיפור חסידי למוצש” בטלגרם?
  יש לי חברים עם טלפונם ישנים, שוואצפ כבר לא עבד שם. אבל טלגרם עבוד..

 2. בס"ד
  ?סיפור חסידי למוצ"ש ?

  נהוג לספר בכל מוצאי שבת בסעודת מלווה מלכה סיפור חסידי על הבעל שם טוב .
  סגולה לפרנסה טובה, לילדים ולנחת מהילדים, לחיים טובים וארוכים.

  *כיצד הגיע סידורו של הבעל שם טוב לספריית חסידות חב"ד וליידי הרבי מליובביץ?*

  לאחר פטירת הבעל שם טוב הקדוש , ירש בנו , רבי צבי , את סידורו.
  הוא העביר את הסידור לחזקת בנו רבי ישראל שהיה בן גילו וחברו הקרוב של רבי מרדכי מטשערנוביל.
  באחד ממסעותיו של רבי ישראל הנכד, הוא עצר לחניה בעיירה יארוויטש, שם חש ברע והבין ששעותיו ספורות.
  הוא קרא לראשי הקהל ואמר להם שיש ברשותו את סידור התפילה של סבו הבעש"ט,
  וביקש שלאחר הסתלקותו ימסרו את הסידור לידי רבי מרדכי מטשרנוביל. וכך היה.
  לאחר מכן הגיע הסידור לידי רבי יצחק ליפסון שהיה עשיר גדול.
  לימים רבי יצחק ירד מנכסיו, ויורשיו מכרו את הסידור לאדמור הריי"צ- רבי יוסף יצחק ( האדמור השישי של חסידות חב"ד) תמורת אלף דולרים לערך.
  רבי יוסף יצחק איפשר לאנשים לראות את הסידור לאחר שטבלו במקווה טהרה.
  הריי"צ הביא עימו את הסידור לניו יורק יחד עם ספרייתו המפורסמת ומאז סידורו של הבעל נמצא ברשות חסידות חב"ד.

  הרבי מליובביץ – רבי מנחם מנדל שניאורסון ( האדמור השביעי של חסידות חב"ד) סיפר בשנת תשמ"ה שתמיד הייתה לו יראה גדולה מהסידור הקדוש עד שחשש להתקרב אליו ולגעת בו.
  רק פעם אחת כשחותנו ( רבי יוסף יצחק) הורה לו להוציאו ולהראותו לחוקר מסוים, נגע בסידור
  ואז ראה בסידור את סימני הדמעות וטיפות דם שנגרו כתוצאה מהמאמץ בעבודתו הטהורה של הבעש"ט בימי ראש השנה.

  ♦️שבוע טוב ומבורך ♦️

  ??לעילוי נשמת??
  יוסף יצחק בן שרה שטרנה

 3. בס"ד
  ?סיפור חסידי למוצ"ש ?

  נהוג לספר בכל מוצאי שבת בסעודת מלווה מלכה סיפור חסידי על הבעל שם טוב.
  סגולה לפרנסה טובה , לילדים ולנחת מהילדים, לחיים טובים וארוכים ולבריאות.

  פעם אחת התארח ר' מנחם נחום מטשרנוביל אצל הבעל שם טוב בביתו טרם שנתגלה.
  ר' מנחם נחום היה אז דרשן מוכיח שהלך ברגליו מעיירה לעיירה לדרוש ולהוכיח את בני ישראל.
  כאשר ישבו אל השולחן לסעוד סעודת שבת, כיבדו את האורח לשבת בראש השולחן, ואילו הבעל שם טוב וזוגתו הרבנית ישבו בצד השולחן.
  בניגוד לשאר אורחיו נהג הבעל שם טוב עמו בקירוב ובהתגלות מעט מזעיר.
  בעת הסעודה השפיל הבעל שם טוב את ר' מנחם נחום ומשך את כובעו מצד לצד, וכן משך, פעם בימין ופעם בשמאל, במעילו הפשוט והבלוי של ר' מנחם נחום.
  "מדוע אתה נוהג כך עם האורח שלנו?!", טענה אשתו של הבעל שם טוב.
  ענה לה הבעל שם טוב:
  "אין את יודעת מה טיבו. הוא רוצה לקחת את כל הגן עדן לעצמו!"
  אחר כך בירך הבעל שם טוב את אורחו שבניו ונכדיו ילבשו מעילים של משי וייסעו במרכבות של זהב.
  ברכת הבעל שם טוב נתקיימה בו, ויצאה ממנו שושלת של צדיקים גדולים הנמשכת ובאה עד היום הזה.

  איזה חסרון מצא הבעל שם טוב בצדיק שאין לו שום נגיעה בענייני העולם, הולך ברגליו ולבוש מלבושים פשוטים כאחד העם?!
  אפשר לפרש את כוונת הבעל שם טוב בשתי דרכים:
  אפשר שרצה להזהיר את ר' מנחם נחום מפני סכנת הגאווה הצפויה לו בדרכו. מי שרוצה לקחת את כל הגן עדן לעצמו, בא יצר הרע ומניח את כל עסקיו על מנת להפילו ברשתו.

  בדרך אחרת אפשר לומר שמי שהוא נקי כל כך עד שאין לו דבר עם העולם הזה, הרי הוא בתכלית הביטול ואינו יכול להיות חשוד על הגאווה.
  אם כן, מה רע בכך שהוא רוצה לקחת את כל הגן עדן לעצמו?!
  אין כאן אלא הכרת ערך עצמו באמת, שהוא אכן צדיק העושה טוב ולא יחטא!
  אלא שלדעת הבעל שם טוב, לא בנקיות ובצדקות כאלו חפץ ה'.
  מי שהוא צדיק עד כדי כך, אינו חי בעולם הזה כלל. דומה כאילו נשמתו חיה בתוך גופו מתוך התעלמות מוחלטת מכל הסובב אותה , כאילו לא נשתנה דבר והיא עדיין עומדת לפני ה' בעולמות העליונים.
  לא בכך חפץ ה', שנתן נשמות בגופים על מנת שיפיקו אור מתוך החושך. על מנת שיחיו את כל המשברים ויעברו את כל המכשולים, והכל מתוך כך שיחיו חיי בשר ממש.

  על פי הספר "אור ישראל"
  ♦️שבוע טוב ומבורך ♦️

  ?? *לעילוי נשמת* ??
  *יוסף יצחק בן שטרנה שרה*

  ‏היכנסו לקישור זה כדי להצטרף לקבוצת *סיפורי הבעל שם למוצאי שבת*:
  https://chat.whatsapp.com/EngUTih6piG6BHHDNek5Dk

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

הבעל שם טוב והגנבים – סיפור חסידי

עוד פוסטים דומים

שבת חלת מפתח

שבת חלת מפתח

הידעת שבת לאחר שביעי של פסח, בה מברכים את חודש אייר, נהגו ישראל להכין חלות בצורת מפתח כסגולה לפרנסה.

קרא עוד
ב ניסן פרשת הנשיאים והילולת צדיקים

ב ניסן

פרשת קרבנות הנשיאים ב' ניסן והילולא דצדיקיא ב ניסן בַּיּוֹם֙ הַשֵּׁנִ֔י הִקְרִ֖יב נְתַנְאֵ֣ל בֶּן־צוּעָ֑ר נְשִׂ֖יא יִשָּׂשכָֽר: הִקְרִ֨ב אֶת־קָרְבָּנ֜וֹ קַֽעֲרַת־כֶּ֣סֶף אַחַ֗ת שְׁלֹשִׁ֣ים וּמֵאָה֮ מִשְׁקָלָהּ֒ מִזְרָ֤ק אֶחָד֙ כֶּ֔סֶף

קרא עוד
%d בלוגרים אהבו את זה: