דברי תורה קצרים לפרשת בהר בחוקותי + ודיאוים לאור החסידות

כבד את אביך ואת אימך

ממתק לשבת פרשת בהר בחוקותי תשע"ז
בחור אחד נכנס פעם לחנות כובעים וראה כובע של לורד אנגלי, הכובע מצא חן בעיניו, כמו גם הרעיון, הוא החליט שהיום הוא לורד אנגלי, ורכש את הכובע, הוא יצא לרחוב ואחרי כמה דקות פוגש אותו חבר ואומר לו "אתה נראה היום ממש כמו לורד אנגלי" מחייך הבחור באושר ואומר לו "כן, זה בזכות הכובע שלי" והחבר מסתכל בתמיהה ושואל איזה כובע? הבחור ממשש את ראשו להוריד את הכובע ומגלה שהוא בכלל שכח את הכובע בחנות הכובעים…

בפרשתנו פרשת "בהר" אנחנו קוראים על מצוות השמיטה "כי תבואו אל הארץ… ושבתה הארץ שבת להשם" ובהמשך מפרטת התורה את דיני המצווה "שש שנים תזרע שדך… ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ"

אם נתבונן נראה שמשום מה התורה מתחילה לדבר דבר ראשון על שנת השמיטה, שנת המנוחה, ורק אחר כך מזכירה את ששת שנות העבודה ולכאורה הרי היה צריך להיות הפוך קודם עובדים שש שנים ואז בשנה השביעית נחים?

מוסבר, ששנת השמיטה היא לא רק שנה של מנוחה בגשמיות, באותה שנה מתאספים החקלאים בבתי הכנסת ולומדים תורה ביחד ובאהבת רעים וכך הם צוברים כוחות ומתמלאים בחיות מחודשת, חיות שתחזיק אותם לששת השנים הבאות והתורה מלמדת אותנו שמציאותו האמיתית של היהודי היא דווקא איך שהוא בשנה השביעית, אמנם שש שנים עובדים אבל אנחנו צריכים לזכור שהשנה השביעית שהיא השנה של הקדושה והרוחניות היא השנה שבה יהודי מתחבר לעצמו ולנשמתו, ולכן גם בשש השנים שעובד את האדמה יתנהג בקדושה ובטהרה וכשייסתכלו עליו יראו יהודי של שמיטה, יהודי של קדושה.

כך גם בימי השבוע השבת היא התכלית והשלימות של ימי השבוע, אמנם כל ימי השבוע יהודי מתעסק בענייני החולין, בכל זאת אמורים לראות עליו שהוא יהודי של שבת גם כשהוא לא לובש את כובע השבת שלו.

יהי רצון שנשכיל להיות יהודים של שבת בכל מעשינו ונזכה בקרוב ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים בגאולה שלימה בקרוב ממש.

מסרון השבוע – בהר-בחוקותי
הלוואה לכל מטרה

"אצלנו לכל מטרה יש הלוואה" – זועקת הפרסומת מהאוטובוס החולף. החיים בימינו מבוססים במידה רבה על הלוואות, קטנות וגדולות.

פרשת השבוע מדברת על המצוה להלוות ועל איסור ריבית. לפי התורה הלוואה אינה ענין עסקי אלא סוציאלי, עוד דרך לעזור לזולת. לכן אין מקום לריבית שהרי ההלוואה אינה לכוונת רווח.

התורה קוראת לריבית "נשך", והכוונה שריבית היא כמו נשיכת נחש. בתחילה מרגישים רק עקיצה קלה, ורק בסוף מגלים שמדובר בארס מסוכן.

מפתה מאד לקחת "הלוואה מיידית לסגירת המינוס", לשלם בתשלומים וכדומה. בשעת מעשה אנו נהנים מהזמינות הכספית. את המחיר הכבד נשלם מאוחר יותר, ואז יכול להיות כבר מאוחר.

בפעם הבאה שנשקול נטילת הלוואה, נבדוק היטב אם זו הלוואה ארסית… ורק אחר כך נחליט.

שבת שלום!
הרב חיים הבר
בית חב"ד שכונה ט' באר שבע

לפני 50 שנה בדיוק, ערב מלחמת ששת הימים, בשבת כ"ד באייר תשכ"ז (67), קרא הרבי מליובאוויטש לפעול שכמה שיותר יהודים יניחו תפילין כדי לזכות לנצחון ניסי במלחמה.
בפעולה טובה אחת, ציטט הרבי את דברי חז"ל, ניתן להכריע את העולם כולו לכף זכות.

לצד הנצחון ההיסט(ו)רי של ששת הימים, הפכו מאז להיסטוריה גם דוכני התפילין ונרות השבת ברחובות הערים, המעניקים את הזכות לעוברים ושבים.

אם הנכם מכירים נערים שאין ברשותם וביכולתם לרכוש זוג תפילין, ניתן להפנותם באמצעותנו לבית חב"ד כפר סבא, שיעניק להם תפילין מהודרות.

השבת פרשת בהר בחוקותי ( אין טוב בלי עבודה)

אחד מאיסורי התורה המופיעים בפרשת השבוע הוא איסור על הלוואה בריבית. חז"ל אמרו: "כל המקבל עליו עול ריבית – מקבל עול שמים, וכל הפורק ממנו עול ריבית – פורק ממנו עול שמים".

למה נבחרה מצוות ריבית דווקא לסמל את קבלת עול מלכות שמים? – כי תמציתה של הריבית היא עשיית רווח בלי מאמץ, מעמלו של אדם אחר. המלווה בריבית אינו צריך לעשות דבר, והוא מגדיל את הונו מהריבית שהלווה משלם לו.

הבורא ברא את עולמו בדרך שכל ברכה ושפע יבואו רק על- ידי עבודה ועמל. ככה זה בחיים הגשמיים, וכך הוא גם בשפע ובברכה הרוחניים שבאים מלמעלה. המצוות הן ביטוי לעיקרון זה של עבודת האדם, שעליו לעשות מעשים טובים כדי להשיג דרגה רוחנית כלשהי.

המצווה שמסמלת עיקרון זה יותר מכל המצוות האחרות היא איסור ריבית. האדם הנזהר מריבית מבטא את רצון הבורא', שכל דבר יושג רק על-ידי עבודה ועמל. לכן כל המקיים מצווה זו – "מקבל עול שמים", וכל המלווה בריבית – "פורק ממנו עול שמים".

(על-פי לקוטי שיחות כרך ג, עמ' 1007(

שבת שלום !!!

ב"ה
ממתק לשבת פרשת בחוקותי תשע"ט 2019

לרבי הקודם רבי יוסף יצחק היו שני חסידים מבוגרים שהיו מתעסקים בגיוס כספים לענייניו של הרבי, פעם שלח אותם הרבי לשיקגו ואמר להם "הפעם אל תגייסו שום כספים ורק תדברו עם יהודים על יהדות, הם הגיעו לביתו של יהודי עשיר בשם מר לישנר ושוחחו איתו. הוא מיד הוציא את פנקס הצ'קים כדי לחתום על צ'ק עבור הרבי, אך הם אמרו לו שהם לא באו בשביל הכסף. שאל אותם מר לישנר – "נסעתם דרך ארוכה כל־ כך, שעות רבות ברכבת, ולא בשביל לאסוף כסף?!" ענו לו החסידים: אכן, הגענו רק בשביל לדבר על יהדות עם היהודים! כאשר ראו שהוא לא מבין אמרו לו: כל יהודי הוא כמו ספר תורה, קדוש וטהור, אך לפעמים בעוונות הרבים ישנם אותיות שנמחקות, יש חיסרון ומשהו הצורך תיקון ואז הסופר מגיע ועוזר לתקן. הרבי, שאוהב ומרגיש כל יהודי, שולח את הסופרים השלוחים שלו לתקן את האותיות". הוא הבין ונהנה מהמשל. כשחזרו החסידים לרבי נכנסו לתת דו"ח ממה שהיה. כשסיפרו את שארע עם מר לישנר, הרבי לא היה כל כך מרוצה מהמשל.. והסביר להם: "המשל לא נכון לגמרי, כי יהודי אינו דומה לאותיות כתיבה כמו ס"ת אלא לאותיות חקיקה, שאינן נמחקות אף פעם. לפעמים יש קצת אבק, צריכים לנקות את האבק ואז האותיות מאירים".
הפרשה נפתחת במילים: "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו". מפרשים חז"ל שהמילה "בחוקותי" לא מכוונת למצוות, שהרי מיד אחר כך כתוב "ואת מצוותי תשמרו". אלא הכוונה היא "שתהיו עמלים בתורה".
העובדה שלימוד התורה מכונה כאן "בחוקותי" – דורשת הסבר. ידוע ש'חוקים' הם המצוות העל-שכליות, ולכאורה זהו לא ביטוי שמתאים ללימוד התורה, שכל עניינה הוא להבין בשכל ובהיגיון?!
אדמו"ר הזקן בעל ה'תניא' מסביר, ש"בחוקותי" הוא מלשון חקיקה. הפסוק רומז כאן, שעלינו לעמול בתורה באופן של חקיקה דווקא. הדבקות בין האדם לתורה צריכה להיות אותה דבקות שיש בין אותיות החקוקות באבן לבין האבן שעליה נחקקו.
אפשר לכתוב בדיו על קלף, ואפשר לחקוק אותיות על-גבי אבן. האותיות הכתובות בדיו אמנם מתמזגות עם הקלף ונעשות יצירה אחת, אולם עדיין יש לפנינו שתי מציאויות נפרדות – דיו וקלף. לעומת זאת, באותיות החקוקות – אין לאותיות עצמן שום מציאות משלהן, ואי-אפשר להפריד בינן לבין האבן, כי האותיות עצמן הן האבן.
ולזה רומזת התורה במילה "בחוקותי". לא מספיק ללמוד תורה עד כדי דבקות עמה כהתאחדות של אותיות כתובות עם הקלף. האדם והתורה צריכים להתמזג כפי שמתמזגות אותיות החקוקות באבן – שלא תישאר באדם שום מציאות אישית עצמאית, אלא כולו יהיה דבוק במחשבת התורה.
איך מגיעים להתאחדות כזאת? אומרת התורה: "בחוקותי תלכו" – כשתעמלו בתורה בהרגשה של 'חוקים'. נכון שצריך ללמוד את התורה מתוך הבנה והשגה ואי-אפשר להסתפק באמונה בלבד. אבל זה עצמו צריך להיות מתוך קבלת-עול.
כלומר, אדם באמת צריך להתאמץ להבין בשכלו את דברי התורה, אבל עליו לעשות את זה לא מתוך מניע אישי של הנאה והתעניינות בדברי חכמה ושכל, אלא מתוך ידיעה שזה רצון ה' – הקב"ה רוצה שהוא ילמד תורה דווקא מתוך הבנה והשגה, ולכן עליו להתאמץ להבינה ולהשיגה. כשניגשים בגישה כזאת ללימוד התורה, מתאחדים עמה כאותיות החקוקות על האבן.
אחרי שהאדם מתחיל את לימוד התורה מתוך קבלת עול ממשיכה התורה ואומרת "בחוקותי תלכו" – צריכים ללכת ולעלות מדרגה לדרגה. אדם צריך להתעלות בהבנת התורה, עד שדברים שהיו אתמול בבחינת אמונה וקבלת-עול, כבר מובנים לו היום, ועכשיו האמונה שלו היא בדרגות עליונות יותר.
זהו ה'עמל' הגדול שצריך להיות בלימוד התורה: מצד אחד – לגשת אליה מתוך קבלת-עול ואמונה, ומצד שני – לשאוף תמיד ללמוד ולהבין וגם את זה הוא עושה כחלק מרצון ה'.
יהי רצון שנזכה להיות עמלים בתורה ובמצוות ובזכות זה נזכה לכל הברכות של ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה וכו' והשלימות של כל הברכות האלו תהיה הגאולה האמיתית והשלימה שתבוא בקרוב ממש.

שבת שלום ומבורך!

*לשים לב לסדקים / החלק היומי, פרשת בהר-בחוקותיי / סיון רהב-מאיר דבר תורה קצר לפרשת השבוע

המצב הכלכלי, הבריאותי והנפשי של רבים – אינו טוב כעת. זה אומר שעלינו להיות רגישים ועירניים במיוחד. לטפל, לחזק, לא להזניח מצוקות.בפרשת השבוע מסופר על אדם שמצבו הכלכלי מתחיל להתדרדר. מה צריך לעשות? *"וְהֶחֱזַקְתָּ בּוֹ"*, נכתב בפרשה, ורש"י מסביר: אסור להניח לו ליפול ולהתרסק. צריך לחזק אותו כבר מההתחלה. הוא ממשיל זאת לחמור שסוחב משא כבד. אם המשא מתנדנד כשהוא על גב החמור – אדם אחד יכול לייצב אותו. אבל אם הכול נפל לארץ והתפזר – גם חמישה אנשים לא יכולים להחזיר את המצב לקדמותו. מה המסקנה? להתאמץ ולאתר סדקים ראשונים של מצוקה, לפני שהדברים מתדרדרים. פרשנים רבים כותבים שההוראה הזו נכונה לא רק לגבי מצב כלכלי, אלא גם ביחס לנפש, למצוקות בין בני זוג, בחינוך ילדים ועוד – רצוי לטפל במשברים כשהם מתחילים, באיתור מוקדם, ולא לחכות לפיצוץ. לפקוח עיניים ביחס לעצמנו וביחס לאחרים, ולנסות לראות דברים מבעוד מועד.

ב"ה ממתק תורה לשבת פרשת בהר-בחוקותי תש"פ 2020

היה פעם באירופה רב מכובד מאוד שעשה בר מצווה לבן שלו, לבר מצווה הגיעו רבנים חשובים, שרים, אישי ממשל ועוד מכובדים, למחרת בר המצווה ראה הרב את הבן שלו מסתובב בין חבריו ואומר להם בגאווה "ראיתם איזה אנשים מכובדים היו בבר מצווה שלי אתמול?" פנה הרב לבנו ואמר לו "יקירי, ראיתי את כל האנשים שבאו לבר מצווה שלך אתמול? הם לא באו בזכותך הם באו בזכותי" הילד היה חכם ואמר "אבא, אם ככה למה לא באו יותר אנשים?" ענה לו האב "זה כבר בגללך…"
כשהתורה מדברת על מעלתו של משה רבנו היא כותבת "והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה" ובמבט ראשון זה נראה מוזר איך יכול להיות שאדם שצריך להנהיג עם שלם, מליוני אנשים מקשיבים לכל מילה שלו, על פיו נוסעים ועל פיו חונים איך הוא יכול להיות עניו האם הוא לא יודע שהוא מנהיג את עם ישראל? מסתבר שהקושי שלנו הוא בהבנת המושג "ענווה" העניו הוא לא אדם שלא מודע למעלותיו, להיפך הוא יודע בדיוק מי הוא ומה היכולות שלו אלא שהוא לא מייחס את ההצלחה לעצמו, משה רבנו ידע שהוא המנהיג של עם ישראל אבל הוא לא אמר תראו איזה כח יש לי אלא תראו איזה כח יש לקב"ה שהוא הצליח לעשות אפילו אותי מנהיג.
זה בדיוק מה שהפרשה הראשונה שנקרא השבוע מלמדת אותנו, הפרשה נקראת בהר סיני, לכאורה למה צריכה התורה לספר לי שזה היה בהר סיני? יש מדרש ידוע שמספר על ריב שהיה בין ההרים על איזה הר תנתן התורה, כל הר סיפר כמה הוא מיוחד והר סיני לא התערב כי הוא קטן ולא מיוחד אמר הקב"ה תבוא התורה שמלמדת ענווה ותנתן על הר שמסמל ענווה. אבל אם התורה רוצה ללמד אותנו ענווה למה שלא תנתן במישור או אפילו בבקעה? אלא שהמסר הוא מצד אחד על האדם להיות הר ומצד שני סיני, אמנם האדם צריך להיות עניו כמו סיני אבל עליו להיות הר להיות מודע למעלות שלו ולהשתמש בהם כרצון השם לעשות כדי להשלים את המשימה שלשמה הגיעה נשמתו לעולם.
יהי רצון שנשכיל לדעת את מעלותינו ומתוך צניעות וענווה נסייע לעשות את העולם מקום הרבה יותר טוב, מקום שיהיה ראוי לגאולה אמיתית ושלימה בקרוב ממש.

שבת שלום ומבורך!

ציטוט מספר הזוהר
כל מילין דעלמא לא תליין אלא ברעותא." ~ דף קס"ב פירוש: כל הדברים שבעולם אינם תלויים אלא ברצון.

המסר שלמד הרבי מהספורטאי

בתחילת שנות השבעים (תשל"ב) התקיימה הצבעה על תיקון חוק השבות, במסגרתו יוכר רק גיור "כהלכה". הממשלה התנגדה לתיקון החוק ודרשה משמעת קואליציונית. אך פרוסור אבנר חי שאקי ז"ל אמש חל יום האזכרה שלו, הצביע בעד תיקון החוק, בניגוד להחלטת סיעתו שהיתה חלק מהממשלה.
בהמשך, בעקבות אי-תיקון החוק, הוא אף התפטר מתפקידו כסגן שר "החינוך והתרבות".
בפגישה מיוחדת ("יחידות") עם הרבי מליובאוויטש, אליה הוזמן כהוקרה על עמידתו בגאון וארכה כשלוש שעות, זמן נצח במונחים חב"דיים, הודה לו הרבי רבות על הדרישה ועל הפרישה.

מסר אחד ברור עלה במהלך אותה פגישה, שאותו לא שכח פרופסור שאקי לאורך כל ימי חייו, וחזר עליו באין ספור הזדמנויות, עם ברק בעיניים. ספורטאי אמיתי עושה כמה צעדים לאחור לפני שהוא עומד לתת זינוק קדימה, ואז הוסיף הרבי: "אמנם היית צריך להתפטר מתפקידך, אבל אתה עוד תחזור בכבוד גדול ותהיה שר!"
ואכן שנים רבות לאחר מכן נבחר פרופסור שאקי ליו"ר המפד"ל וכיהן מטעמה כשר לענייני דת.
בפגישה מאותה תקופה, הוזכר המסר המעודד, שזכה בינתיים להתממש:

אמנם הדברים מתכתבים ברקע האירועים הפוליטיים, אך המסר הוא בעיקר לחיים עצמם ולתקופה בה אנו נתונים.
כל ירידה היא הזדמנות ומנוף לצמיחה ולעלייה. תשאלו את הספורטאי.

5/5

תגובה אחת

 1. השבת פרשת בחוקותי
  (היש מידה למתן צדקה)

  בסוף פרשת בחוקותי עוסקת התורה בדיני החרמים שיהודי מקדיש לה'. בעניין זה משתמשת התורה במילים "אשר יחרים איש לה' מכל אשר לו". מכאן הרמב"ם לומד שהאדם רשאי להקדיש לה' רק מקצת נכסיו ולא את כולם: "לעולם לא יקדיש אדם ולא יחרים כל נכסיו". בהמשך הוא מביא את הוראת חז"ל שלא לתת לצדקה יותר מחמישית (20 אחוזים) ואומר, שמי שמקדיש את כל נכסיו "עובר על דעת הכתוב… ואין זו חסידות אלא שטות".
  אולם הרמב"ם עצמו כותב בפירושו למשנה כי שיעור הצדקה הוא חמישית, "ולא יתחייב לתת יותר מחמישית ממנו, לבד אם עשה כן במידת חסידות". לכאורה לפנינו סתירה: במקום אחד הוא אומר שנתינת צדקה למעלה מן המידה "אין זו חסידות אלא שטות", וכאן הוא אומר שאם הדבר נעשה "במידת חסידות", הוא ראוי.

  מפרשי הרמב"ם מסבירים שמדובר בשני סוגים של מתן צדקה: יש שהאדם נותן צדקה כדי לתקן את נפשו, לזכך את מידותיו ולדחות את תכונת הקמצנות, ועל כך נאמר שהשיעור לצדקה זו הוא עד חמישית. אולם יש צדקה שניתנת כדי לעזור לעניים ולאומללים העומדים לפנינו, ועל זה הרמב"ם אומר שהחובה היא לתת עד חמישית, ומצד מידת חסידות אפשר לתת יותר מזה.
  אדמו"ר הזקן כותב בספר התניא על הצורך לתת בימינו הרבה צדקה, תחליף לתעניות התשובה. הוא אומר שם: "ואף שיעלה לסך מסויים, אין לחוש משום 'אל יבזבז יותר מחומש'… מאחר שעושה לפדות נפשו מתעניות וסיגופים, ולא גרעא מרפואת הגוף ושאר צרכיו".

  נתינת צדקה זו היא סוג שלישי, ונמצא שיש לנו שלוש דרגות במתן צדקה: א) עד חמישית ולא יותר; ב) יותר מחמישית, אבל לא עד מתן כל הנכסים; ג) בלי שום הגבלה – "כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו".
  שני הסוגים הראשונים קשורים בגדרי מצוות הצדקה, ולכן יש בהם מידה ושיעור, אולם הסוג השלישי אינו גדר של מצוות צדקה ודאגה לנזקקים, אלא עניינו "לתקן נפשו". כאן אין שום הגבלות, כשם שאי-אפשר לקבוע הגבלות למידת הכסף שהאדם רשאי להוציא כדי לרפא את עצמו, וכמו שכותב רבנו הזקן, שרפואת הנפש אינו פחותה בערכה מרפואת הגוף.

  כשם שהאדם נותן צדקה, כך קיים עניין הצדקה גם אצל הקב"ה, כפי שאנחנו אומרים: "לך ה' הצדקה". כשיהודים עומדים כעניים ודלים לפני הקב"ה ומבקשים שימלא את מחסורם, צריך, כביכול, הקב"ה למלא את בקשתם ולתת להם "יותר מחומש" כביכול מ'נכסיו'.
  ויתרה מזו: מאחר שכל יהודי הוא חלק 'א-לוה ממעל ממש', הרי כשיהודי שרוי בגלות, גם הקב"ה שרוי בה, וכאשר מדובר על גאולת עצמו, אין מקום לשום הגבלות ושיעורים, אלא "כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו". הרי שהקב"ה צריך להביא תיכף ומיד ממש את הגאולה האמיתית והשלמה על-ידי משיח-צדקנו.

  (לקוטי שיחות כרך כז, עמ' 217)

  שבת שלום !!!!
  לזכות הת' מנחם מענדל בן נחמה דינה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on pinterest
פינטראס
Share on facebook
Facebook

עוד פוסטים דומים

תזכורת לפני חג הפסח

תזכורת לפני חג הפסח

לעשות ברכת האילנות ללמוד הלכות לפסח הגעלה, קנייה, טבילת כלים לקנות מצות שמורות לקנות יין אדום קידוש לבנה לתת קמחא דפסחא שווי סעודת חג כל 8

קרא עוד
הא לחמא עניא

בס"ד שיעור וידיאו הכנה לפסח לפי שיחה של הרבי מליובאוויטש למה מתחילים את הסדר עם "הא לחמא עניא" ומידת הביטול

שיעור חסידות לפסח שיעור הכנה לפסח לפי שיחה של הרבי מליובאוויטש למה מתחילים את הסדר עם "הא לחמא עניא" ומידת הביטול שיעור תורה בנושא הרבי מליובאוויטש

קרא עוד
תפילה למציאת הטוב

תפילה לכל בקשה

אוסף תפילות לכל בקשה, עצלות וכו מוכן לשיתוף והפצה ה' אחד הענק לי את העוז להשיל מעלי כל עצלנות ואדישות שבנפשי, אשר מעיקות על גופי האפשר

קרא עוד
לא תרצח שיעור וידיאו

לא תרצח הלכה למעשה שיעור וידאו

בס"ד לא תרצח הלכה למעשה 14 מי יודע ? פרלמנט ניו יורק לומד 14 שאלות ותשובות בהלכה בנושא רצח הריגה דין רודף ועוד
נשאל שאלות כגון: האם מותר המתת חסד? האם חיילי צה"ל יכולים לפגוע בלא מעורבים? נלמד על דין רודף, הרג ובל יעבור ועוד בשיעור שלנו על אל תרצח חלק מהסדרה על 10 הדברות.

קרא עוד
%d בלוגרים אהבו את זה: