רשע שעשה תשובה – מאימרותיו של רבי שמעון בר יוחאי – הרשב”י

רשע שעשה תשובה – מאימרותיו של רבי שמעון בר יוחאי – הרשב”י

אפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה
באחרונה אין מזכירים לו שוב רשעו
שנאמר ורשעת הרשע לא יכשל בה
ביום שובו מרשעו.

רבי שמעון בר יוחאי

רשע שחזר בתשובה

השאר תגובה