פרשת מסעי וענני הכבוד

פרשת מסעי וענני הכבוד

העננים שהקיפו את כל ישראל – בזכות אוהב כל ישראל

אודות מיתת אהרן נאמר בפרשתנו(לג, לח-מ): “ויעל אהרן גו’ וימת שם גו’ וישמע הכנעני גו'”. ומפרש רש”י שהכנעני שמע על מיתת אהרן ועל כך שנסתלקו ענני הכבוד.

והנה, מבואר במדרשי חז”ל שענני הכבוד היו בזכותו של אהרן, הבאר הייתה בזכות מרים, והמן – בזכות משה. ויש לבאר את הקשר בין ענני הכבוד לאהרן הכהן דווקא:

במן היו חילוקים בין איש לרעהו – מ”לחם” ועד “דכו במדכה וגו'” (בהעלותך יא, ח) – שאצל צדיקים היה המן מוכן, ואצל רשעים היה באופן אחר (ראה יומא עה, א). גם מי הבאר התחלקו לכל אחד ואחד מבני ישראל בפני עצמו. זה בנוסף להתחלקות ש”כל נשיא ונשיא . . נוטל מקלו ומושך אצל דגלו ומחנהו, ומי הבאר נמשכין דרך אותו סימן ובאין לפני חניית כל שבט ושבט”(פרש”י חוקת כא, כ).

שונה הדבר בענני הכבוד – ענני הכבוד הקיפו וכללו את כל בנ”י בשווה, ללא חילוק בין איש לרעהו. אפילו אותם שלקחו איתם את הפסל (ראה שמו”ר רפכ”ד), גם אותם כללו ענני הכבוד.

וזוהי השייכות של ענני הכבוד לאהרן דווקא:

אהרן היה “אוהב את הבריות” (אבות פ”א מי”ב). היינו, שגם אלו שמעלתם היחידה היא שהם “בריות” – ברואיו של הקב”ה, כם אותם היה אהרן אוהב. ולכן נאמר על אהרן “ויבכו את אהרן שלשים יום כל בית ישראל” (חוקת כ, כט), ומפרש רש”י: “האנשים והנשים, לפי שהיה אהרן רודף שלום ומטיל אהבה כו”.

ובשל כך שהיה אהרן אוהב את הבריות ללא התחלקות, המשיך להם את ענני הכבוד, שכללו את כל בנ”י ללא התחלקות.

(ע”פ לקוטי שיחות ח”ב עמ’ 331 ואילך. סה”ש תשנ”א ח”ב עמ’ 714 ואילך)

לזכות

הרה”ת מנחם מענדל בן משה דוד שי’

לרגל יום ההולדת ביום כ”ג תמוז

לשנת הצלחה בכל המצטרך בגו”ר

השאר תגובה