פרשת מטות והנקמה

פרשת מטות והנקמה

מלחמת מדין – משום כבודן של ישראל ומשום כבודו של הקב”ה

בפרשתנו (לא, א-ג): “וידבר ה’ אל משה גו’ נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים גו’ וידבר משה אל העם גו’ לתת נקמת ה’ במדין”. ונמצא, שבדברי הקב”ה נקראת מלחמת מדין “נקמת בני ישראל”, ובדברי משה לישראל – “נקמת ה'”.

ומבאר אאמו”ר [הגה”ק ר’ לוי יצחק נ”ע] ש”הקב”ה חפץ ומדקדק על כבודן של ישראל יותר מכבודו . . ומשה בהיפך, מדקדק על כבודו של הקב”ה יותר מכבודן של ישראל” (“לקוטי לוי יצחק” לזהר פ’ שלח עמ’ שעז).

ויש לבאר דבריו:

שני פרטים מצינו במזימת אנשי מדין נגד עם ישראל: (א) עצם הרצון להלחם ולהרוג את ישראל. ב. עצת בלעם לעשות זאת ע”י “זימה” כי “אלקיהם של אלו שונא זימה” (רש”י ד”ה בדבר בלעם פרשתנו לא, טז).

ומכאן שגם מלחמת מדין יש בה שני עניינים – מצד רצונם של אנשי מדין להרוג את עם ישראל, מלחמה זו היא “נקמת בני ישראל”; ומצד מזימתם נגד “אלקיהם של אלו” שהוא “שונא זימה”, המלחמה היא גם “נקמת ה'”.

והקב”ה ש”חפץ ומדקדק על כבודן של ישראל”, מדגיש שהמלחמה היא “נקמת בני ישראל” על כוונת מדין להרוג אותם. אך משה רבינו ש”מדקדק על כבודו של הקב”ה”, מדגיש שמזימתם להרוג את ישראל היתה ע”י פעולה נגד “אלקיהם של אלו”, וממילא המלחמה היא “נקמת ה'”.

(ע”פ לקוטי שיחות חי”ח עמ’ 361 ואילך)

לזכות

הרה”ת מנחם מענדל בן משה דוד שי’

לרגל יום ההולדת ביום כ”ג תמוז

לשנת הצלחה בכל המצטרך בגו”ר

השאר תגובה