לא תמיד אומרים הכל

לא תמיד אומרים הכל

מצווה וחובה

אמר רבי עילאה: כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע,
שנאמר (ויקרא יט,יז): “הוכח תוכיח את עמיתיך” הוכיח למי שמקבל תוכחה – רש”י. רבי
אבא אומר: חובה, שנאמר (משלי ט,ח): “אל תוכח לץ פן ישנאך, הוכח לחכם ויאהבך”.

-יבמות סה,ד

השאר תגובה