ה באב יום ההילולא של הארי ז”ל

 

יום הילולא של האריז”ל

יום זה, יום הסתלקות האריז”ל – שעת הכושר היא במיוחד להתבונן בדרכים הישרים אשר “הורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו” (ל’ רבנו הזקן באיגרת הקודש סי’ כז). שהרי ודאי זהו אחד הטעמים שדוקא דרכים ואורחות אלו גילה וגילו תלמידיו ונתפרסמו בכל תפוצות ישראל.

ואף כי מי הוא זה ואיזהו אשר ערב לבו לאמר שיעבוד עבודת הקודש של “עיר וקדיש מן שמייא נחית הרב הגדול האלוקי החסיד” (לשון הרח”ו בהקדמתו לשער ההקדמות) האריז”ל – “מ”מ הרי אפס קצהו ושמץ מנהו מרוב טובו ואורו מאיר לכללות ישראל בכל דור ודור” (תניא פמ”ד). וביחד עם גילוי ופרסום הנהגות אלו וההוראה – ה”ז ג”כ נתינת כח וסיוע רב ללכת בדרכים ואורחות אלו, מעין עבודת הקודש שלו.

והנה ב’-ג’ מדרכים ישרים אלו והנהגותיו הכלליים המובאים בכתבי האריז”ל:

בתורה: “ראיתי למורי זלה”ה מתגבר כארי בכח בעת שהי’ עוסק בהלכה עד שהי’ נלאה ומזיע כו’, נקרא התורה תושי’ שמתשת כחו של העוסק בה ולכן ראוי לטרוח ולהתיש כוחו בהיותו עוסק בהלכה” (שער המצות בפרשת ואתחנן. ועוד).

במצות: “ובענין הצדקה והמצות לא הי’ קמצן כלל כו’ וכמ”ש בזוהר פ’ תרומה” (שער המצוות ר”פ עקב. ועוד). [וז”ל הזהר שם: “האי מן דבעי לאשתדלא במצוה כו’ לא ישתדל בי’ ברקנייא ובמגנא אלא כו’ באגר שלים”. עיי”ש].

בתומ”צ כולם: “יהי’ שמח בעשותו אותה המצוה כו’ וזה סוד הפסוק תחת אשר לא עבדת את ה”א בשמחה ובטוב לבב” (שער המצות בהקדמתו).

ויה”ר שההתבוננות בכל הנ”ל תביא למעשה, הקיום בפועל ומתוך שמחה אמיתית, וזה גם ימהר קיום היעוד אשר יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה, בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו.

(ע”פ מכתב ה’ מנחם אב תשל”ב – אג”ק חכ”ז אגרת י’תמח)

 

 

השאר תגובה