בין “א” של “ויקרא” ל”א” של “דברי הימים”

בין “א” של “ויקרא” ל”א” של “דברי הימים”

בתחילת פרשתנו ויקרא כתוב “ויקרא אל משה”, והאל”ף של “ויקרא” היא א’ זעירא, וכנגדה מצינו בתחילת ספר “דברי הימים” שהאל”ף של תיבת “אדם” היא גדולה, בא’ רבתי.

ויש לבאר זה בעבודת האדם לקונו:

כאשר מתקשרים להקב”ה, וכמו שהוא בפסוק “ויקרא אל משה” שהמדובר הוא בהקב”ה – צריך יהודי לידע שפלות ערכו ובמילא להיות בביטול, באופן של קטנות, א’ זעירא;

אמנם, כאשר פועלים בעניני העולם למטה, וכמו שהוא בספר “דברי הימים” המספר אודות ימות עולם, הימים כמו שהם בעולם הזה הגשמי – כאן צריך לנהוג ברחבות, בבחינת “א’ רבתי”. יהודי צריך להרגיש שהוא ‘בעל הבית’ על העולם כולו, וכמאמר  רז”ל (סנהדרין לז, א) “חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם”!

(ע”פ שיחות קודש תשמ”א ח”ב עמ’ 501)

לעילוי נשמת

הוו”ח אי”א נו”נ

הרה”ח הרה”ת ר’ משה פנחס הכהן ע”ה

ב”ר אברהם מרדכי הכהן ע”ה

כ”ץ

נלב”ע ב’ דר”ח אדר ב’ ה’תשמ”ו

תנצב”ה

השאר תגובה