אל יאמין אדם בעצמו – פרשת ואתחנן

אל יאמין אדם בעצמו – פרשת ואתחנן

“פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל” דברים ד,טז

לאחר ארבעים שנה במדבר, אחרי כל הניסים וקבלת התורה, עדיין היה משה רבנו צריך
להזהיר את ישראל על עבודה זרה, שלא לעבוד אלילים. ויש בזה לימוד גדול, שאדם מישראל,
גם אחרי שהגיע למרום המעלות והמדרגות, אל יאמין בעצמו, אלא יוסיף לעבוד על עצמו
ולהתחזק יותר ויותר בעבודת-ה’.
-עיטורי תורה

 אל יאמין אדם בעצמו

השאר תגובה